Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Регулярна інформаціяТитульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Рудюк Олександр Федорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2012
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР`ЄР"
Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00991321
Місцезнаходження емітента
Україна Хмельницька Шепетiвський р-н 30433 с. Рудня-Новенька вул. Островського, буд. 62/1
Міжміський код, телефон та факс емітента
(03840)41147 (03840)41148
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2012
(дата)
Річна інформація опублікована у 81 (1334) Вiдомостi ДКЦПФР   28.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) 00991321.smida.gov.ua в мережі Інтернет 26.04.2012
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Регулярна інформація

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств -
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди -
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів -
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції -
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду -
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30. Примітки 1) iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - не отримувались 2) вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - не належить 3) iнформацiя про рейтингове агентство - рейтинг не отримувався 4) iнформацiя про облiгацiї емiтента - не випускались 5) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не випускались 6) iнформацiя про похiднi цiннi папери - не випускались 7) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - не викуповувались 8) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - не видавались 9) Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - особлива iнформацiя не з`являлась 10) Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - борговi цiннi папери на випускались 11) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - не випускались 12) Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття - iпотечного покриття немає 13) Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - кредитiв немає 14) Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - не випускались 15) Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - не випускались 16) Основнi вiдомостi про ФОН - не випускались 17) Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - не випускались 18) Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН- не випускались 19) Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - не випускались 20) Правила ФОН - не випускались 21) Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi - не складається 22) Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - не випускались Iнформацiя за наступними пунктами не надається, у звязку з тим, що обсяг виробництва меньше 5 млн.грн. 1. iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї 2. iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР`ЄР"
Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ШБЩК"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Поштовий індекс 30433
Область, район Шепетiвський
Населений пункт с. Рудня-Новенька
Вулиця, будинок вул. Островського, буд. 62/1

 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва А00 №679543
Дата державної реєстрації 31.10.1994
Орган, що видав свідоцтво Шепетiвська районна державна адмiнiстрацiя Хмельницької областi
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 15130
Сплачений статутний капітал (грн.) 15130

 

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Ощадбанк № 231 м.Шепетiвка
МФО банку 375218
Поточний рахунок 26001301356
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті дн
МФО банку дн
Поточний рахунок дн

 

Основні види діяльності

14.11.0 Добування декоративного та будiвельного каменю
51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi
37.10.0 Оброблення металевих вiдходiв та брухту

 

Інформація про органи управління емітента

Органи управлiння товариства складаються з: Загальних зборiв акцiонерiв; Наглядової ради; Виконавчий орган одноособовий ? директор; Контролюючий орган ? Ревiзор
 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
РВ ФДМУ у Хмельницькiй областi д/н Україна Хмельницька д/н 29005 Хмельницький вул. Соборна,75 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
дн дн дн дн 0
Усього

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Працючих - 1 чол. Фонд зарплати - 12,2 тис.грн. Товариство не працює тимчасово на повну потужнiсть.
 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Ревiзор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравець Ольга Михайлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  
Рік народження** 1958
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** дн, вiд фiзичної особи не отримано згоди на розкриття паспортних даних
Опис Посадова особа судимостi за корисливi чи економiчнi злочини немає. права та повноваження передбаченi статутом товариства.

Посада Голова Наглядової Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черненький Юрiй Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  
Рік народження** 1961
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** дн, вiд фiзичної особи не отримано згоди на розкриття паспортних даних
Опис Посадова особа судимостi за корисливi чи економiчнi злочини немає. права та повноваження передбаченi статутом товариства

Посада Директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калiчак Олександр Остапович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  
Рік народження** 0
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** вiйськовослужбовець, вiд фiзичної особи не отримано згоди на розкриття паспортних даних
Опис Посадова особа судимостi за корисливi чи економiчнi злочини немає. права та повноваження передбаченi статутом товариства
 

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова Наглядової Ради Черненький Юрiй Петрович     45399 75.015 45399 0 0 0
Директор Калiчак Олександр Остапович     42 0.0694 42 0 0 0
Усього 45441 75.0843 45441 0 0 0
 

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
дн дн дн дн дн дн дн   0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Черненький Юрiй Петрович     45399 75.015 45399 0 0 0
Усього 45399 75.015 45399 0 0 0
 

 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2011
Кворум зборів** 0
Опис 1. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, лiчильної комiсiї, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 3. Звiт спостережної ради Товариства за 2010 рiк. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 6. Про розподiл прибутку за 2010 рiк та план розподiлу прибутку на 2011 рiк. 7. Припинення дiї Договору №13 вiд 31.03.2008 року з реєстроутримувачем ТОВ ?Авто-Газ-2005? (лiцензiя АБ №293330 вiд 25.10.2005 року) у зв?язку з анулюванням лiцензiї. 8. Обрання нового незалежного реєстроутримувача та затвердження умов Договору з ним. 9. Затвердження рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування. 10. Про припинення дiї Договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, укладеного з новообраним незалежним реєстратором. 11. Визначення дати припинення ведення реєстру. 12. Визначення дати припинення операцiй. 13. Визначення депозитарiю для обслуговування випуску акцiй, форми iснування яких змiнюється з документарної на бездокументарну форму iснування. 14. Визначення зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. 15. Визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй. 16. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами акцiонерiв рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства. 17. Затвердження Протоколу рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (Протокол рiшення про дематерiалiзацiю). 18. Про затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiй для розмiщення у офiцiйному друкованому виданнi ДКЦПФР та персонального повiдомлення акцiонерiв. 19. Про приведення складу органiв управлiння Товариства у вiдповiднiсть з новою редакцiєю Статуту: Вiдкликання та обрання членiв Наглядової (Спостережної) ради. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора). Вiдкликання та обрання Голови та членiв виконавчого органу Товариства. 20. Змiна найменування Товариства та внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства у зв?язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України ?Про акцiонернi Товариства? шляхом викладення його у новiй редакцiї то затвердження нової редакцiй Статуту Товариства. 21. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов?язаних з дематарiалiзацiєю акцiй i змiною найменування Товариства та реєстрацiєю нової редакцiї Статуту. 22. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. Збори не вiдбулись у зв`язку з вiдсутнiстю кворуму

 

Інформація про дивіденди

  За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів        
Дата виплати дивідендів        
Опис дн

 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйно-консалтингова фiрма "Акцiонер"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23730267
Місцезнаходження Україна м.Київ Оболонський 04209 м. Київ вул. Героїв Днiпра, буд. 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №362068
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 467-74-55
Факс (044) 467-74-55
Вид діяльності депозитарна дiяльность, а саме дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис дн

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Система-Аудит
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21337005
Місцезнаходження Україна Хмельницька Хмельницький 29000 Хмельницький Гагарiна 5, офiс 339
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.12.2010
Міжміський код та телефон (0382)788273
Факс (0382)788273
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис дн
 

 

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
09.02.1999 22/22/1/99 Хмельницьке ТУ ДКЦПФР UA 2202671002 Акції Іменні прості Документарна Іменні 0.25 60520 15130 100
Опис Цiннi папери Товариства не були у лiстингу жодної бiржi
 

 

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 0
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 0
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство було створено в процесi приватизацiї майна державного пiдприємства у вiдповiдностi до наказу регiонального вiддiлення ФДМУ
   
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Структура товариства єдина без подiлу на цехи.дiльницi, тощо.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Реорганiзацiя товариства не планується. Пропозицiї не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк в товариствi побудований у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiкт в Українi"
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Вiдкрите акцiонерне товариство ?ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР?ЄР? за рiк, що закiнчився 31.12.2011 р. Вступний параграф: Основнi вiдомостi про емiтента: Вiдкрите акцiонерне товариство ?ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР?ЄР? Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 00991321 Мiсцезнаходження: 03430, Хмельницька обл., Шепетiвський р-н, с.Рудня-Новенька Дата державної реєстрацiї: 31.10.1994 р. Звiт щодо фiнансової звiтностi Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ВАТ ?ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР?ЄР? (надалi ? Товариство), яка включає Баланс станом на 31.12.2011 року, Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ВАТ ?ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР?ЄР? станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати за 2011 рiк у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв Ми висловлюємо думку щодо iншої допомiжної iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку: 1. На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України. 2. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодавством термiни наведено достовiрно. 3. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку вiдображено у формi 2 "Звiт про фiнансовi результати" i вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, зокрема 15 "Доходи", 16 "Витрати". 4. Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2011 р. складає 851,5 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 836,5 тис. грн. Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. 5. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента - наведено достовiрно. На нашу думку твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок") не вiдбувались - наведено достовiрно. 6. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку для емiтентiв - акцiонерних товариств не визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 7. За результатами перевiрки фiнансової звiтностi Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналiзу одержаної необхiдної iнформацiї вiдповiдно до МСА 570, аудитори пiдтверджують можливiсть Товариства продовжувати безперервно функцiонувати не менше одного року пiсля закiнчення звiтного перiоду, що перевiрявся. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту аудиторський звiт не може сприйматись користувачами як повна й абсолютна гарантiя життєздатностi Товариства. 8. Вiдповiдно до МСА 720 зазначаємо про вiдсутнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю. 9. Аудиторами не виявлено виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". 10. Зауваження щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", вiдсутнi. 11. Вiдповiдно до МСА 240 ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства оцiнено аудитором як низький. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ?Аудиторська компанiя Столиця? Код 37388196 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 4403 вiд 23 грудня 2010 року Мiсцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ вул. Вербицького, 13, кв.83 Телефон (факс) юридичної особи: 044-284-93-55 Дата i номер договору на проведення аудиту: 30.03.2012 р. № 30-03-2012/03 Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 30.03.2012 р. ? 11.04.2012 р. Аудитор ________________________ Глигало Р.I. Сертифiкат аудитора № 006162, виданий рiшенням АПУ вiд 19.01.2007 р. Директор ТОВ ?Аудиторська компанiя Столиця? ________________________ Перерва Л. М. Сертифiкат аудитора № 006713, виданий рiшенням АПУ вiд 14.07.2010 р. МП Дата аудиторського висновку: 11.04.2012 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Товариство виробляє щебiнь рiзних фракцiй
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування основнi засоби не придбавались i не вiдчужувалисьза останнi п"ять рокiв
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби товариства власнi, орендованих немає
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Вiдсутнiсть обiгових коштiв, полiтична нестабiльнiсть
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства На протязi звiтного року товариство штрафних санкцiй не сплачувало
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариство здiйснює за рахунок власних коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів договори не укладались
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Планується запустити виробництво, залучити iнвесторiв
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiдження та розробки в товариствi не проводяться i не планується проводити
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Участi в судових справах товариство не приймало
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Товариство знаходиться в зручному для сполучення мiсцi.

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 741 736.8 0 0 741 736.8
будівлі та споруди 274 269.8 0 0 274 274
машини та обладнання 467 467 0 0 467 467
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 741 736.8 0 0 741 736.8
Опис Первiсна вартiсть - 2261,3 тис.грн. знос - 1524,5 тис.грн. залишкова вартiсть - 736,8 тис.грн. ступiнь зносу 67,42 %

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 851.5 851.2
Статутний капітал (тис. грн.) 15.13 15.13
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 15.13 15.13
Опис Розрахункова вартiсть чистих активiв розрахована, згiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року № 485, станом на 31.12.2010 року, бiльша статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного Кодексу України
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного Кодексу України.

 

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 891.5 X X
Усього зобов'язань X 891.5 X X
Опис: дн

 

Інформація про стан корпоративного управління

 Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть): дн Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Збори не вiдбулись Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства X  
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X  
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X  
Інше (запишіть): дн Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?
    (осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 3
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) дн
Інші (запишіть) дн

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) дн

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть):   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) дн

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
    Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Так Так Так
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Ні
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): дн Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Так Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
    Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів   X
2 Положення про наглядову раду   X
3 Положення про виконавчий орган (правління)   X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
5 Положення про ревізійну комісію   X
6 Положення про акції акціонерного товариства   X
7 Положення про порядок розподілу прибутку   X
8 Інше (запишіть): дн

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Так
3 Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Ні Так
4 Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
    Так Ні
1 Не проводились взагалі   X
2 Менше ніж раз на рік   X
3 Раз на рік X  
4 Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада   X
Правління або директор X  
Інше (запишіть) дн

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором X  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Iшних причин немає

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Iнших немає

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) дн

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

    Так Ні
1 Випуск акцій   X
2 Випуск депозитарних розписок   X
3 Випуск облігацій   X
4 Кредити банків   X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
6 Інше (запишіть):    X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Не визначились


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) Змiни за звiтний перiодн не вiдбувались

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: дн

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: дн

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: дн

 

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
товариство не є фiнансовою установою
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
товариство не є фiнансовою установою
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
товариство не є фiнансовою установою
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
товариство не є фiнансовою установою
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
товариство не є фiнансовою установою
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
товариство не є фiнансовою установою
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
товариство не є фiнансовою установою
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
товариство не є фiнансовою установою
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
товариство не є фiнансовою установою
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
товариство не є фiнансовою установоюдн
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
товариство не є фiнансовою установою

 

Річна фінансова звітність

 


  Коди
    Дата 31.12.2011
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР`ЄР" за ЄДРПОУ 00991321
Територія 30433 с. Рудня-Новенька вул. Островського, буд. 62/1 за КОАТУУ 6825588505
Вид економічної діяльності Добування декоративного та будівельного каменю за КВЕД 14.11.0
Середня кількість працівників (чол.) 1 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 30433 с. Рудня-Новенька вул. Островського, буд. 62/1
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”: 1


Баланс на 2011-12-31
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0.0 0.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 741.0 736.8
- первісна вартість 031 2261.3 2261.3
- знос 032 ( 1520.3 ) ( 1524.5 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 741.0 736.8
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 33.3 33.3
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 127.1 90.0
- первісна вартість 161 143.1 106.0
- резерв сумнівних боргів 162 ( 16.0 ) ( 16.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 6.0 0.1
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9.8 259.5
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 0.0 21.7
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 41.0 41.0
Усього за розділом II 260 217.2 445.6
III. Витрати майбутніх періодів 270 820.1 560.6
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 1778.3 1743.0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 15 15
Додатковий вкладений капітал 320 635 635
Резервний капітал 340 583 583
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -381.8 -381.5
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 851.2 851.5
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 496 496
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 341.6 266.5
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 0 0
- зі страхування 570 0 15.4
- з оплати праці* 580 3.6 0.8
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 85.9 112.8
Усього за розділом IV 620 927.1 891.5
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1778.3 1743
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0


Примітки дн
Керівник Калiчак О.О.
Головний бухгалтер Калiчак О.О.Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 230.2 825.5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 38.4 ) ( 137.6 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 191.8 687.9
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші звичайні доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 191.8 687.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 126.6 445
Інші операційні витрати 090 ( 64.6 ) ( 62 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 191.2 ) ( 507 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( 0.6 ) ( 180.9 )
Податок на прибуток 140 ( 0.3 ) ( 6.2 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( 0.3 ) ( 174.7 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки Немає
Керівник Калiчак О.О.
Головний бухгалтер Калiчак О.О.

Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780: Емітент не подавав звітності за МСФО