Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

ПРОТОКОЛ №1

чергових Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства

«Шепетівський буто-щебеневий кар’єр» (код ЄДРПОУ 00991321)

 

Дата, час і місце проведення Зборів:

29 березня 2012 р., 12:00

30433, Хмельницька область, Шепетівський район,

с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1

(актовий зал, перший поверх)

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, визначено 24 год. 00 хв. 23 березня 2012 р.

Відкриває Загальні збори директор Товариства Калічак О. О.

Шановні акціонери!

У відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства прийняла рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариством був укладений договір №05/11/зб від 01.11.2011 р. з реєстратором Товариства – товариством з обмеженою відповідальністю «Реєстраційно-консалтингова фірма «АКЦІОНЕР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23730267, ліцензія серії АВ №362068 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних папері, видана 24.07.2007 р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, строком (терміном) дії з 24.07.2007 р. до 24.07.2012 р.) про виконання повноважень реєстраційної комісії до моменту обрання Загальними зборами лічильної комісії.

У відповідності з чинним законодавством Реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на чергові Загальні збори акціонерів та їх представників.

 

Слово для оголошення надається голові Реєстраційної комісії Пожарському Олегу Костянтиновичу.

Голова Реєстраційної комісії: За рішенням Наглядової ради Товариства та на виконання вимог чинного законодавства, датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначено 24 год. 00 хв. 23 березня 2012 року. До переліку акціонерів включено усього 106 осіб, які мають право на участь у Загальних зборах та володіють 60 520 (шістдесятьма тисячами п’ятиста двадцятьма) штук простих іменних акцій.

Панове акціонери! Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства в Реєстраційній комісії на момент закінчення реєстрації учасників Зборів зареєструвалося 11 (одинадцять) акціонерів та їх представників, які мають право на участь у Загальних зборах та яким сукупно належить 45 787 (сорок п’ять тисяч сімсот вісімдесят сім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 75,65598% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» ми маємо право відкрити Збори.

 

Директор Товариства Калічак О. О.:

Панове акціонери! Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства був запропонований такий порядок денний Зборів:

 

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів

відкритого акціонерного товариства

«Шепетівський буто-щебеневий кар’єр»

1.     Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

2.     Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010-2011 роки та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р.

3.     Звіт Спостережної ради Товариства за 2010-2011 роки.

4.     Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010-2011 роки.

5.     Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010-2011 роки.

6.     Про розподіл прибутку за 2010-2011 роки та план розподілу прибутку на 2012 рік.

7.     Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

8.     Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором ТОВ «РКФ «Акціонер».

9.     Визначення дати припинення ведення реєстру.

10. Визначення депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної на бездокументарну форму існування.

11. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

12. Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.

13. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію акцій товариства.

14. Затвердження Протоколу рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (Протоколу рішення про дематеріалізацію).

15. Про затвердження тексту Повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні НКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів.

16. Про приведення складу органів управління Товариства у відповідність з новою редакцією Статуту:

16.1. Відкликання та обрання членів Наглядової (Спостережної) ради;

16.2. Відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора);

16.3. Відкликання та обрання директора (виконавчого органу) товариства.

17. Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

18. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з дематеріалізацією акцій і зміною найменування товариства та реєстрацією нової редакції Статуту.

19. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Пропозицій щодо внесення змін до порядку денного до Товариства не надходило.

Оголошення про проведення Зборів було надруковано у в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Бюлетень. Цінні папери України» від 24 лютого 2012 р. №35 (3335).

 

1. З першого питання порядку денного: Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

1.1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Слухали: пропозицію директора Товариства Калічака О. О. щодо обрання Савлука Олексія Сергійовича головою Загальних зборів акціонерів Товариства та Денисюка Юрія Івановича - секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання, поставлене на голосування: обрання голови та секретаря Зборів.

Пропонується рішення: обрати Савлука Олексія Сергійовича головою Загальних зборів акціонерів Товариства та Денисюка Юрія Івановича – секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №1.1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

1.2. Обрання Лічильної комісії.

Слухали: пропозицію голови Зборів Савлука О. С. щодо обрання Лічильної комісії Зборів. Зборам пропонується обрати до лічильної комісії Слишка Андрія Юрійовича та Мехеди Дмитра Миколайовича.

Питання, поставлене на голосування: обрання лічильної комісії.

Пропонується рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості двох осіб у складі: Слишка Андрія Юрійовича та Мехеди Дмитра Миколайовича.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №1.2.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

1.3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Слухали: пропозицію голови Зборів Савлука О. С. щодо розгляду питань порядку денного за наступним регламентом:

·         основна доповідь – 20 хвилин;

·         співдоповідь – 5 хвилин;

·         виступи в дебатах – 3 хвилини;

·         відповіді на запитання – 3 хвилини;

·         проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів для голосування, а за питаннями щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії – бюлетенями для кумулятивного голосування затверджених Наглядовою радою Товариства форм для голосування.

Питання, поставлене на голосування: затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Пропонується рішення: затвердити запропонований регламент Загальних зборів. Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №1.3.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010-2011 роки та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р.

Голова Зборів: Слово надається директору Товариства Калічаку О. О.

Збори заслухали інформацію директора Товариства Калічака О. О., основні тези доповіді якого наведені далі.

Шановні акціонери! 2011 рік, на мою думку, був одним з найскладніших років з дня державної реєстрації Товариства. Товариство станом на сьогодні знаходиться під впливом дій осіб, які шляхом рейдерського захоплення хочуть заволодіти Товариством. У звітному році у Товаристві відбулось 13 різноманітних перевірок. Всі ці перевірки відбувались по заявах осіб, в яких вказувались неправдиві обставини щодо нібито порушень Товариством чинного законодавства. Крім того, до керівництва Товариства надходили численні заяви погрозливого характеру. Так, на сьогоднішній день проти керівництва Товариства порушено три кримінальні справи. Мета, яку переслідують особи, які створюють підстави для проведення перевірок та порушення кримінальних справ – загнати Товариство у боргову яму.

В 2011 році Товариство заробило від продажу бутового каменю 200,0 тис. грн. Використання грошей відбувалось наступним чином: 20,0 тис. грн. – заробітна плата; 50,0 тис. грн. – ремонт дробарні; 33,0 тис. грн. – оплата ПДВ; 17,133 тис. грн. – податок на прибуток; 14,55 тис. грн. – плата за користування надрами; 75,725 – оплата оренди землі; 16,0 тис. грн. – відкачування води; 10,0 тис. грн. - внески до пенсійного фонду. На сьогоднішній день Товариство має заборгованість: пенсійний фонд – 80,0 тис. грн.; відкачування води – 27,0 тис. грн.; оренда землі – 34,4 тис. грн.; заробітна плата – 28,0 тис. грн.; інша кредиторська заборгованість – 1 300,0 тис. грн.

Вважаю за необхідне запропонувати Зборам доручити Наглядовій раді Товариства розробити стратегічний план розвитку Товариства та виведення його з кризової ситуації протягом 2012 року.

Голова Зборів: Чи є запитання до доповідача? Немає. Є бажаючі взяти участь в обговоренні доповіді? Немає.

Питання, поставлене на голосування: звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010-2011 роки та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р.

Пропонується рішення: затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010-2011 роки та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №2.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

3. Звіт Спостережної ради Товариства за 2010-2011 роки.

Голова Зборів: слово надається голові Спостережної ради Товариства Черненькому Ю. П.

Слухали: Черненького Ю. П. Спостережною радою приймалась активна участь в захисті інтересів акціонерів Товариства від злочинних дій третіх осіб, про які йдеться в доповіді директора Товариства. Керівництвом Товариства здійснюються активні заходи щодо порушення кримінальних справ по відношенню до рейдерів, готуються відповідні документи по судовим справам. По звіту директора Товариства у Спостережної ради зауважень та запитань немає.

Основним своїм завданням на 2012 рік Спостережна (Наглядова) рада Товариства вважає розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку Товариства, на необхідності якого наголошує й директор Товариства, пошук шляхів виведення Товариства з фінансової кризи, в тому числі шляхом залучення сторонніх інвесторів.

Під час виступу голова Спостережної ради наголосив на тому, що протягом усього періоду своєї діяльності з дня обрання її персонального складу Спостережна рада здійснювала постійний контроль за оперативною діяльністю виконавчого органу Товариства – директора Товариства. Діяльність директора Товариства та всі його дії як виконавчого органу Товариства Спостережна рада схвалює та погоджує як оперативні, своєчасні та належним чином обґрунтовані.

Питання, поставлене на голосування: звіт Наглядової ради Товариства за 2010-2011 роки.

Пропонується наступне рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010-2011 роки.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №3.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010-2011 роки.

Голова Зборів: Слово надається директору Товариства Калічаку О. О.

Слухали: директора Товариства Калічака О. О., який доповів, що Ревізійна комісія в 2010-2011 р. р. не працювала, оскільки не обиралась Зборами, звіти Ревізійної комісії за цей період не складались. Пропонується прийняти рішення не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010-2011 роки.

Питання, поставлене на голосування: звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010-2011 роки.

Пропонується наступне рішення: не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010-2011 роки.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №4.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010-2011 роки.

Голова Зборів: слово надається директору Товариства Калічаку О. О.

Слухали: директора Товариства Калічака О. О., який запропонував затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2010 та 2011 роки.

Питання, поставлене на голосування: затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010-2011 роки.

Пропонується наступне рішення: затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2010 та 2011 роки.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №5.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

6. Про розподіл прибутку за 2010-2011 роки та план розподілу прибутку на 2012 рік.

Голова Зборів: слово надається директору Товариства Калічаку О. О.

Слухали: директора Товариства Калічака О. О., який запропонував у зв’язку з наявністю збитків за 2010-2011 роки дивіденди за результатами роботи у 2010-2011 роках не нараховувати та не виплачувати.

Крім того, пропонується наступний план розподілу прибутку на 2011 рік: фонд розвитку виробництва – 45%, резервний фонд – 25%, фонд дивідендів – 30%.

Голова Зборів: Чи є запитання? Немає. Є бажаючі взяти участь в обговоренні? Немає.

Питання, поставлене на голосування: про розподіл прибутку за 2010-2011 роки та план розподілу прибутку на 2012 рік.

Пропонується наступне рішення: дивіденди за результатами роботи у 2010-2011 роках не нараховувати та не виплачувати. Затвердити наступний план розподілу прибутку на 2011 рік: фонд розвитку виробництва – 45%, резервний фонд – 25%, фонд дивідендів – 30%.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №6.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

7. Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Слухали: пропозицію голови Зборів Савлука О. С. щодо необхідності на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид і тип цінних паперів

акції прості іменні

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску):

 

Номінальна вартість акції даного випуску:

0,25 грн.

Кількість випущених акцій даного випуску:

60 520 штук

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:

15 130 грн.

 

Питання, поставлене на голосування: затвердження рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Пропонується рішення: перевести випуск акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид і тип цінних паперів

акції прості іменні

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску):

 

Номінальна вартість акції даного випуску:

0,25 грн.

Кількість випущених акцій даного випуску:

60 520 штук

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:

15 130 грн.

 

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №7.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

8. Про припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з ТОВ «РКФ «АКЦІОНЕР».

Слухали: пропозицію директора Товариства Калічака О. О. про припинення дії договору на ведення реєстру №08-10/р від 27 грудня 2010 р., укладеного Товариством з ТОВ «РКФ «АКЦІОНЕР», у зв'язку з переведенням випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування, одночасно з підписанням акту приймання-передачі документів системи реєстру від реєстроутримувача зберігачу.

Питання, поставлене на голосування: про припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з ТОВ «РКФ «АКЦІОНЕР».

Пропонується рішення: припинити дію договору на ведення реєстру №08-10/р від «27» грудня 2010 р., укладеного з ТОВ «РКФ «АКЦІОНЕР», у зв'язку з переведенням випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування, одночасно з підписанням акту приймання-передачі документів системи реєстру від реєстроутримувача зберігачу.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №8.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

9. Визначення дати припинення ведення реєстру.

Слухали: пропозицію директора Товариства Калічака О. О., який зазначив, що відповідно до вимог пункту 3 статті 5 Розділу XVII «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про акціонерні товариства», реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

Пропоную в зв’язку з тим, що зараз неможливо точно визначити дату публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування, надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначити дату припинення ведення реєстру з дотриманням вимог Закону.

Питання, поставлене на голосування: визначення дати припинення ведення реєстру.

Пропонується рішення: надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо визначення дати припинення ведення реєстру.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №9.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

10. Визначення депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування.

Слухали: пропозицію голови Зборів Савлука О. С. щодо визначення приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» депозитарієм для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування.

Питання, поставлене на голосування: визначення депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування.

Пропонується рішення: визначити приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» депозитарієм для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування. Доручити директору Товариства підписати договір з депозитарієм – приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» - про обслуговування емісії.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №10.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

11. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

Слухали: пропозицію голови Зборів Савлука О. С. щодо визначення товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

Питання, поставлене на голосування: визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

Пропонується рішення: визначити товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій. Доручити директору Товариства підписати договір із зберігачем – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» - про відкриття рахунків у цінних паперах.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №11.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

12. Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.

Слухали: пропозицію голови Зборів Савлука О. С. щодо визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.

Питання, поставлене на голосування: визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.

Пропонується рішення: встановити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій:

·         акціонери Товариства у термін, що не перевищує трьох календарних місяців з дати депонування глобального сертифіката, повинні особисто або поштовим відправленням з описом вкладення направити Товариству належні їм сертифікати іменних цінних паперів для подальшого знищення;

·         приймання, облік та зберігання повернутих Товариству сертифікатів, їх подання для знищення комісії зі знищення сертифікатів здійснюється особою, призначеною наказом директора Товариства. Особа, призначена для виконання цих повноважень, має вести облік прийнятих сертифікатів у прошнурованому, пронумерованому та скріпленому підписом керівника та печаткою Товариства журналі, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак отриманих сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера) та прізвище акціонера, від якого цей сертифікат отримано;

·         сертифікати, що не надійшли у встановлений термін, вважаються такими, що втратили чинність і вилучені з обігу, про що комісією зі знищення сертифікатів, призначеною наказом директора Товариства, складається окремий акт за формою, встановленою для акту про знищення сертифікатів.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №12.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

13. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення про дематеріалізацію акцій товариства.

Слухали: пропозицію голови Зборів Савлука О. С. про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняття Загальними зборами рішення про дематеріалізацію акцій товариства.

Питання, поставлене на голосування: про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняття Загальними зборами рішення про дематеріалізацію акцій Товариства.

Пропонується рішення: Товариству не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також повідомити про дематеріалізацію фондові біржі, якщо акції перебувають у лістингу, та персонально кожного власника та кожного номінального утримувача, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним Статутом Товариства – персонально шляхом розсилання простих поштових відправлень.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №13.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

14. Затвердження протоколу рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (протоколу рішення про дематеріалізацію).

Слухали: голови Зборів Савлука О. С., який зачитав текст протоколу рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (протоколу рішення про дематеріалізацію), текст якого додається.

Питання, поставлене на голосування: затвердження протоколу рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (протоколу рішення про дематеріалізацію).

Пропонується рішення: затвердити протокол рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (протокол рішення про дематеріалізацію).

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №14.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

15. Про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні НКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів.

Слухали: пропозицію голови Зборів Савлука О. С. щодо затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні НКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів.

Питання, поставлене на голосування: про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні НКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів.

Пропонується рішення: Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні НКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №15.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Слухали: голову Зборів Савлука О. С.: На виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №2 від 14.02.2012 року), з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою розгляду питань порядку денного у логічній послідовності, Зборам пропонується розглянути спочатку питання 17 порядку денного «Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства» та прийняти рішення за цим питанням, а потім повернутися до розгляду питання 16 порядку денного «Про приведення складу органів управління товариства у відповідність з новою редакцією Статуту» та прийняти рішення за цим питанням.

 

17. Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали: пропозицію голови Зборів Савлука О. С. про внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно привести у відповідність з нормами Закону статути та інші внутрішні положення Товариства. У зв’язку з цим та за дорученням Наглядової ради директором Товариства було розроблено проект нової редакції Статуту Товариства.

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», зміни до Статуту, у тому числі, передбачають зміну найменування Товариства на публічне акціонерне товариство «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр».

Пропозиції щодо порядку денного Зборів приймались не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення. Акціонери мали можливість ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного, у тому числі і з новою редакцією Статуту, за місцезнаходженням Товариства.

Питання, поставлене на голосування: зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Пропонується рішення: змінити найменування Товариства на публічне акціонерне товариство «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр». Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати від імені акціонерів нову редакцію Статуту Товариства.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення за цим питання приймається більшістю у ¾ голосів акціонерів, що зареєструвались для участі в Зборах. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №17.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

16. Про приведення складу органів управління товариства у відповідність з новою редакцією Статуту.

16.1. Відкликання та обрання членів Наглядової (Спостережної) ради.

16.2. Відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора).

16.3. Відкликання та обрання директора (виконавчого органу) товариства.

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Черненького Ю. П. Шановні акціонери! У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства та у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» ми маємо привести у відповідність до нової редакції Статуту органи управління Товариства, а саме – припинити повноваження членів органів управління Товариства та обрати членів органів управління Товариства.

Голова Зборів: відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» питання про припинення повноважень відповідного колегіального органу вирішується щодо усіх його членів одночасно.

Обрання нового персонального складу відповідного колегіального органу управління проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Принцип голосування – кумулятивний, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на свій розсуд.

Пропоную перейти до розгляду відповідних питань порядку денного.

 

16.1. Відкликання та обрання членів Наглядової (Спостережної) ради.

16.1.1. Питання, поставлене на голосування: відкликання членів Спостережної ради.

Пропонується рішення: припинити повноваження Спостережної ради Товариства у наступному складі:

Голова Спостережної ради Товариства                  - Черненький Юрій Петрович;

Члени Спостережної ради Товариства                    - Полхов Олег Вячеславович;

- Швачко Юрій Анатолійович.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенем для голосування №16.1.1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

16.1.2. Питання, поставлене на голосування: обрання членів Наглядової ради.

Пропонується рішення: обрати Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр» у наступному складі:

·         Слободянюк Андрій Вікторович;

·         Денисюк Юрій Іванович;

·         Коваль Олексій Валерійович.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Прошу проголосувати бюлетенем для кумулятивного голосування №16.1.2.

Підсумки голосування:

1) За кандидатуру Слободянюка Андрія Вікторовича:

«ЗА» - 45 787 голосів.

2) За кандидатуру Денисюка Юрія Івановича:

«ЗА» - 45 787 голосів.

3) За кандидатуру Коваля Олексія Валерійовича:

«ЗА» - 45 787 голосів.

Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр» обрано у наступному складі:

·         Слободянюк Андрій Вікторович;

·         Денисюк Юрій Іванович;

·         Коваль Олексій Валерійович.

 

16.2. Відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора).

16.2.1. Питання, поставлене на голосування: відкликання Ревізора Товариства.

Пропонується рішення: припинити повноваження Ревізора Товариства Кравець Ольги Михайлівни.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенем для голосування №16.2.1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

16.2.2. Питання, поставлене на голосування: обрання Ревізійної комісії Товариства.

Пропонується рішення: обрати Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр» у наступному складі:

·         Савлук Олексій Сергійович;

·         Дяченко Максим Григорович.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Прошу проголосувати бюлетенем для кумулятивного голосування №16.2.2.

Підсумки голосування:

1) За кандидатуру Савлука Олексія Сергійовича:

«ЗА» - 45 787 голосів.

2) За кандидатуру Дяченка Максима Григоровича:

«ЗА» - 45 787 голосів.

Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр» обрано у наступному складі:

·         Савлук Олексій Сергійович;

·         Дяченко Максим Григорович.

 

16.3. Відкликання та обрання директора (виконавчого органу) товариства.

16.3.1. Питання, поставлене на голосування: відкликання директора Товариства.

Пропонується рішення: припинити повноваження директора Товариства Калічака Олександра Остаповича.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенем для голосування №16.3.1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

16.3.2. Питання, поставлене на голосування: обрання директора Товариства.

Голова Зборів: У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, за якою виконавчий орган Товариства є одноосібним та представлений директором, який обирається Загальними зборами акціонерів Товариства, пропоную обрання директора Товариства здійснити на Зборах. На посаду директора Товариства було висунуто кандидатуру Рудюка Олександра Федоровича. Інших пропозицій від акціонерів до організаційного комітету щодо проведення Зборів не надходило.

Пропонується рішення: обрати директором Товариства Рудюка Олександра Федоровича.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах акціонерів. Прошу проголосувати бюлетенем для голосування №16.3.2.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

18. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з дематеріалізацією акцій і зміною найменування товариства та реєстрацією нової редакції Статуту.

Слухали: пропозицію голови Зборів Савлука О. С. про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з дематеріалізацією акцій, зміною найменування Товариства та державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, директору Товариства Рудюку Олександру Федоровичу, в тому числі:

·         доручити директору Товариства Рудюку Олександру Федоровичу здійснити відповідні дії, пов'язані з дематеріалізацією акцій та державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства в державних органах влади у визначені чинним законодавством строки;

·         надати право директору Товариства Рудюку Олександру Федоровичу уповноважувати третіх осіб з питань проведення дематеріалізації випуску акцій та здійснення процедури державної реєстрації Статуту Товариства шляхом видачі відповідних довіреностей.

Питання, поставлене на голосування: про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з дематеріалізацією акцій і зміною найменування товариства та реєстрацією нової редакції Статуту.

Пропонується рішення: доручити директору Товариства Рудюку Олександру Федоровичу здійснити відповідні дії, пов'язані з дематеріалізацією акцій, зміною найменування Товариства та державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, в тому числі:

·         доручити директору Товариства Рудюку Олександру Федоровичу здійснити відповідні дії, пов'язані з дематеріалізацією акцій та державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства в державних органах влади у визначені чинним законодавством строки;

·         надати право директору Товариства Рудюку Олександру Федоровичу уповноважувати третіх осіб з питань проведення дематеріалізації випуску акцій та здійснення процедури державної реєстрації Статуту Товариства шляхом видачі відповідних довіреностей.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №18.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

19. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Слухали: голову Зборів Савлука О. С., який доповів присутнім на зборах тексти наступних положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр», Положення про Наглядову раду ПАТ «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр», Положення про директора ПАТ «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр».

Питання, поставлене на голосування: затвердження внутрішніх положень Товариства.

Пропонується рішення: затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр», Положення про Наглядову раду ПАТ «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр», Положення про директора ПАТ «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр».

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Рішення пpиймається простою більшістю голосів. Прошу проголосувати бюлетенями для голосування №19.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45 787 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Визнано недійсними або не голосувало - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, представлених на загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Голова Зборів: шановні акціонери! На цьому порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпаний. Зауважень з приводу ведення Зборів та голосування за питаннями порядку денного не надходило. Пропозицій щодо аудіо- та відеофіксації процедури проведення Зборів не надходило. Чергові Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр» закрито о 14 год. 30 хв.

 

Голова Зборів                                                                                                         О. С. Савлук

Секретар Зборів                                                                              Ю. І. Денисюк