Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акцiонерiв

Публічного акціонерного товариства

Шепетівський буто-щебеневий кар’єр

Протокол №1

вiд «29» березня 2012 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ Шепетівський буто-щебеневий кар’єр ”

 

с. Рудня-Новенька

2012 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про Ревізійну комісію   публічного акціонерного Товариства “ Шепетівський буто-щебеневий кар’єр ”  (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту публічного акціонерного Товариства  “ Шепетівський буто-щебеневий кар’єр ”.

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії   публічного акціонерного Товариства “ Шепетівський буто-щебеневий кар’єр ” (далі - Ревізійна комісія), а також права, обов'язки та відповідальність членів Ревізійної комісії  .

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства та набуває чинності з моменту його затвердження і може бути змінено та/або доповнено лише Загальними зборами.

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами Товариства.

1.5. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням застосовуються положення Статуту Товариства.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

2.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

2.2. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні перевірок Товариства за результатами фінансового року (планових) та спеціальних (позапланових) перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

2.3. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам та доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам.

2.4. До компетенції Ревізійної комісії належить вирішення наступних питань:

1) контроль за дотриманням Товариством чинного законодавства щодо фінансово-господарської діяльності;

2) підготовка пропозицій Загальним зборам щодо фінансово-господарської діяльності Товариства:

3) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів;

4) підготовка звіту та висновку про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року для винесення їх на розгляд Загальних зборів. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

5) внесення на розгляд Загальним зборам або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, що стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів.

2.5. До компетенції Ревізійної комісії належить вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

 

3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ

РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

3.1. Ревізійна комісія   має право:

1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій;

2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії  під час проведення перевірок;

3) Ревізувати і перевіряти у Товариства грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, які підтверджують надходження і витрачання грошових коштів та інших матеріальних цінностей Товариства, проводити перевірку фактичної наявності цінностей Товариства (грошових коштів, цінних паперів та інше);

5) вимагати від виконавчого органу товариства розпорядження про проведення інвентаризації основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей Товариства;

6)  пред’являти відповідальним особам вимоги щодо усунення виявлених порушень з питань збереження та використання майна, що знаходиться у власності Товариства

7) ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради (у порядку передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства) або виконавчого органу товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

8) вносити пропозиції Загальним зборам, Наглядовій раді та виконавчому органу товариства щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

9) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок консультантів, експертів, аудиторів;

3.2. Запит Ревізійної комісії на отримання інформації, документації, усних та письмових пояснення від посадових осіб та працівників Товариства подається за підписом Голови Ревізійної комісії на ім'я  виконавчого органу товариства та повинен містити:

1) підстави для отримання інформації та/або пояснень;

2) опис необхідної інформації та/або пояснень:

3) форма надання інформації та/або пояснень (письмова, усна).

3.3. Рішення про направлення запиту приймається на засіданні Ревізійної комісії та оформляється Протоколом засідання Ревізійної комісії;

3.4. Відповідь на запит Ревізійної комісії, яка містить необхідну інформацію, документи, письмові пояснення, тощо, повинна бути надана протягом трьох робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту.

3.5. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях Наглядової ради. Голова Ревізійної комісії може брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу

3.6. Ревізійна комісія   зобов'язана:

1) проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним зборам, та/або Наглядовій раді, виконавчому органу товариства, чи ініціатору проведення перевірки;

3) негайно інформувати Наглядову раду та виконавчий орган товариства про факти зловживань, які виявлені під час перевірок;

4) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та виконанням пропозицій Ревізійної комісії по їх усуненню;

5) вимагати, у порядку передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори, скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

3.7. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

1) брати участь у засіданнях Ревізійної комісії;

2) брати участь у  планових та позапланових перевірках;

3) в разі неможливості взяти участь у засіданнях чи перевірках, завчасно повідомляти про це Голову Ревізійної комісії із зазначенням причини;

4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

5) не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами;

3.8. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків, відповідно до чинного законодавства.

 

4. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

4.1. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (Три) особи, у тому числі її Голова. 4.2. Членами Ревізійної комісії   не можуть бути:

1) члени Наглядової ради, Голова та члени виконавчого органу товариства, Корпоративний секретар (за наявності).

2) члени іншого органу управління Товариства, що утворюється за рішенням Загальнтх зборів акціонерів;

3) особи, що не мають повної цивільної дієздатності;

4) народні депутати чи члени Кабінету Міністрів України;

5) керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державні службовці;

6) посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, військовослужбовці;

7) особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство здійснює цей вид діяльності;

8) особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

4.3. З метою забезпечення проведення контролю фінансово-господарської діяльності Товариства незалежними особами до складу Ревізійної комісії    не повинні висуватися та обиратися особи, які мають сімейні стосунки з Головним бухгалтером та/або Головою та членами виконавчого органу товариства Товариства.

4.5. Члени Ревізійної комісії   не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

4.6. Якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії кількість її членів становитиме менше половини чисельності, встановленої статутои товариства, Ревізійна комісія зобов'язана протягом п'яти робочих днів, з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу Наглядовій раді про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

4.7. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів повинна бути подана у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори Товариства.

 

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

5.1. Ревізійна комісія    обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (Три)  роки.

5.2. У разі закінчення строку, на який була обрана Ревізійна комісія  , питання переобрання всього складу Ревізійної комісії    виноситься на розгляд найближчих Загальних зборів, а повноваження членів Ревізійної комісії    продовжуються до моменту прийняття такими зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії .

5.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії    неодноразово.

5.4. Після обрання з членами Ревізійної комісії    можуть бути укладені цивільно-правові договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, підстави їх дострокового припинення, наслідки розірвання договору тощо. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з кожним членом Ревізійної комісії    укладає Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Загальними зборами.

5.5. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всієї Ревізійної комісії    або окремого її члена.

5.6. Повноваження окремого члена Ревізійної комісії    можуть бути достроково припинені рішенням Загальних зборів з одночасним припиненням цивільно-правового договору з ним у разі:

1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

2) невиконання або неналежного виконання ним своїх обов’язків;

3) інших підстав, передбачених чинним законодавством та цим Положенням.

5.7. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень окремого члена Ревізійної комісії тягне за собою одночасне переобрання всіх її членів.

5.8. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії    (з одночасним припиненням цивільно-правового договору з ним) припиняються у разі:

1) його бажання, за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні. В цьому разі повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

2) неможливості виконання обов’язків члена Ревізійної комісії    за станом здоров’я на протязі більше ніж шість місяців. В цьому разі повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії    або відповідного документа від медичної установи;

3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Ревізійної комісії. В цьому його разі повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироку чи рішення суду.

4) смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. В цьому випадку повноваження припиняються з дати одержання Товариством документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

 

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

6.1. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

6.2. При обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням воно проводиться одночасно щодо всіх кандидатів шляхом голосуванням  по кожному з кандидатів, внесених до бюлетеня для голосування.

6.3. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами у межах визначеної Загальними зборами акціонерів кількості членів комісії.

6.4. Кандидати, що висуваються для обрання до складу Ревізійної комісії, повинні відповідати нижчезазначеним вимогам:

1) бажано володіти основами бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

2) володіти базовими навичками з питань корпоративного управління;

3) мати достатню кількість часу, щоб регулярно працювати з фінансовими документами Товариства, та брати особисту участь у засіданнях Ревізійної комісії;

4) не мати непогашеної судимості, а також не бути позбавленим права обіймати посади пов’язані з бухгалтерсько-фінансовою діяльністю;

6.5. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії  , кількість яких не може перевищувати кількісного складу Ревізійної комісії. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

6.6. Пропозиція подається Наглядовій раді товариства у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, переліку кандидатів, що пропонуються цим акціонером до складу Ревізійної комісії  , а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидатам. Акціонер може внести власну кандидатуру.

6.7. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії   не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

6.8. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до переліку кандидатур. У такому разі рішення Наглядової ради про включення пропозицій щодо кандидатур не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 6.4. та 6.5. цієї статті.

6.9. Рішення про відмову у включенні пропозицій щодо кандидатур може бути прийнято тільки у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 6.4. цієї статті;

2) неповноти даних, передбачених пунктом 6.5. цієї статті.

6.10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.11. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Ревізійної комісії  , має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається не пізніше ніж за три дня до проведення голосування щодо його обрання в письмовій формі Наглядовій раді на адресу за місцезнаходженням Товариства.

6.12. Якщо за результатами голосування Ревізійна комісія не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Ревізійної комісії  . У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної комісії     продовжуються до моменту ухвалення наступними Загальними зборами рішення про обрання Ревізійної комісії   .

Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

 

7. РОБОЧІ ОРГАНИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

7.1. Робочими органами Ревізійної комісії є:
        - голова Ревізійної комісії;
        - секретар Ревізійної комісії.

7.2. Голова Ревізійної комісії обирається  на першому засіданні комісії з числа її членів на термін повноважень Ревізійної комісії. Рішення приймається простою більшістю голосів членів комісії. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання. Голова Ревізійної комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної комісії може бути переобраним за рішенням Ревізійної комісії з наступним затвердженням або відміною цього рішення загальними зборами.

Голова Ревізійної комісії:
1) організує роботу Ревізійної комісії та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Ревізійної комісії;
2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
3) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Ревізійної комісії, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
4) підтримує постійні контакти з виконавчим органом  та з іншими органами і посадовими особами Товариства.

7.3. Обов’язки голови Ревізійної комісії за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків за рішенням Ревізійної комісії, достроково, можуть бути покладені на іншого члена комісії.

7.4. Функції секретаря Ревізійної комісії виконує член комісії, призначений її рішенням. В межах наданих йому повноважень секретар:

1) за дорученням голови Ревізійної комісії повідомляє всіх членів Ревізійної комісії про проведення чергових та позачергових засідань комісії;

2) забезпечує голову та членів Ревізійної комісії необхідною інформацією та документацією;

3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Ревізійній комісії, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані Ревізійною комісією та головою Ревізійної комісії та забезпечує їх надання членам комісії та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

5) веде протоколи засідань Ревізійної комісії;

6) інформує всіх членів Ревізійної комісії про рішення, прийняті Ревізійної комісії шляхом заочного голосування;

7) складає табелі діяльності Ревізійної комісії;

8) відповідає за взаємодію Товариства з незалежним аудитором, що залучається для обов'язковій перевірці Річної фінансової звітності Товариства, забезпечує доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА ЗАСІДАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

8.1. Загальне керівництво роботою Ревізійної комісії здійснює Голова Ревізійної комісії, який:

1) організовує роботу Ревізійної комісії;

2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та/або Наглядовій раді чи виконавчому органу товариства;

4) здійснює контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

8.2. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

1) планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

2) засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії.

8.3. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах, як правило така перевірка має бути проведена до 30 березня року, наступного за звітним, але не пізніше ніж за 30 днів до оголошеної дати скликання Загальних збоів акціонерів, до порядку денного яких включено питання про відповідний звіт виконавчого органу.

8.4. Позапланові (спеціальні) перевірки проводяться Ревізійною комісією:

1) з власної ініціативи;

2) за рішенням Загальних зборів;

3) за рішенням Наглядової ради;

4) за рішенням виконавчого органу товариства;

5) на письмову вимогу акціонера (акціонерів), які володіють у сукупності не менше ніж 10% простих акцій Товариства.

8.5. Позапланова перевірка має бути розпочата не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання вимоги акціонера (акціонерів), виписки з протоколу Загальних зборів або Наглядової ради, чи рішення виконавчого органу товариства.

8.6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

2) інформація про факти порушення чинного законодавства України під час фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

3) інформація про інші факти, що виявлені під час проведення перевірки;

4) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

8.7. Складений Ревізійною комісією звіт та/або висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

8.8. Звіт та висновок по результатах планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства повинен бути наданий Наглядовій раді не пізніше п'ятнадцяти днів до дати проведення Загальних зборів.

8.9. Документи, складені Ревізійною комісією за підсумками проведення позапланової перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків тощо) протягом п'яти робочих днів з дати їх оформлення передаються Наглядовій раді та виконавчому органу товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.

8.10. Член Ревізійної комісії, який незгоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, має право викласти у письмовій формі свої зауваження, які є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії.

8.11. Члени Ревізійної комісії зобов'язані брати особисту участь у проведенні перевірок та засіданнях Ревізійної комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третій особі.

8.12. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Перше засідання, на якому обирається Голова Ревізійної комісії, проводиться в день проведення Загальних зборів, на яких сформовано Ревізійну комісію, після їх закриття.

8.13. Про скликання засідань Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії та особи, що запрошуються для участі у засіданні Ревізійної комісії,  повідомляються персонально. 

8.14. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж дві третини її членів.

8.15. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. При рівній кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

8.16. Засідання Ревізійної комісії може проводитися у формі:

1) спільної присутності членів Ревізійної комісії у визначеному місці;

2) спільної присутності членів Ревізійної комісії з можливістю заочного голосування окремими членами Ревізійної комісії за виключенням головуючого на засіданні.

8.17. При проведенні засідання Ревізійної комісії з можливістю заочного голосування,  вона керується процедурою проведення засідання та голосування викладеній в пункті 8.16. Положення про Наглядову раду Товариства.

8.18. На засіданні Ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо жоден з присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

8.19. Протоколи засідань та рішення Ревізійної комісії або засвідчені витяги з них надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам Товариства у порядку, передбаченому Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

8.20. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Ревізійної комісії, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

8.21. Засідання Ревізійної комісії або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

 

9. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

9.1. Висновок по результатах планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства повинен бути наданий Наглядовій раді не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

9.2. Документи,  складені Ревізійною комісією за підсумками проведення позапланової перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків) протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати їх оформлення передаються Наглядовій раді та Правлінню для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.

9.3. Голова Ревізійної комісії або особа, яка тимчасово виконує обов’язки Голови Ревізійної комісії, доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам, а також Наглядовій раді на найближчому її засіданні, що проводиться після здійснення перевірки Ревізійною комісією.

9.4. Доповідь Голови Ревізійної комісії або особи, яка тимчасово виконує обов’язки Голови Ревізійної комісії, Загальним зборам та Наглядовій раді має містити:

                     - інформацію про проведені нею планові (позапланові) перевірки, складені за їх підсумками висновки, з посиланнями на відповідні документи та необхідні пояснення до них;

       - пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

      - інформацію про достовірність та повноту даних фінансової звітності та необхідні пояснення до неї, а також рекомендації щодо затвердження її Загальними зборами.

 

10. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ РОБОТИ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

10.1. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії   у період виконання ними своїх обов'язків може виплачуватися винагорода та компенсуватися витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Ревізійної комісії.

10.2. Порядок та розмір таких виплат членам Ревізійної комісії   встановлюється Загальними зборами шляхом затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з кожним членом Ревізійної комісії    згідно пункту 5.4 цього Положення.

10.3. Договори з членами Ревізійної комісії, які передбачають оплату, мають включати такі обов’язкові основні умови щодо оплати:

1) визначення основної суми винагороди, що буде виплачуватись члену Ревізійної комісії. Винагорода визначається у вигляді фіксованої суми, що має бути сплачена за підсумками року (при цьому виплати проводяться один раз на рік, протягом місяця після проведення річних Загальних зборів);

2) заборону на виплату винагороди у разі, якщо Загальними зборами прийняте рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії    з підстав, визначених у пункті 5.6. цього Положення.

10.4. Якщо договір з членом Ревізійної комісії    є безоплатним, в ньому може передбачатися на період виконання членом Ревізійної комісії  своїх обов’язків компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням функцій члена Ревізійної комісії  , а саме:

1) витрати у зв’язку із службовими відрядженнями до підрозділів Товариства (що знаходяться за межами м. Києва), які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України;

2) всі належним чином підтверджені витрати щодо його проїзду від місця проживання (якщо воно знаходиться за межами м. Києва) до місця розташування Товариства (квитанції, чеки, білети), які пов’язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов’язків.

10.5. Оплата діяльності членів Ревізійної комісії   здійснюється за рахунок Товариства на підставі затвердженого Загальними зборами кошторису.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження загальними зборами.
11.2. Зміни та /або доповнення до цього Положення вносяться на розгляд загальних зборів та набувають чинності після їх затвердження загальними зборами.
11.3. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати чинному законодавству України або Статуту Товариства, відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватись до приведення її у відповідність з нормами чинного законодавства або Статуту Товариства.

11.4. Якщо акціонер вважає, що висновки Ревізійної комісії або порядок проведення нею перевірок не відповідають вимогам чинного законодавства або Статуту Товариства і порушують його права та інтереси, він має право оскаржити такі висновки або дії в суді протягом трьох місяців з дати їх прийняття або вчинення.

 

Голова Загальних зборів акціонерів  ___________________ / О.С.Савлук /

 

Секретар Загальних зборів акціонерів __________________ / Ю.П. Черненко /