Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акцiонерiв

Публічного акціонерного товариства

Шепетівський буто-щебеневий кар’єр

Протокол №1

вiд «29» березня 2012 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКТОРА

ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Шепетівський буто-щебеневий кар’єр

 

с. Рудня-Новенька

2012 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Це Положення про Директора публічного акціонерного Товариства “ Шепетівський буто-щебеневий кар’єр ” (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту публічного акціонерного Товариства “ Шепетівський буто-щебеневий кар’єр ” (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, строк повноважень, порядок призначення та організацію роботи Директора публічного акціонерного Товариства “Шепетівський буто-щебеневий кар’єр” (далі - Директор).

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства та набуває чинності з моменту його затвердження і може бути змінено та/або доповнено лише Загальними зборами.

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами.

1.5. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням застосовуються положення Статуту Товариства.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА

 

2.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

2.3. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі:

- представляти інтереси Товариство в його відносинах з державними органами,  підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, у тому числі іноземними;

- українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами;

- вчиняти правочини у тому числі зовнішньоекономічні;

- видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання.

2.4. До компетенції Директора належить:

- без  довіреності  діяти  від  імені  товариства  у  тому  числі   представляти інтереси  товариства,  вчиняти  правочини  від  імені  товариства, (крім визначених п.7.2.2.п.п.22) та 7.3.2.1.п.п.18) цього Статуту), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма    працівниками   товариства;

- видавати накази та інші розпорядження щодо діяльності Товариства для виконання їх працівниками Товариства.

- затверджувати штатний розклад та режим роботи працівників Товариства.     

- згідно з законодавством України призначати та звільняти з посади працівників Товариства.

- підписувати від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства або уповноваженим органом.

- виконувати інші дії по керівництву Товариством, які не суперечать рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, цьому Статуту та законодавству України.

Директор товариства зобов`язаний:

- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, якщо вони не суперечать Статуту Товариства та чинному законодавству України.

- організовувати ведення реєстрації прийнятих рішень.

- звітувати перед Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та іншими органами Товариства і державними органами згідно з вимогами цього Статуту та законодавством України.

            За наказом Директора товариства, повноваження, викладені у п.7.4.1.2.  цього Статуту, та право представляти Товариство без довіреності можуть бути, за узгодженням з Наглядовою радою, надані його заступнику,  про  що  видається  відповідний  наказ.

 

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

 

3.1. Директор товариства, або особа, яка тимчасово виконує обов’язки Директора, керує Поточною діяльністю Товариства і має   право:

- без  довіреності  діяти  від  імені  товариства  у  тому  числі   представляти інтереси  товариства,  вчиняти  правочини  від  імені  товариства, (крім визначених п.7.2.2.п.п.22) та 7.3.2.1.п.п.18) Статуту), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма    працівниками   товариства;

- видавати накази та інші розпорядження щодо діяльності Товариства для виконання їх працівниками Товариства.

- затверджувати штатний розклад та режим роботи працівників Товариства.     

- згідно з законодавством України призначати та звільняти з посади працівників Товариства.

- підписувати від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства або уповноваженим органом.

- виконувати інші дії по керівництву Товариством, які не суперечать рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, Статуту та законодавству України.

 

Директор товариства, або особа, яка тимчасово виконує обов’язки Директора, зобов`язаний:

- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, якщо вони не суперечать Статуту Товариства та чинному законодавству України.

- організовувати ведення реєстрації прийнятих рішень.

- звітувати перед Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та іншими органами Товариства і державними органами згідно з вимогами Статуту та законодавством України.

- у разі тимчасової неможливості виконання своїх повноважень (відпустка, відрядження, хвороба), покладати здійснення своїх повноважень призначеною ним, за узгодженням з Наглядовою радою,  особою на підставі свого наказу. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені діючим законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням, в тому числі можливість діяти без довіреності від імені Товариства та представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях

 

3.2. Директор, або особа, яка тимчасово виконує обов’язки Директора, зобов'язаний:

3.2.1. Діяти в інтересах Товариства добросовісно та розумно, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність особи на такій посаді;

3.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами;

3.2.3.  Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

3.2.4. Дотримуватися встановлених Статутом Товариства правил та процедур щодо укладення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

3.2.5. Надавати для ознайомлення, в межах, встановлених діючим законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням, видані ним накази та розпорядження на вимогу члена Наглядової ради або представника трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

3.2.6. В своїй діяльності дотримуватися  безумовного додержання законності.

3.3. Директор, або особа, яка тимчасово виконує обов’язки Директора, не має права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження чи намір відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

3.4. Директор, або особа, яка тимчасово виконує обов’язки Директора, не може бути представником акціонерів Товариства на Загальних зборах.

3.5. Директор, або особа, яка тимчасово виконує обов’язки Директора, може нести цивільно-правову відповідальність за збитки, які завдані Товариству його діями (бездіяльністю) у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

 

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ДИРЕКТОРА ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ.

 

4.1. Порядок обрання Директора товариства.
            Директор обирається Наглядовою радою товариства  на термін 3 роки. 
            Затвердження умов цивільно-правових,  трудових  договорів,  які  укладатимуться  з  директором,  встановлення розміру їх винагороди здійснюється рішенням Наглядової ради товариства.

            З припиненням повноважень Директора одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

 
4.2. Припинення повноважень Директора. 
            Повноваження   Директора припиняються   за   рішенням Наглядової ради товариства.
               Підставами припинення  повноважень Директора є дії або бездіяльність що порушують  права акціонерів  чи самого товариства, або спричиняють  загрозу суттєвим інтересам акціонерного товариства, або у разі виявлення у їх діях зловживання посадовими повноваженнями, або за набуттям чинності умов розірвання, укладеного з ними договору (контракту).  

4.3. Дострокове припинення повноважень Директора.

            Наглядова рада товариства Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Директора та одночасне обрання нового. 
            Без рішення Наглядової ради товариства повноваження Директора достроково припиняються: 

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4.4. З припиненням повноважень Директора одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

4.5. Повноваження Директора дійсні з дати його призначення Наглядовою радою та видачею відповідного наказу про вступ на посаду.

4.6. З Директором укладається трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою.

4.7. В трудовому договорі (контракті) повинні визначатися:

1) права, обов’язки та відповідальність Директора;

2) строк повноважень Директора;

3) умови оплати праці та соціально-побутове забезпечення Директора;

4) умови зміни та розірвання договору (контракту);

5) термін дії та інші особливі умови договору (контракту)

6) адреси сторін договору (контракту) та інші відомості.

4.8. Директору виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним з ним.

 

5.  Порядок прийняття рішень виконавчим органом товариства.

               Директор товариства, або особа, яка тимчасово виконує обов’язки Директора,  приймає рішення шляхом видання Наказів, Розпоряджень та Рішень, що викладаються у письмовій формі, підписуються особою що здійснює повноваження одноособового виконавчого  органу та скріплюється печаткою Товариства.

            Відповідним чином оформлені рішення підлягають реєстрації у відповідному журналі та зберігаються відповідно до вимог Розділу 10 Статуту.

 

6. ЗВІТ

 

6.1. Директор товариства, або особа, яка тимчасово виконує обов’язки Директора, є підзвітним Загальним Зборам і Наглядовій раді Товариства.

6.2. За підсумками року Директор, або особа, яка тимчасово виконує обов’язки Директора, зобов’язаний звітувати перед Загальними борами.

6.3. Директор повинно щоквартально звітувати перед Наглядовою радою Товариства.

6.4. Директор або особа, яка тимчасово виконує обов’язки Директора, звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства про:

- виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

- фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;

- стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

- динаміку змін показників звітності Товариства.

6.5. Звіт Директора, або особи, яка тимчасово виконує обов’язки Директора, складається у письмовій формі і повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається директором особисто або особою, яка тимчасово виконує обов’язки Директора, в усній формі на Загальних зборах та засіданні Наглядової ради Товариства.

6.6. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді Товариства, Директор товариства, або особа, яка тимчасово виконує обов’язки Директора,  зобов’язаний:

- на письмову вимогу Наглядової ради Товариства звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради Товариства з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради Товариства. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення:

- на письмову вимогу членів Наглядової ради Товариства своєчасно надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання членами Наглядової ради товариства своїх функцій;

- негайно інформувати Наглядову раду Товариства про надзвичайні події;

 

10. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ РОБОТИ Директора товариства

Умови винагороди Директора товариства визначаються в укладеному з ним цивільно-правовому договорі або трудовому контракті, що затверджуються Наглядовою радою Товариства, або Загальними зборами.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження загальними зборами.
11.2. Зміни та /або доповнення до цього Положення вносяться на розгляд загальних зборів та набувають чинності після їх затвердження загальними зборами.
11.3. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати чинному законодавству України або Статуту Товариства, відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватись до приведення її у відповідність з нормами чинного законодавства або Статуту Товариства.

11.4. Якщо акціонер вважає, що рішення Директора товариства або порядок прийняття ним цих рішень не відповідають вимогам чинного законодавства або Статуту Товариства і порушують його права та інтереси, він має право оскаржити такі рішення в суді протягом трьох місяців з дати їх прийняття.

 

Голова Загальних зборів акціонерів

___________________________ / О.С.Савлук /

 

Секретар Загальних зборів акціонерів

 _________________________ / Ю.П. Черненко /