Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акцiонерiв

Публічного акціонерного товариства

Шепетівський буто-щебеневий кар’єр

Протокол №1

вiд «29» березня 2012 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

“ Шепетівський буто-щебеневий кар’єр ”

 

 

с. Рудня-Новенька

2012 рік

 

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Шепетівський буто-щебеневий кар’єр ” (далі - Положення) є внутрішнім нормативним документом товариства і розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства “ Шепетівський буто-щебеневий кар’єр ” (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства та набуває чинності з моменту його затвердження і може бути змінено та/або доповнено лише Загальними зборами.

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами.

1.5. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням застосовуються положення Статуту Товариства.

 

РОЗДІЛ 2

 ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

2.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2.3.2. внесення змін до Статуту Товариства;

2.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

2.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

2.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

2.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

2.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

2.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.3.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

2.3.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;

2.3.11. затвердження річного звіту Товариства;

2.3.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

2.3.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2.3.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

2.3.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

2.3.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

2.3.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

2.3.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

2.3.19. обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

2.3.20. затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);

2.3.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2.3.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.3.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

2.3.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

2.3.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

2.3.26. обрання комісії з припинення Товариства;

2.3.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

2.4. Повноваження Загальних зборів, які не належать до їх виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) до Наглядової ради Товариства або Виконавчого органу Товариства.

2.5. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства та цього Положення.

2.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

2.7. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), він (вони) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

 

 

РОЗДІЛ 3

СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

3.1. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

3.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться такі питання:

3.2.1. про затвердження річного звіту Товариства;

3.2.2. про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.2.3. про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

3.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться такі питання:

3.3.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

3.3.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

3.6. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

3.7. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають.

3.8. Порядок денний являє собою перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

3.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів протягом строку, встановленого чинним законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

3.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний направляється адресату в письмовій формі у спосіб, визначений статутом товариства кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства – у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Повідомлення вважається таким, що зроблено вчасно, якщо надано безпосередньо акціонеру, що він підтвердив особистим підписом, або передано для відправлення поштовій організації не пізніше як за 30 днів до проведення загальних зборів. Датою надання повідомлення вважається дата:

• вручення повідомлення безпосередньо акціонеру за особистим підписом;

• зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла

повідомлення від відправника.
Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
3.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

• повне найменування та місцезнаходження Товариства;

• дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

• час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

• дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

• перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний);

• порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів із зазначеням прізвища, ім’я та по-батькові особи, відповідальної за ознайомлення з документами, та її контактного тедефону.

3.12. Доповнення (пропозиції) до порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому, зокрема:

3.12.1. Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

3.12.2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.

Пропозиція акціонера щодо порядку денного загальних зборів повинна містити:
1) прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію;
2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру;
3) повне формулювання питання (частини питання), яке пропонується внести до порядку денного.

У разі висування кандидата - фізичної особи до органів Товариства пропозиція акціонера повинна містити інформацію про:
1) назву органу, до якого висувається кандидат;
2) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
3) зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату (якщо він є акціонером);
4) освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
5) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
6) відповідність кандидата вимогам, які встановлені Положеннями Товариства про Наглядову раду, ревізійну комісію, виконавчий орган;
7) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
8) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
9) згоду кандидата на обрання до складу органів Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера про висування кандидата до органів Товариства, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.
3.12.3. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

3.12.4. Усі вчасно подані пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів розглядаються Наглядовою радою (акціонерами, що скликають позачергові загальні збори) на відповідному засіданні, на якому ухвалюється рішення про зміни до порядку денного загальних зборів.

Рішення про включення або відмову від включення пропозиції до порядку денного має бути прийняте не пізніше як через 5 днів після закінчення строку, передбаченого п. 3.12.1 цього Положення.
Рішення про відмову від включення пропозиції до порядку денного може бути прийняте тільки у разі:
• недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п. 3.12.1. або 3.1.2.3.  цього Положення;
• неподання даних, передбачених п. 3.12.2. цього Положення;
• якщо акціонер пропонує виключення того чи іншого питання (частини питання) із порядку денного загальних зборів, опублікованого у повідомленні про проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, які на дату їх подання володіли у сукупності більш як 5 відсотками голосів, не можуть бути відхилені, і підлягають обов’язковому включенню до порядку денного загальних зборів.
3.12.5. Рішення про зміни до порядку денного загальних зборів приймається Наглядовою радою. Одночасно з проектом порядку денного виконавчий орган Товариства повинен надати Наглядовій раді всі пропозиції до порядку денного, подані акціонерами. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

3.12.6. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів має повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

3.13. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

 

РОЗДІЛ 4.

ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Особи, які мають право участі у Загальних зборах, вправі вимагати надання (надсилання) копій документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, в електронному вигляді.

4.2. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

За безпосереднє надання акціонеру документів Товариство стягує з акціонера плату, розмір якої дорівнює витратам на підготовку копій документів та їх пересилання акціонеру.
 

 

4.3. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.

4.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

 

РОЗДІЛ 5.

РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


5.1. Робочими органами загальних зборів є:
• організаційний комітет;
• реєстраційна комісія;
• лічильна комісія;
• голова загальних зборів;
• секретар загальних зборів.
5.2. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням загальних зборів, за рішенням Наглядової ради створюється організаційний комітет (або призначається відповідальна особа).
До повноважень організаційного комітету належать:
1) підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань Наглядової ради під час підготовки загальних зборів;
2) забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення загальних зборів та про зміни до порядку денного;
3) забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів;
4) збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного;
5) підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки довіреностей, журнали реєстрації тощо);
6) підготовка зали для проведення загальних зборів та технічне забезпечення роботи загальних зборів, мандатної та лічильної комісій.
5.3. Реєстраційна комісія
Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними, за поданням Наглядової ради створюється реєстраційна комісія у складі 3 (трьох) осіб. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:
1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у загальних зборах, у журналі реєстрації учасників загальних зборів;
2) веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;
3) видає бюлетені для голосування та веде журнал обліку виданих бюлетенів;
4) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах;
5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення загальних зборів;
6) приймає рішення про подовження терміну реєстрації акціонерів та їх представників, у випадку, якщо на момент закінчення реєстрації не зареєстровані всі акціонери, які з'явились для участі у Загальних зборах в час, відведений для реєстрації
7) складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів;
8) здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників загальних зборів; реєстр акціонерів (зведений обліковий реєстр цінних паперів); журнал реєстрації учасників загальних зборів; журнал обліку довіреностей; журнал обліку виданих бланків бюлетенів для голосування).
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.
5.4. Для організації процедури голосування на загальних зборах та підрахунку голосів за поданням Наглядової ради створюється лічильна комісія у складі 3(трьох) осіб.
Лічильна комісія в межах своєї компетенції:
1) організує голосування на загальних зборах;
2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
4) складає протокол про підсумки голосування;
5) опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування).
До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства
5.5. Члени реєстраційної та лічильної комісій призначаються та звільняються за поданням Наглядової ради загальними зборами акціонерів.
5.6. Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів Наглядовою радою заздалегідь призначаються голова та секретар загальних зборів.

Як правило, функції голови загальних зборів покладаються на голову Наглядової ради, або за рішенням Наглядової ради - на одного із членів Наглядової ради. За рішенням Наглядової ради Функції голови загальних зборів можуть бути покладені на іншу особу, у тому числі і за цивільно-правовою угодою.
Голова загальних зборів:
1) керує роботою загальних зборів;
2) оголошує про відкриття загальних зборів та завершення їх роботи;
3) відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту загальних зборів;
4) оголошує питання порядку денного і надає слово;
5) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів;
6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
7) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення загальних зборів;
8) підписує протокол загальних зборів;
9) здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі протокол загальних зборів).
Секретар загальних зборів забезпечує відображення ходу загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі загальних зборів. У разі необхідності Наглядова рада, крім секретаря загальних зборів, може призначати також секретаріат, який допомагає секретарю загальних зборів у складанні та оформленні протоколу загальних зборів.
 

РОЗДІЛ 6.

ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

 

6.1. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

 • особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
 • направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

6.2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

6.3. Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається особою, яка здійснює зберігання та обслуговування цінних паперів Товариства (надалі - Зберігач), Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку та на дату, встановлені законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

У реєстрі, зокрема, зазначаються:

 • повне найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові акціонера – фізичної особи;
 • місцезнаходження акціонера – юридичної особи або місце проживання акціонера – фізичної особи;
 • ідентифікаційний код акціонера – юридичної особи або паспортні дані акціонера – фізичної особи;
 • кількість акцій, що належить акціонеру.

6.4. На вимогу акціонера Товариство або Зберігач зобов’язані надати інформацію про включення цього акціонера до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

 

РОЗДІЛ 7.

ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

 

7.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави.

Посадові особи Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави – уповноважена особа органу, що здійснює управління державною часткою у статутному капіталі Товариства.

7.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

7.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

7.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

7.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

7.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

7.7. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це голову Реєстраційної комісії Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

7.8. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.

7.9. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

РОЗДІЛ 8.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

8.1. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Загальних зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори.

8.2. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою або обрана Загальними зборами.

8.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Зареєстрованим учасникам зборів видаються “Посвідчення учасника зборів” (Додаток 1).

8.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

8.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії Товариства, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.7. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу, депозитарію або реєстратору. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача, депозитарія або реєстратора.

8.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

8.9. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Товариства про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії Товариства, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.10. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. У разі неповідомлення представниками Товариства про здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків – дії таких представників щодо нагляду є нікчемними.

8.11. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.12. Для вирішення питання порядку денного, право голосу з якого надається (відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства) власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій Товариства підраховуються окремо (відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства), Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.

8.13. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

8.14. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій, при цьому викуплені Товариством акції не враховуються.

8.15. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов’язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

8.16. При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

8.17. Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням для проведення Загальних зборів.

8.18. Якщо порядок денний Загальних зборів включає питання, голосування за якими здійснюється різним складом голосуючих, визначення кворуму для прийняття рішень з таких питань здійснюється окремо. Зокрема, для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до законодавства, Статуту Товариства та цього Положення власникам привілейованих акцій, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання. При цьому, відсутність кворуму для прийняття рішення з питань, голосування за якими здійснюється одним складом голосуючих, не перешкоджає прийняттю рішень з питань, голосування за якими здійснюється іншим складом голосуючих, для прийняття яких кворум досягнуто.

8.19. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.20. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

8.21. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.22. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.23. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.24. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

 

РОЗДІЛ 9.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

 

9.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених Статутом Товариства, – також акціонери – власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

9.2. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається, якщо за нього проголосували більш як 50 відсотків акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім наведених у пунктах 9.2.1 – 9.2.2 випадків.

9.2.1. Рішення Загальних зборів з питань:

 • внесення змін до Статуту Товариства;
 • про анулювання викуплених акцій;
 • про зміну типу Товариства;
 • про розміщення акцій;
 • про збільшення статутного капіталу Товариства;
 • про зменшення статутного капіталу Товариства;
 • про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону “Про акціонерні товариства”, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 • про попереднє схвалення та/або ухвалення вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, -

приймається більш як ¾ голосів акціонерів від голосів акціонерів, що зареєструвались для участі в Зборах.

9.2.2. Рішення Загальних зборів, що приймається за участю акціонерів – власників привілейованих акцій, які відповідно до Статуту Товариства мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано не менш ніж три чверті голосів акціонерів – власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

9.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

9.4. Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

9.5. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.6. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв’язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

9.7. У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів, менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

9.8. При підведенні підсумків кумулятивного голосування при обранні членів колектвного органу управління товариства, за 100% голосів, що беруть участь у голосуванні приймається загальна кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні за поставленим на розгляд питанням, помножена на встановлену статутом кількість членів цього органу управління, тобто “кумулятивна кількість голосів”.

9.9. Результати кумулятивного голосування визначаються таким чином: кількість голосів, поданих «За» кожного кандидата, визначається у відсотках до “кумулятивної кількості голосів”. Результат підрахунку округлюється до десятитисячної долі відсотка (чотири знака після коми).

9.10. У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх кандидатів або проставивши у бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався щодо усіх кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не зменшують кількість голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний відсоток голосів, поданих за кандидатів.

9.11. Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають (у відсотках) до “кумулятивної кількості голосів” акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

9.12. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

 

РОЗДІЛ 10.

 Спосіб Та порядок голосування на Загальних зборах

 

10.1. На Загальних зборах голосування акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

За процедурними питаннями рішення приймаються відкритим голосуванням з використанням посвідчень учасників зборів за принципом: “одна акція – один голос”.

 10.2. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується їх підписами у переліку акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.3. Бюлетень для голосування (Додаток 2) повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) номер бюлетеня для голосування;

3) номер питання порядку денного;

4) питання винесене на голосування;

5) проект (проекти) рішення з цього питання;

6) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

7) прізвище, ім'я, по-батькові акціонера (представника);

8) зазначення кількості голосів, що належать цьому акціонеру (представнику) відповідно даних переліку акціонерів;

9) місце для підпису акціонера (представника);

10) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником) і, в разі відсутності такого підпису, вважається недійсним;

11) дату і час проведення Загальних зборів (на зворотній стороні бюлетеня);

12) відбиток печатки Товариства (на зворотній стороні бюлетеня).

Бюлетень за формою повинен відповідати зразку згідно Додатку 2 цього Положення.

10.4. Бюлетень для кумулятивного голосування (Додаток 3) повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) номер бюлетеня для голосування;

3) номер питання порядку денного;

4) найменування органу Товариства що обирається;

5) кількість членів органу Товариства що обирається (відповідно до Статуту);

6) повний перелік кандидатів у члени органу (розташованих в алфавітному порядку);

7) інформацію про них відповідно до вимог, встановлених ДКЦПФР;

8) місце для зазначення кількості голосів, які акціонер (представник) віддає за кожного кандидата; 

9) напис "Утримався щодо всіх кандидатів" та поле для зазначення цього, якщо акціонер утримався від голосування за будь кого з кандидатів (проставляється V або X або +);

10) прізвище, ім'я, по-батькові акціонера (представника);

11) зазначення кількості голосів, що належать цьому акціонеру (представнику) відповідно даних переліку акціонерів;

12) зазначення кумулятивної кількості голосів, що належать акціонеру (представнику) і визначається як результат множення кількості голосів, що належать цьому акціонеру (представнику) відповідно даних переліку акціонерів на кількість членів органу Товариства, що обирається;

13) місце для підпису акціонера (представника);

14) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником) і, в разі відсутності такого підпису, вважається недійсним;

15) застереження про те, що акціонер (представник) може віддати кумулятивну кількість голосів за одного кандидата або розподілити її між декількома кандидатами;

16)поле для визначення лічильною комісією загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені (з метою визначення дійсності бюлетеня);

17) дату і час проведення Загальних зборів (на зворотній стороні бюлетеня);

18) відбиток печатки Товариства (на зворотній стороні бюлетеня).

Бюлетень за формою повинен відповідати зразку згідно Додатку 3 цього Положення.

10.5. Остаточно форма та текст бюлетенів для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням, форму і текст бюлетенів для голосування готують акціонери, які цього вимагають.

10.6. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Розділом 4 цього Положення.

10.7. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

10.8. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання його недійсним щодо інших питань.

10.9. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером (представником) в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень вважається недійсним в зв’язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

10.10. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.11. У разі якщо акціонер (представник), заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно повідомити про це голову лічильної комісії та звернутися з письмовою заявою до голови реєстраційної комісії з проханням видати йому інший бюлетень. Голова реєстраційної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідний запис в журналі обліку учасників Загальних зборів навпроти прізвища акціонера (представника)  та розписується.

 10.12. У випадку реалізації акціонером (представником) права, передбаченого пунктом  10.11. цього Положення, лічильна комісія оголошує результати голосування по такому питанню порядку денного тільки після надходження до неї вірного бюлетеня та врахування голосів такого акціонера (представника),

10.13. У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером (представником) зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що "утрималися".

 

РОЗДІЛ 11.

 Лічильна комісія Загальних зборІВ

 

11.1. Повноваження щодо підрахунку результатів голосування за питаннями порядку денного та процедурними питаннями  покладаються на Лічильну комісію.

Лічильна комісія обирається Загальними зборами.

Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

Підрахунок голосів при голосуванні за питаннями “Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів”, “Обрання лічильної комісії” здійснюється Реєстраційною комісією, про що складається окремий протокол.

11.2. Кандидатури до персонального складу лічильної комісії пропонуються Наглядовою радою Товариства.

11.3. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

11.4. Обрання учасниками зборів членів лічильної комісії відбувається простою більшість голосів учасників зборів.

11.5. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

11.6. Голова лічильної комісії обирається простою більшістю голосів її членів. По питанням, що виникають в процесі діяльності лічильної комісії рішення приймаються простою більшістю голосів її членів, при рівності голосів - голос голови є вирішальним.

 

РОЗДІЛ 12

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах

 

12.1. За підсумками голосування з питань порядку денного складається протокол лічильної комісії, який підписується всіма членами лічильної комісії, що брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

12.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

дата проведення Загальних зборів; перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами; рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Протокол складається за формою, наведеною в Додатку 4 цього Положення.

12.3. В разі, якщо лічильною комісією в бюлетені для голосування виявлені виправлення, вона зобов’язана негайно повідомити про це відповідного акціонера (представника), після чого вступають в силу вимоги пунктів 10.11., 10.12. цього Положення. При відмові акціонера (представника) від відповідних дій, такий бюлетень для голосування, визнається недійсними.

12.4. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

12.5. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власній сторінці Товариства в мережі Інтернет.

12.6. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

12.7. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

 

РОЗДІЛ 13

Протокол Загальних зборів

 

13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

13.2. До протоколу Загальних зборів заносяться такі відомості:

1) дата, час і місце проведення Загальних зборів;

2) порядок денний Загальних зборів;

3) дата складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах;

4) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

5) загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх  питань порядку  денного  -  зазначається  кількість  голосуючих акцій  з кожного питання);

6) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх  питань порядку  денного  -  зазначається  кворум  Загальних зборів з кожного питання);

7) щодо обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;

8) щодо обрання складу лічильної комісії Загальних зборів;

9) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та прийняті рішення, а також підсумки голосування з рішень щодо призначення головуючого на зборах, зміни регламенту зборів, фіксації роботи зборів технічними засобами тощо;

10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо).

13.3. Додатками до протоколу Загальних зборів є:

1) основні тези виступів;

2) протоколи лічильної комісії про підсумки голосування Загальних зборів

3) викладення запитань та відповідей;

4) викладення пропозицій щодо внесення змін та доповнень до документів та проектів рішень по ним;

5) підсумки голосування по зазначеним в підпункті 4) цього пункту пропозиціям;

6) рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах на підставі пунктів 14.1 та 14.2.

13.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем Загальних зборів, підшивається, підписується Головою виконавчого органу товариства та скріплюється печаткою.

13.4. Голова виконавчого органу товариства або корпоративний секретар (за наявності) має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються їх підписом та печаткою Товариства.

 

РОЗДІЛ 14

обов’язки та права учасників загальних зборів

 

14.1. Акціонери (представники) зобов’язані прибути та зареєструватися для участі в Загальних зборах не пізніше терміну, вказаному в повідомленні про проведення Загальних зборів. Акціонерам (представникам), що прибули для реєстрації пізніше визначеного терміну реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації.

14.2. Акціонери, що прибули для участі в Загальних зборах, зобов’язані мати документ, який посвідчує їх особу (паспорт, пенсійне посвідчення, військовий квиток), а представники акціонера - паспорт, а також довіреність, засвідчену реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії в передбаченому законодавством порядку. При недотриманні цієї вимоги реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації таким особам.

14.3. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах на підставі пунктів 14.1 та 14.2., підписане головою реєстраційної комісії, видається особі, якій відмовлено в реєстрації, а копія додається до протоколу Загальних зборів.

14.4. Акціонери (представники) зобов’язані дотримуватися регламенту Загальних зборів.

14.5. В разі бажання акціонера (представника) фіксувати хід Загальних зборів або розгляд окремого питання технічними засобами (аудіо, фото, відео),  він повинен отримати дозвіл на це Загальних зборів. Без такого дозволу акціонер (представник)  не має право на фіксування.

14.6. Акціонер (представник), що приймає участь в Загальних зборах, має право:

виступати по всім питанням порядку денного зборів; ставити питання; отримувати відповіді; вносити пропозиції щодо змісту документів та рішень; голосувати по всім питанням порядку денного та голосувати по іншим питанням, що розглядаються зборами.

14.7. Акціонер (представник) - учасник Загальних зборів може мати інші права та обов’язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

14.8. Акціонер (представник) не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та цим Положенням.

 

РОЗДІЛ 15.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

15.1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, Статуту чи цього положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

15.2. Якщо акціонер вважає, що рішення Загальних зборів або порядок прийняття ними цих рішень не відповідають вимогам чинного законодавства або Статуту Товариства і порушують його права та інтереси, він має право оскаржити такі рішення в суді протягом трьох місяців з дати їх прийняття.


РОЗДІЛ 16.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Це Положення набуває чинності з дня затвердження його Загальними зборами.
16.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення можуть вноситись на розгляд Загальних зборів Наглядовою радою Товариства та будь-ким із акціонерів Товариства, і набувають чинності після затвердження їх Загальними зборами.
16.3. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати чинному законодавству України або Статуту Товариства, відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту Товариства.

 

ДОДАТКИ:

 

Додаток 1

Зразок посвідчення учасника Загальних зборів (з правом голосу)

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Шепетівський буто-щебеневий кар’єр

 

 

Дата та час проведення Загальних зборів:  “__” __________ 201__р., __год.00хв

ПОСВІДЧЕННЯ   № ______

Учасника Загальних зборів акціонерів

П.І.Б. учасника:

 

 

 

 

 

 

 

Кількість голосуючих акцій (штук) _____________________________________________ (згідно переліку учасників на ____/_____/______р.)

 

Підпис акціонера                                                                           Застереження: в разі відсутності підпису

(представника):   ______________________                                 посвідчення вважається недійсним.

 

 

 

Відбиток печатки Товариства

 

 

 

 

Зразок посвідчення учасника Загальних зборів (без права голосу)

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Шепетівський буто-щебеневий кар’єр

 

 

Дата та час проведення Загальних зборів:  “__” __________ 201__р., __год.00хв

ПОСВІДЧЕННЯ   № ______

Учасника Загальних зборів акціонерів

Учасника Загальних зборів акціонерів

(без права голосу)

П.І.Б.

________________________________________________

 

 

 

Є представником :  ______________________________________

(найменування довірителя)

 

____________________________________________________________________________

 

 

Відбиток печатки Товариства

 

Додаток 2

Б Ю Л Е Т Е Н Ь для голосування на Загальних зборах акціонерів

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Шепетівський буто-щебеневий кар’єр

 Дата та час проведення Загальних зборів:  “__” __________ 201__р., __год.00хв

 

Б Ю Л Е Т Е Н Ь № _____

для голосування на Загальних зборах акціонерів

по  питанню _____ порядку денного (№ за Порядком денним)

 

Питання, поставлене на голосування:  _____________________________________________ ______________________________________________________________________________ .

 

  Запропоноване рішення: _________________________ _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Голоси акціонера чи представника (вибране обвести ):

 

 

ЗА                  ПРОТИ            УТРИМАВСЯ      

 

Акціонер (представник) ______________________________________________

                                                                   (ПІБ)

Кількість  голосів акціонера (представника):    ___________________________(штук)

 

Підпис акціонера                                                      Застереження: в разі відсутності підпису

(представника):   __________________________  бюлетень вважається недійсним.

 

 

 

М.П.

 

 

Додаток 3

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Шепетівський буто-щебеневий кар’єр

 Дата та час проведення Загальних зборів:  “__” __________ 201__р., __год.00хв

 

Б Ю Л Е Т Е Н Ь № ______

для для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів

по  питанню ______ порядку денного (№ за Порядком денним)

(Вибори членів _________________ Товариства)

 

Кількість членів ______________________ Товариства - __ особи

 

Кількість  голосів                                                                  акціонера (представника):   _______________

Кумулятивна кількість 

голосів акціонера

(представника):                  ______________________  

Кандидатури:                                                        

Кількість голосів, відданих

по кожній кандидатурі:

1. _______________________, рік народження - ______; кількість акцій товариства, що належить кандидату ____ (шт.); освіта - _____________________________________; стаж роботи – __ р., у тому числі на керівних посадах - ___р.; інформація про місце роботи та займані кандидатом посади протягом останніх 5-ти років:  _______________________ ____________________________________________________________________________;

  Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості (так/ні) _______ .

 Наявність (відсутність) заборони біймати певні посади та/або займатись певною діялнісьтю (так/ні) ______ .

 

2. _______________________, рік народження - ______; кількість акцій товариства, що належить кандидату ____ (шт.); освіта - _____________________________________; стаж роботи – __ р., у тому числі на керівних посадах - ___р.; інформація про місце роботи та займані кандидатом посади протягом останніх 5-ти років:  _______________________ ____________________________________________________________________________;

  Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості (так/ні) _______ .

 Наявність (відсутність) заборони біймати певні посади та/або займатись певною діялнісьтю (так/ні) ______ .

 

3. _______________________, рік народження - ______; кількість акцій товариства, що належить кандидату ____ (шт.); освіта - _____________________________________; стаж роботи – __ р., у тому числі на керівних посадах - ___р.; інформація про місце роботи та займані кандидатом посади протягом останніх 5-ти років:  _______________________ ____________________________________________________________________________;

  Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості (так/ні) _______ .

 Наявність (відсутність) заборони біймати певні посади та/або займатись певною діялнісьтю (так/ні) ______ .

 

УТРИМАВСЯ ЩОДО ВСІХ КАНДИДАТІВ

(проставляється V або X або +)

 

Акціонер (представник) _____________________________________                                                                                                                          (ПІБ)

 

Підпис акціонера

(представника)     _______________                                                                                                                             

Застереження:

1. В разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.

2. Акціонер (представник) може віддати кумулятивну кількість голосів за одного кандидата або розподілити її між декількома кандидатами.:  

 

(Поле для заповнення лічильною комісією)

 

 

         

 

М.П.

 

 

 

 

Голова Загальних зборів акціонерів

 

___________________________ / О.С.Савлук /

 

Секретар Загальних зборів акціонерів

 

 _________________________ / Ю.П. Черненко /