Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»,

код за ЄДРПОУ 00991321, місцезнаходження: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька (далі Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» (протокол №3 від 15 березня 2013 року), 30 квітня 2013 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»,

призначених на 30 квітня 2013 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

2. Про обрання лічильної комісії.

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року.

12. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

13. Про надання повноважень на вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» (тис. грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

1919,3

1743,0

Основні засоби

736,8

736,8

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

46,9

0

Сумарна дебіторська заборгованість

359,5

349,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

35,0

21,7

Нерозподілений прибуток

-522,1

-381,5

Власний капітал

710,9

851,5

Статутний капітал

15,0

15,0

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

1208,4

891,5

Чистий прибуток (збиток)

-140,6

0,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

60520

60520

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 24 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення.

Початок реєстрації: о 14 год. 00 хв. 30.04.2013 року; закінчення – о 14 год. 45 хв. 30.04.2013 року.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька):

·          до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

·          у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – директор ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» Рудюк Олександр Федорович, телефон +380 (3840) 6-93-25, адреса: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, кабінет директора.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені законодавством України.

Довідки за телефоном +380 (3840) 6-93-25.

Повідомлення про скликання Зборів розміщено в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №59 (1563) від 27.03.2013 року.

Директор

ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»                                                                                                            О. Ф. РУДЮК