Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»,

код за ЄДРПОУ 00991321, місцезнаходження: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька (далі Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, 30 квітня 2015 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Про попереднє схвалення значних правочинів.

10. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» (тис. грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

4146,3

6705,8

Основні засоби

1057,1

1906,4

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

241,1

328,4

Сумарна дебіторська заборгованість

1447,1

2718,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток

-3664,4

-1675,0

Власний капітал

-2431,4

-442,0

Статутний капітал

15,0

15,0

Довгострокові зобов’язання

3229,4

1052,5

Поточні зобов’язання

3348,3

6095,3

Чистий прибуток (збиток)

-1989,4

-1152,9

Середньорічна кількість акцій (шт.)

60520

60520

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

7

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 24 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення.

Початок реєстрації: о 14 год. 00 хв. 30.04.2015 року; закінчення – о 14 год. 45 хв. 30.04.2015 року.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька):

·          до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

·          у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – директор ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» Рудюк Олександр Федорович, телефон +380 (3840) 6-93-25, адреса: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, кабінет директора.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.

Довідки за телефоном +380 (3840) 6-93-25.

 

Директор

ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»                                                                                                                            О. Ф. РУДЮК