Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


ПРОТОКОЛ №1

річних Загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства

«ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»

(код за ЄДРПОУ 00991321)

Дата, час та місце проведення:

30 квітня 2015 року о 15 год. 00 хв. за адресою: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх

 

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 15 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів голова Наглядової ради Товариства Денисюк Юрій Іванович.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), Наглядовою радою (протокол №1 від 16.03.2015 року) публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових листів 27.03.2015 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №60 (2064) від 30.03.2015 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів та розміщено на стрічці новин НКЦПФР.

Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» проводяться 30 квітня 2015 року о 15 год. 00 хв. за адресою: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 16.03.2015 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Саада Шаді Мухамеда, Кампф Лєйлі Талятівни та Микитюк Тетяни Петрівни. До початку проведення реєстрації акціонерів, які прибули на Збори, простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії головою Реєстраційної комісії було обрано Саада Шаді Мухамеда.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 24 квітня 2015 року. Товариство є емітентом 60 520 (шістдесяти тисяч п’ятиста двадцяти) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 квітня 2015 року є 107 (сто сім) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 24 квітня 2015 року загальна кількість голосуючих акцій становить 54 233 (п’ятдесят чотири тисячі двісті тридцять три) шт.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 6 (шість) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 32 791 (тридцять дві тисячі сімсот дев’яносто одна) голосуюча акція, що складає 60,46 (шістдесят цілих сорок шість сотих) відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 16.03.2015 року), Реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

Окрім того, голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М. доповів, що під час підготовки Зборів, у визначені Законом строки, рішенням Наглядової ради Товариства було доповнено порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства наступними питаннями:

11. Обрання директора Товариства.

12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору(контракту), що укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з директором.

Зазначене вище повідомлення про доповнення порядку денного річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  №74 (2078) від 20.04.2015 року.

 

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» оголошуються відкритими.

Голова Наглядової ради Товариства Денисюк Ю. І.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР», призначених на 30 квітня 2015 року

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Про попереднє схвалення значних правочинів.

10. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

11. Обрання директора Товариства.

12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору(контракту), що укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з директором.

 

Інших пропозицій від акціонерів щодо доповнення порядку денного Зборів не надходило. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Товариства Рудюк О. Ф. запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Саад Шаді Мухамед (голова лічильної комісії), Кампф Лєйля Талятівна та Микитюк Тетяна Петрівна (члени лічильної комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 791 (тридцять дві тисячі сімсот дев’яносто одна) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Саад Шаді Мухамед (голова лічильної комісії), Кампф Лєйля Талятівна та Микитюк Тетяна Петрівна (члени лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Товариства Рудюк О. Ф. запропонував обрати головою Зборів Денисюка Юрія Івановича, секретарем Зборів – Черненького Юрія Петровича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 791 (тридцять дві тисячі сімсот дев’яносто одна) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Денисюка Юрія Івановича, секретарем Зборів – Черненького Юрія Петровича.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Денисюк Ю. І. запропонував затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

   Результати відкритого голосування:

«за» - 32 791 (тридцять дві тисячі сімсот дев’яносто одна) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

 (Протокол про підсумки голосування додається).

 

4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

Виступив тимчасово виконуючий обов’язки директора Товариства Рудюк О. Ф., який доповів наступне:

2014 рік виявився досить складним у виконанні економічного, фінансового та виробничого планів.

Суттєво вплинула на діяльність підприємства економічна та політична ситуація в країні. Негативний вплив здійснила грошова інфляція. Тим не менше, товариство в міру своїх можливостей займалось виробництвом, реалізацією, виплачувалась заробітна плата, були сплачені всі необхідні податки до державного бюджету.

За 2014 рік ПАТ «ШБЩК» отримало доходу:

-              Від реалізації готової продукції – 1040,3 тис.грн

-              Інші доходи (реалізація основних засобів, списання кредиторської заборгованості) – 1272,5 тис.грн

-              Вього доходів: 2312,8 тис.грн

Перероблено гірничої маси – 18,2 тис.т

Вироблено:

Щебенової продукції – 16,0 тис.т

Відсіву – 6,9 тис.т

Реалізовано:

Щебенової продукції – 13,9 тис.т на суму 997,4 тис.грн

Відсіву – 6,9 тис.т на суму 42,9 тис.грн

У зв’язку з важким фінансовим станом було реалізовано наступні основні засоби та ТМЦ:

-Ноутбук Asus N56VB (N56VB-S3008H)

-Персональний комп'ютер МП А-С807N/ОЗУ 2Гб/Жд 500 Гб/DVD-RW (монітор 18,5 Philis)

-Персональний комп'ютер МП А-С807N/ОЗУ 2Гб/Жд 500 Гб/DVD-RW (монітор 18,5 Philis)

-БФП Canon i-SENSYS

-Ваги автомобільні 80 ВА1ПМ-18

-Було передано права лізингоодержувача Одноківшового фронтального навантажувача DISD SD 300 у сумі 395,В результаті продажу та передачі активів отримано  654,6 тис.грн

 Отримані кошти спрямовані на:

-              Виплату заробітної плати – 53,0 тис.грн

-              Виплату пільгових пенсій – 27,4 тис.грн

-              Єдиний соціальний внесок – 28,7 тис.грн

-              Податки (оренда землі, ПДВ, ПДФО) – 228,8 тис.грн

-              Електроенергія – 18,2 тис.грн

-              Витрати пов’язані з виробництвом (оренда дробілки, пальне, послуги залізниці, логістики) – 1466,2 тис.грн

-              Інші витрати (лізинг, погашення кредиторської заборгованості, відсотки по кредиту, втрати від курсових різниць, витрати адміністративного характеру) – 2465,9 тис.грн

Всього витрат: 4288,2 тис.грн

У  2014 році отримано збитку 1975,4 тис. грн. На такий результат вплинула складна економічна та фінансова ситуація на підприємстві та в країні в цілому. Однак зауважу, що за рік було зменшено спільну дебіторську заборгованість на 1271,5 тис. грн, кредиторську зменшено на 1566,8 тис. грн. Короткостроковий кредит банку погашений у сумі 23,1 тис.грн. Заробітна плата виплачена у повному обсязі, що становить 53,0 тис.грн. Заборгованість до бюджету відсутня.

Голова Зборів Денисюк Ю. І. запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 791 (тридцять дві тисячі сімсот дев’яносто одна) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Виступив голова Зборів Денисюк Ю. І., який доповів наступне:

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом ПАТ «Шепетівський буто-щебеневий кар’єр», контролює та регулює діяльність директора Товариства.

За звітний період своєї діяльності Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою в звітному періоді, були:

-              організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;

-              призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки Товариства;

-              розробка плану виходу підприємства з фінансової кризи;

-              фінансово-організаційні питання, пов’язані з господарською діяльністю товариства.

В 2015 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Виконавчого органу Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Товариства Рудюк О. Ф. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 791 (тридцять дві тисячі сімсот дев’яносто одна) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.
5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

 (Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 рік.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Товариства Рудюк О. Ф. запропонував не затверджувати звіт Ревізора Товариства за 2014 рік у зв’язку з його відсутністю.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 791 (тридцять дві тисячі сімсот дев’яносто одна) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати звіт Ревізора Товариства за 2014 рік у зв’язку з його відсутністю.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Виступив тимчасово виконуючий обов’язки директора Товариства Рудюк О. Ф., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 791 (тридцять дві тисячі сімсот дев’яносто одна) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення  прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Виступив тимчасово виконуючий обов’язки директора Товариства Рудюк О. Ф., який доповів, що за результатами діяльності у 2014 році Товариство отримало збиток в сумі 1 989,4 тис. грн. У зв’язку з відсутністю прибутку за 2014 рік пропонується не виплачувати дивіденди за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 791 (тридцять дві тисячі сімсот дев’яносто одна) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

У зв’язку зі збитками Товариства за 2014 рік дивіденди не виплачувати, резервний фонд Товариства не формувати.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів.

Голова Зборів Денисюк Юрій Іванович запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством на протязі періоду 30.04.2015 р. - 29.04.2016 р., в тому числі правочини щодо укладання кредитних договорів та/або додаткових угод до них, договорів іпотеки та/або додаткових угод до них, договорів на придбання та/або відчуження будь-якого рухомого та/або нерухомого майна Товариства, договорів фінансового лізингу та/або додаткових угод до них, в т.ч. раніше укладених, договорів продажу готової продукції - граничною сукупною вартістю 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів грн. 00 коп.) грн.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 791 (тридцять дві тисячі сімсот дев’яносто одна) голосів, що становить 60,46% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій;

 

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

9. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством на протязі періоду 30.04.2015 р. - 29.04.2016 р., в тому числі правочини щодо укладання кредитних договорів та/або додаткових угод до них, договорів іпотеки та/або додаткових угод до них, договорів на придбання та/або відчуження будь-якого рухомого та/або нерухомого майна Товариства, договорів фінансового лізингу та/або додаткових угод до них, в т.ч. раніше укладених, договорів продажу готової продукції - граничною сукупною вартістю 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів грн. 00 коп.) грн.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Голова Зборів Денисюк Юрій Іванович запропонував надати директору Товариства або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 791 (тридцять дві тисячі сімсот дев’яносто одна) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

10. ВИРІШИЛИ:

Надати директору Товариства або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

11. СЛУХАЛИ: Обрання директора Товариства.

Голова Зборів Денисюк Ю.І.: у зв’язку із ненадходженням до Товариства у зазначені Законом строки заяв від кандидатів на обрання до виконавчого органу Товариства, пропонується уповноважити Наглядову раду на обрання директора Товариства, в тому числі тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства. 

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 791 (тридцять дві тисячі сімсот дев’яносто одна) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11. ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Наглядову раду на обрання директора Товариства, в тому числі тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з директором.

Виступив голова Зборів Денисюк Ю. І., який запропонував затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з директором та уповноважити Наглядову раду Товариства на підписання договору (контракту) з директором.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Результати відкритого голосування:

«за» - 32 791 (тридцять дві тисячі сімсот дев’яносто одна) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

12. ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з директором. Уповноважити Наглядову раду Товариства на підписання договору (контракту) з директором.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

 

Порядок денний вичерпаний. Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 30 квітня 2015 року о 15:50.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» оголошуються закритими.

 

 

 

Голова Зборів                                                                                                                                Ю. І. Денисюк

 

 

 

Секретар Зборів                                                                                                                             Ю. П. Черненький