Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки директора

 

 

 

Рудюк Олександр Федорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00991321

4. Місцезнаходження

Хмельницька , Шепетiвський район, 30433, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1

5. Міжміський код, телефон та факс

0384041147 0384041147

6. Електронна поштова адреса

shbshk@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 82(2086)

 

30.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

shbshk.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

30.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

33. Примітки

1. "н/д" - означає "немає даних".
2. Вказання в текстi звiту дати "01.01.1900" означає, що подiї не вiдбувалось.
3. Товариство не користується послугами рейтингового агенства.
4. Товариство не здiйснювало емiсiї iнших цiнних паперiв, окрiм акцiй.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААВ №648103

3. Дата проведення державної реєстрації

31.10.1994

4. Територія (область)

Хмельницька

5. Статутний капітал (грн)

15000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

02.40 Надання допомiжних послуг у лiсовому господарствi

08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю (основний)

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26007394535

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

5) МФО банку

380805

6) поточний рахунок

26005394537

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Добування декоративного та будiв.каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю

4843

29.12.2008

Державна служба геологiї та надр України

29.12.2028

Опис

Термiн подовження дiї Лiцензiї буде розглянуто Загальними Зборами акцiонерiв в 2027 р.

 


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ДП «ШБЩК» ПАТ «ШБЩК»

2) організаційно-правова форма

160

3) код за ЄДРПОУ

39317787

4) місцезнаходження

с.Рудня-Новенька,Шепетiвський р-н.,Хмельницька обл.,30430

5) опис

ДП «ШБЩК» ПАТ «ШБЩК» зареєстроване 24.07.2014 р . Засновником його є ПАТ «ШБЩК».
Статутний капiтал ДП «ШБЩК» ПАТ «ШБЩК» утворено шляхом внесення вкладу засновником у виглядi майна. Станом на 31.12.2014 р. статутний капiтал не оплачено.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.01.1900

01.01.1900

н/д

Опис

Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

РВ ФДМУ у Хмельницькiй областi

2898152

29005Україна м. Хмельницький вул. Соборна, 75

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рудюк Олександр Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 457578 06.02.1998 Бiлогiрським РВ УМВС у Хмельницькiй областi

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища, Кам’янець-Подiльський педагогiчний iнститут; вчитель

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Працював на посадi заступника директора ВАТ “Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр”.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2012 3 роки

9) Опис

Посадова особа судимостi за корисливi чи економiчнi злочини немає. Права та повноваження передбаченi Статутом Товариства. Винагорода виплачується згiдно штатного розпису. Загальний стаж роботи - 11 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денисюк Юрiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища, Вiйськово-медичний факультет при Куйбишiвському медичному iнститутi

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор САО “Метрополiс”, м. Москва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Здiйснював поточне керiвництво САО “Метрополiс”. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Наявнiсть непогашеної (незнятої) судимостi не має.
Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козин Сергiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Московський авiацiйний технологiчний iнститут iм. Циолковського, 1989 р., iнженер-технолог лiтакобудiвництва

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «РЕНТ ХОЛДИНГ», Генеральний директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Наявнiсть непогашеної (незнятої) судимостi не має .
Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiялнiсьтю не має.
Посади, якi займає: ТОВ «РЕНТ ХОЛДИНГ», Генеральний директор. Стаж керiвної роботи - 4 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дяченко Максим Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Академiя митної служби України, 2010 р., менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi, спецiалiст.

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «ЦЕНТРОСЕРВIС», менеджер з постачання.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Наявнiсть непогашеної (незнятої) судимостi не має.
Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової ради

Денисюк Юрiй Iванович

н/д н/д н/д

5675

9.3771

5675

0

0

0

Член Наглядової ради

Дяченко Максим Григорович

н/д н/д н/д

5675

9.3770

5675

0

0

0

Член Наглядової ради

Козин Сергiй Миколайович

н/д н/д н/д

5675

9.3771

5675

0

0

0

Усього

17025

28.1312

17025

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

н/д

н/д

н/д н/д м. Київ н/д н/д н/д

0

0

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

н/д

н/д н/д н/д

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

30.04.2014

Кворум зборів**

62.1133

Опис

Порядок денний:
1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї депозитарнiй установi, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг iз забезпечення проведення голосування на Зборах;
2. Про обрання лiчильної комiсiї;
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв;
4. Прийняття рiшення з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв;
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства за 2013 рiк;
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк;
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк;
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк;
9. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2013 рiк з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв;
11. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинiв;
12. Про створення дочiрнього пiдприємства ПАТ «ШБЩК»;
13. Про затвердження Статуту дочiрнього пiдприємства ПАТ «ШБЩК» та надання повноважень щодо його пiдписання;
14. Про формування Статутного капiталу дочiрнього пiдприємства ПАТ «ШБЩК»;
15. Про надання повноважень щодо реєстрацiї Статуту дочiрнього пiдприємства ПАТ «ШБЩК» та проведення державної реєстрацiї дочiрнього пiдприємства ПАТ «ШБЩК».
По питаннях №1-9, 11-15 рiшення були прийнятi простою бiльшiстю голосiв «за».
По питанню №10 рiшення прийнято бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi «за».

 

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

Виплата дивiдендiв не вiдбувалась.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

н/д

Опис

Укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "СЕРВIС-АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

32205930

Місцезнаходження

04209 Україна м. Київ н/д м. Київ вул. Героїв Днiпра, 41

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

118

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.2002

Міжміський код та телефон

0503551030

Факс

н/д

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Сертифiкат аудитора: серiя А №005304 вiд 27.06.2002 р., дiйсний до 27.06.2017 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37045775

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський м. Київ провулок Лабораторний , буд.1, кiм. 286-287

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286546

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 585-71-20

Факс

(044) 585-71-20

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Мiж ТОВ "ГРАД-ЦП" та ПАТ "ШБЩК" укладений договiр №Е-2/12 вiд 18.05.2012 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Емiтента.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

07.05.2012

22/22/1/99

Прикарпатське територiальне управлiння НКЦПФР

UA4000140404

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

60520

15130

100

Опис

На зовнiшнiх ринках торгiвлi акцiями не вiдбувалось.
Додаткового розмiщення (емiсiї) не здiйснювалось. В лiстингу акцiї Товариства не перебувають.

 

 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство було створено в процесi приватизацiї майна державного пiдприємства у вiдповiдностi до наказу регiонального вiддiлення ФДМУ.

 

У 2014 роцi було утворено Дочiрнє Пiдприємство “Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр» ПАТ «Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр». Мiсцезнаходження: с.Рудня-Новенька, Шепетiвський р-н., Хмельницька обл., 30430. Основний вид дiяльностi – добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб),6 осiб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 1 осiба; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 7 осiб, фонд оплати працi усiх працiвникiв 53,0 тис.грн. Усi працiвники протягом року працювали неповний робочий день у зв’язку з нестабiльною виробничою дiяльнiстю, яка була обумовлена важким економiчним та фiнансовим станом пiдприємства. Внаслiдок вищевказаних чинникiв середньомiсячна заробiтна плата працiвникiв зменшилась порiвняно з минулим роком.

 

ПАТ «ШБЩК» не належить до жодних об’єднань пiдприємств.

 

ПАТ «ШБЩК» не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями.

 

Реорганiзацiя товариства не планується. Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходилию

 

Метод нарахування амортизацiї – прямолiнiйний, оцiнка вартостi запасiв – середньозважена.

 

Основний вид продукцiї – щебiнь рiзних фракцiй. Обсяги виробництва за 2014 рiк – щебiнь 16,0 тис.т; вiдсiв – 6,9 тис.т; реалiзовано щебеню 13,9 тис.т на суму 997,4 тис. грн; вiдсiву – 6,9 тис.т на суму 42,9 тис.грн.
Середньореалiзацiйнi цiни: щебiнь фр.5-20 мм – 80,00 грн; щебiнь фр.20-40 мм – 75,00 грн; щебiнь фр.0-40 мм – 56,00 грн; щебiнь фр.0-120 мм – 65,00 грн, вiдсiв – 10,00 грн.
Сума експорту за 2014 рiк склала 262 751,61 грн. Частка експорту в загальному обсязi продажiв становить 22%.
Основний ринок збуту у 2014 роцi – захiднi регiони України.
Найбiльшi покупцi: ТОВ «Автострада Україна», ТОВ «Край Подiлля i К», ПП «МВМ – 13», ДП «Хмельницький облавтодор», ТОВ «Бiлдермакс».

 

У 2014 роцi було реалiзовано Ноутбук Asus N56VB (N56VB-S3008H) на суму 8184,00 грн, Персональний комп'ютер МП А-С807N/ОЗУ 2Гб/Жд 500 Гб/DVD-RW (монiтор 18,5 Philips) – 4650,00 грн, Персональний комп'ютер МП А-С807N/ОЗУ 2Гб/Жд 500 Гб/DVD-RW (монiтор 18,5 Philips), комплект Gresso – 6465,00 грн, БФП Canon i-SENSYS – 2947,20 грн, ваги автомобiльнi 80ВА1ПМ -18 – 285 453,34 грн. Було передано права лiзингоодержувача Однокiвшового фронтального навантажувача DISD SD 300 у сумi 475 000грн. Цiни вказанi реалiзацiйнi з урахуванням ПДВ.

 

Правочинiв з iстотною участю не було.

 

Всi основнi засоби товариства власнi, орендованих немає. На початок 2014 року вартiсть основних засобiв становила 3364,6 тис.грн на кiнець 2515,3 тис.грн. . У 2014 роцi сума нарахованого зносу становить 324,3 тис. грн У 2014 року основнi засоби не придбавались та не вводились в експлуатацiю.

 

На дiяльнiсть Товариства впливають наступнi економiчнi, соцiальнi та технологiчнi фактори: - поглиблення iнфляцiйних процесiв, нестабiльнiсть податкового законодавства.

 

У 2014 роцi сплачено 130,81 грн штрафних санкцiй за несвоєчасну оплату єдиного соцiального внеску.

 

Фiнансування розвитку пiдприємства здiйснюється за власнi кошти.

 

Договори не укладались.

 

Планується вiдновити стабiльне виробництво щебеневої продукцiї та налагодити канали збуту.

 

Дослiдження та розробки в Товариствi не проводяться i не планується проводити.

 

Участi в судових справах товариство не приймало.

 

н/д

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3365

2515

0

0

3365

2515

будівлі та споруди

705

705

0

0

705

705

машини та обладнання

2133

1287

0

0

2133

1287

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

527

523

0

0

527

523

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3365

2515

0

0

3365

2515

Опис

н/д

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-2431.4

-442

Статутний капітал (тис. грн.)

15

15

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

15

15

Опис

Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 р. складає -2431,4 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв ПАТ «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР » станом на 31.12.2014р. є меншою вiд розмiру його зареєстрованого капiталу станом на 31.12.2014р., що не вiдповiдає вимогам ст.144 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

39.1

X

X

у тому числі:

 

Кредит АТ "Приватбанк"

01.10.2014

39.1

0.9

01.09.2015

Зобов'язання за цінними паперами

X

300.0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

300.0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

2935.2

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

3274.3

X

X

Опис:

н/д

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

07.05.2013

12.03.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

07.05.2013

27.02.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32205930

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 3090 26.12.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

н/д н/д н/д н/д

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Керiвництво ПАТ «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР »
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
про фiнансовий стан
Публiчного акцiонерного товариства
«ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР »
станом за 2014 рiк
Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР »
- Код за ЄДРПОУ - 00991321
- Мiсцезнаходження – 30430, Хмельницька обл., Шепетiвський район, село Рудня-Новенька.
Данi про державну реєстрацiю – 31.10.1994 р.
Запис № 1 670 120 0000 000234 вiд 22.02.2006р., Шепетiвська районна державна адмiнiстрацiя Хмельницької областi
Середньооблiкова чисельнiсть спiвробiтникiв станом на 31.12.2014р. - 7 чол.
Основнi види дiяльностi згiдно Довiдки з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України:
02.40 Надання допомiжних послуг у лiсовому господарствi;
08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю (основний);
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;
38.31 Демонтаж (розбирання) машин i устатковання;
38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв.
Наявнiсть зареєстрованих вiдокремлених пiдроздiлiв без вiдокремленого балансу: немає.
Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР » у перiодi, що перевiрявся, були наступнi посадовi особи:
Керiвник – Рудюк Олександр Федорович.
Основнi данi про аудитора (аудиторську фiрму)
Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС – АУДИТ».
2.8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС-АУДИТ»
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32205930
Дата державної реєстрацiї 23.10.2002р.
Орган, що здiйснив реєстрацiю Оболонська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя
Мiсцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41
Телефон (факс) (044) 501 26 41
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3090, Рiшення Аудиторської палати України вiд 26.12.2002р. № 118; термiн чинностi до 01.11.2017 р.
Директор Красiльнiков Костянтин Рудольфович
Сертифiкат аудитора Серiя А № 005304 вiд 27.06.2002 р., дiйсний до 27.06.2017 р.
Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Ми провели аудиторську перевiрку наступних фiнансових звiтiв ПАТ «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР »:
- Балансу Товариства станом на 31.12.2014 року (форма № 1-м);
- звiту про фiнансовi результати за 2014 рiк (форма № 2-м).
Для перевiрки також були наданi:
- Установчi i реєстрацiйнi документи Товариства;
- Регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за 2014 рiк; первиннi документи;
- Iнша документацiя нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання i перiоду перевiрки.
Опис обсягу аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка спланована та проведена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» та рiшення № 197 вiд 06.07.2002р. (iз змiнами та доповненнями) та Положення про порядок здiйснення емiсiї облiгацiй пiдприємств та їх обiгу, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.07.2003 р. № 322.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашим обов’язком є надання висновку стосовно фiнансового стану та зазначеної фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професiйної етики та спланували i провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок.
Аудит також включає аналiз застосованих принципiв бухгалтерського облiку та обґрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також аналiз загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i належними для формування аудиторського висновку.

Висновок щодо фiнансових звiтiв у цiлому
На нашу думку Товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПАТ «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР », станом на кiнець останнього дня звiтного перiоду 2014 рiк.
Перевiркою встановлено, що бухгалтерський облiк ПАТ «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР », вiвся згiдно з Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999р. зi змiнами та доповненнями, Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Стан бухгалтерського облiку на товариствi задовiльний. Облiк ведеться за допомогою узагальнення в регiстрах бухгалтерського облiку методом подвiйного запису iнформацiї про наявнiсть i рух активiв, капiталу, зобов’язань i фактiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства. В перiодi, що перевiрявся, Товариство здiйснювало бухгалтерський облiк у вiдповiдностi з «Планом рахункiв облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй», затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року за №291.
Порядок та складання звiтностi вiдповiдає вимогам П(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та iншим нормативним актам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складалась своєчасно.
Розкриття iнформацiї за видами активiв та зобов’язань
Необоротнi активи.
Станом на 31.12.2014р. за даними облiку необоротнi активи Товариства складаються з незавершених капiтальних iнвестицiй у сумi 21,4 тис. грн., основних засобiв залишкова вартiсть яких 1057,1 тис. грн. Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000р. № 92 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдає П(С)БО 7 «Основнi засоби» та обранiй облiковiй полiтицi пiдприємства i здiйснюється у бухгалтерському облiку з використанням прямолiнiйного методу нарахування у вiдповiдностi до положень наказу про облiкову полiтику та вимог Роздiлу III Податкового кодексу України.
Станом на 31.12.2014р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 0,0 тис. грн.
Оборотнi активи.
Товариство визначає запаси активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отримано економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Загальна вартiсть запасiв Товариства станом на 31.12.2014р. становить 241,1 тис. грн.; готова продукцiя – 74,9 тис. грн.
Методи оцiнки запасiв Товариство здiйснює у вiдповiдностi з П(С)БО – 9 “Запаси” та згiдно прийнятої облiкової полiтики. Бухгалтерський облiк вищезазначених засобiв вiдповiдає вимогам та нормам П(С)БО – 9 “Запаси”. Перевiркою правильностi ведення облiку придбання, руху, реалiзацiї та списання запасiв порушень не встановлено.
Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.99р. № 237 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Станом на 31.12.2014р. дебiторська заборгованiсть становить:
- За продукцiю, роботи, товари, послуги – 1016 тис. грн.;
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 431,1 тис. грн.
Поточну дебiторську заборгованiсть за продукцiю, роботи, товари, послуги Товариство включає до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Згiдно обраної облiкової полiтики величину резерву сумнiвних боргiв Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. У перевiряємому перiодi резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Наявностi дебiторської заборгованостi, строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Порушень в веденнi облiку розрахункiв з дебiторами перевiркою не встановлено.
Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2014р. складають 0,0 тис. грн.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2014р. становлять 128,8 тис. грн.
Облiк, визнання та оцiнка зобов'язань на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р. № 20 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики.
Станом на 31.12.2014р. поточнi зобов'язання ПАТ «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР » складають 3348,3 тис. грн., у т.ч.:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги – 609,6 тис. грн.;
- за розрахунками з бюджетом – 21,8 тис. грн.;
- за розрахунками зi страхуванням – 14,3 тис. грн.;
- з оплати працi – 0,0 тис. грн.;
- у тому числi з податку на прибуток – 14,0 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання – 2663,5 тис. грн.
Станом на 31.12.2014р. довгостроковi зобов’язання у Товариства облiковуються у розмiрi – 3229,4 тис. грн.

Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв та прибутку
Збиток за 2014 рiк складає 1989,4 тис. грн.
Облiк, признання та оцiнка доходiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 «Доходи», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999р. № 290 та облiкової полiтики пiдприємства.
Згiдно з даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї ПАТ «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР » за 2014 рiк складає 1040,3 тис. грн..
Облiк витрат в ПАТ «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР » ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.99р. № 318.
За даними бухгалтерського облiку та звiтностi загальна сума витрат ПАТ «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР » за 2014 рiк складає – 4288,2 тис. грн., у т.ч. iншi операцiйнi витрати – 2805,9 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 1466,2 тис. грн. та iншi витрати – 16,1 тис. грн. Податок на прибуток – 14,0 тис. грн. Надзвичайних доходiв, доходiв за бартерними операцiями пiдприємство не має.

Вiдповiднiсть показникiв розмiру i структури капiталу
Наведенi вiдомостi пiдтверджуються ПП «Аудиторська фiрма «СЕРВIС – АУДИТ» в повному обсязi на пiдставi наданих та перевiрених первинних документiв Товариства.

Станом на 31.12.2014р. вартiсть власного капiталу Товариства становить -2431,4 тис. грн., в т.ч.:
Зареєстрований капiтал – 15,0 тис. грн. Резервний капiтал – 583,0 тис. грн. Додатковий капiтал – 635,0 тис. грн. Неоплачений капiтал вiдсутнiй. Нерозподiлений прибуток – 3664,4 тис. грн. Всього, станом на 31.12.2014р. розмiр власного капiталу Товариства становить – 2431,4 тис. грн.
Показники розмiру i структури власного капiталу не вiдповiдають вимогам чинного законодавства України.
Вартiсть чистих активiв
Перевiркою вартостi чистих активiв на звiтну дату встановлено наступне:
- загальна вартiсть активiв Пiдприємства на 31.12.2014р. становить 4146,3 тис. грн.
- загальна вартiсть зобов’язань Пiдприємства становить 6577,7 тис. грн.
Всього чистi активи на 31.12.2014р. -2431,4 тис. грн.
Сума зареєстрованого капiталу на 31.12.2014р. 15,0 тис. грн.
Таким чином, вартiсть чистих активiв ПАТ «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР » станом на 31.12.2014р. є меншою вiд розмiру його зареєстрованого капiталу станом на 31.12.2014р., що не вiдповiдає вимогам ст.144 Цивiльного кодексу України.
Заключнi висновки
Аудитором розглянутi та перевiренi звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2014р., регiстри аналiтичного i синтетичного облiку Товариства. Результати проведеної аудиторської перевiрки й аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi Товариства дають можливiсть зробити наступнi висновки:
Отримана при перевiрцi ПАТ «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР » iнформацiя дає в цiлому повне вiдображення складу активiв i пасивiв суб'єкта господарської дiяльностi, що перевiрявся, за результатами операцiй з 01.01.2014р. по 31.12.2014р., вiдображає його фiнансовий стан на 31.12.2014р. Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство здiйснювало свою господарську дiяльнiсть у цiлому вiдповiдно до чинного законодавства України.
Звiтнiсть Товариства базується на реальних облiкових даних, подає реальну iнформацiю про Товариство, належним чином складена i не потребує уточнень та виправлень.
ПП «Аудиторська фiрма "СЕРВIС – АУДИТ" пiдтверджує, що фiнансовi звiти у всiх iстотних аспектах повно i достовiрно подає фiнансову iнформацiю про ПАТ «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР » станом на 31.12.2014 року згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФЗ, а також статтi 40 Закону України "Про цiннi папери". В ходi перевiрки аудитори не отримали свiдчень щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства. Висновок в частинi формування фiнансової звiтностi носить умовно-позитивний характер, згiдно нормам аудиту (МСА № 705" Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора "). Всi цi зауваження та вiдхилення не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан пiдприємства.
Завiрена звiтнiсть додається.
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 18/02-i вiд 18.02.2015р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 18.02.2015р. – 03.04.2015р.

Директор ПП «АФ СЕРВIС – АУДИТ» ______________ Красiльнiков К.Р.
«03» квiтня 2015р.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi Збори Товариством не скликались i не проводились.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Розмiр винагороди визначається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв згiдно Статуту Товариства.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): н/д

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

н/д

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

н/д

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"

за ЄДРПОУ

00991321

Територія

 

за КОАТУУ

6825588505

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

08.11

Середня кількість працівників

   

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

03430, Хмельницька обл., Шепетiвський р-н, с.Рудня-Новенька, тел. 0384042119

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

48.1

21.4

Основні засоби:

1010

1906.4

1057.1

- первісна вартість

1011

3364.6

2515.3

- знос

1012

( -1458.2 )

( -1458.2 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

1954.5

1078.5

II. Оборотні активи

Запаси

1100

328.4

241.1

- у тому числі готова продукція

1103

46.7

74.9

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

2459.1

1016.0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

259.5

431.1

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

1189.8

1250.8

Інші оборотні активи

1190

514.5

128.8

Усього за розділом II

1195

4751.3

3067.8

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

6705.8

4146.3

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

15.0

15.0

Додатковий капітал

1410

635.0

635.0

Резервний капітал

1415

583.0

583.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1675.0

-3664.4

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

-442.0

-2431.4

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

1052.5

3229.4

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

62.2

39.1

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

608.5

0

- товари, роботи, послуги

1615

1567.9

609.6

розрахунками з бюджетом

1620

31.8

21.8

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

14.0

- зі страхування

1625

13.4

14.3

- з оплати праці

1630

42.7

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

3768.8

2663.5

Усього за розділом IІІ

1695

6095.3

3348.3

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

6705.8

4146.3

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1040.3

5907.3

Інші операційні доходи

2120

1272.5

1587.6

Інші доходи

2240

0

382.4

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

2312.8

7877.3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -1466.2 )

( -3596.2 )

Інші операційні витрати

2180

( -2805.9 )

( -5259.7 )

Інші витрати

2270

( -16.1 )

( -136.8 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( -4288.2 )

( -8992.7 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

-1975.4

-1115.4

Податок на прибуток

2300

( -14.0 )

( -37.5 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-1989.4

-1152.9

 

Примітки до балансу

н/д

Примітки до звіту про фінансові результати

н/д

Керівник

Рудюк Олександр Федорович

Головний бухгалтер

Рудюк Олександр Федорович