Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Рудюк Олександр Федорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00991321

4. Місцезнаходження

30433, Хмельницька обл., Шепетiвський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1

5. Міжміський код, телефон та факс

0384041147, 0384041147

6. Електронна поштова адреса

shbshk@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 82(1835)

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

shbshk.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

33. Примітки

1. "н/д" - означає "немає даних".
2. Вказання в текстi звiту дати "01.01.1900" означає, що подiї не вiдбувалось.
3. Товариство не приймало участь у створеннi юридичних осiб.
4. Товариство не користується послугами рейтингового агенства.

5. Товариство не здiйснювало емiсiї iнших цiнних паперiв, окрiм акцiй.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААВ №648103

3. Дата проведення державної реєстрації

31.10.1994

4. Територія (область)

Хмельницька

5. Статутний капітал (грн)

15130.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

15

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

02.40 Надання допомiжних послуг у лiсовому господарствi

08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю (основний)

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26007394535

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

5) МФО банку

380805

6) поточний рахунок

26005394537

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Добування декоративного та будiв.каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю

4843

29.12.2008

Державна служба геологiї та надр України

29.04.2014

Опис

Термiн подовження дiї Лiцензiї буде розглянуто Загальними Зборами акцiонерiв в 2027 р.

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.01.1900

01.01.1900

н/д

Опис

Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

РВ ФДМУ у Хмельницькiй областi

2898152

29005Україна м. Хмельницький вул. Соборна, 75

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рудюк Олександр Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 457578 06.02.1998 Бiлогiрським РВ УМВС у Х мельницькiй областi

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища, Кам’янець-Подiльський педагогiчний iнститут; вчитель

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Працював на посадi Заступника директора ВАТ “Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр”.

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2012, 3 роки

9) Опис

Посадова особа судимостi за корисливi чи економiчнi злочини немає. Права та повноваження передбаченi Статутом Товариства. Винагорода виплачується згiдно штатного розпису.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денисюк Юрiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища, Вiйськово-медичний факультет при Куйбишiвському медичному iнститутi

6) стаж керівної роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор САО “Метрополiс”, м. Москва

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.04.2013, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Здiйснював поточне керiвництво САО “Метрополiс”. Наявнiсть непогашеної (незнятої) судимостi не має.
Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козин Сергiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Московський авiацiйний технологiчний iнститут iм. Циолковського, 1989 р., iнженер-технолог лiтакобудiвництва

6) стаж керівної роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

н/д

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.04.2013, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Наявнiсть непогашеної (незнятої) судимостi не має .
Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiялнiсьтю не має.
Посади, якi займає: ТОВ «РЕНТ ХОЛДИНГ», Генеральний директор.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дяченко Максим Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Академiя митної служби України, 2010 р., менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi, спецiалiст.

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «ЦЕНТРОСЕРВIС», менеджер з постачання.

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.04.2013, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Наявнiсть непогашеної (незнятої) судимостi не має.
Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiялнiсьтю не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Капиця Сергiй Леонiдович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища; Тернопiльська академiя народного господарства; економiст

6) стаж керівної роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Бухгалтер ПАТ "ШБЩК".

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.06.2013, до припинення повноважень

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних.
Посадова особа судимостi за корисливi чи економiчнi злочини немає. Права та повноваження передбаченi Статутом Товариства. Винагорода виплачується згiдно штатного розпису.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової ради

Денисюк Юрiй Iванович

н/д

н/д

5675

9.3771

5675

0

0

0

Член Наглядової ради

Дяченко Максим Григорович

н/д

н/д

5675

9.3770

5675

0

0

0

Член Наглядової ради

Козин Сергiй Миколайович

н/д

н/д

5675

9.3771

5675

0

0

0

Усього

17025

28.1312

17025

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

н/д

н/д

н/д

н/д

0

0

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

н/д

н/д

н/д

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

30.04.2013

Кворум зборів**

71.5598

Опис

Порядок денний:
1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу, затвердження договору зi зберiгачем про надання послуг iз забезпечення проведення голосування на Зборах.
2. Про обрання лiчильної комiсiї.
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв
4. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
9. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк та план розподiлу прибутку на 2013 рiк.
10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року.
12. Про надання повноважень на вчинення дiй, пов'язаних iз державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства.
13. Про надання повноважень на вчинення дiй, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинiв.
До Товариства у встановленi Законом строки надiйшли пропозицiї про внесення змiн до порядку денного вiд акцiонера Товариства, який є власником 5 675 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 9,37710% вiд їх загальної кiлькостi, в результатi чого до порядку денного Зборiв були включенi наступнi питання:
14. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
17. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
18. Прийняття рiшення про скасування Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
По питаннях №1-9, 12-14, 16-18 було прийнято простою бiльшiстю голосiв «за».
По питанню №10 рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій «за».
По питанню №11 рiшення прийнято бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi «за».
По питанню №15 рiшення прийнято iз застосуванням кумулятивного голосування, Наглядову Раду сформовано у наступному складі: Денисюк Юрiй Iванович, Дяченко Максим Григорович, Козин Сергiй Миколайович.

 

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

Виплата дивiдендiв не вiдбувалась.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

н/д

Опис

Укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя Столиця»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37388196

Місцезнаходження

02121 Україна м. Київ н/д м. Київ вул. Вербицького, 13, кв.83

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4403

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.12.2010

Міжміський код та телефон

044-284-93-55

Факс

044-284-93-55

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Внесено до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiдповiдно до рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №377 вiд 06.03.2012 року. Серiя та номер Свiдоцтва: АВ №000064

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37045775

Місцезнаходження

01601 Україна м. Київ Печерський м. Київ бул. Лесi Українки, буд. 34, под. 3, оф. 408

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286546

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 585-71-20

Факс

(044) 585-71-20

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Мiж ТОВ "ГРАД-ЦП" та ПАТ "ШБЩК" укладений договiр №Е-2/12 вiд 18.05.2012 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Емiтента.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

07.05.2012

22/22/1/99

Прикарпатське територiальне управлiння НКЦПФР

UA4000140404

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

60520

15130

100

Опис

На зовнiшнiх ринках торгiвлi акцiями не вiдбувалось.
Додаткового розмiщення (емiсiї) не здiйснювалось. В лiстингу акцiї Товариства не перебувають.

 

 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство було створено в процесi приватизацiї майна державного пiдприємства у вiдповiдностi до наказу регiонального вiддiлення ФДМУ.

 

Структура товариства єдина без подiлу на цехи, дiльницi, тощо.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 15 чол.; фонд оплати працi за 2012р. дорiвнював нулю, в зв’язку з вiдсутнiстю дiяльностi пiдприємства. В 2013 роцi фонд оплати працi склав 178,6 тис.грн.

 

емiтент до будь-яких об’єднань пiдприємств не входить

 

спiльна дiяльнiсть вiдсутня

 

Реорганiзацiя товариства не планується. Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходилию

 

Бухгалтерський облiк в товариствi побудований у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiкт в Українi".

 

Товариство виробляє щебеневу продукцiю. Середньореалiзацiйнi цiни – щебiнь фр. 5-20 – 70,00-75,00 грн.; щебiнь фр.20-40 – 60,00-70,00 грн.; вiдсiв – 10,00 грн. в т.ч. ПДВ. Сума виручки – 6452,8 тис.грн. в т.ч. 545,5 тис.грн. ПДВ. Загальна сума експорту – 3171,8 тис.грн., що складає частку експорту в загальному обсязi продажiв продукцiї власного виробництва - 49,15%; ринки збуту – Росiя – ООО «Нерудная Компания «АЛЬЯНС»; Україна – ДП «Ресурс-Сервiс», ПП «МВМ-13», ПП «Славута-Бетон», ПП «Бетон-Буд» ТОВ «Край-Подiлля» ДП «Славутський лiсгосп», ТОВ «Корпорацiя КРТ», ТОВ «Автострада», ТОВ «Юнiонтрейд».

 

Придбання основних засобiв, а саме: - Ваги автомобiльнi 80 ВА1ПМ-18 – 237,9 тис.грн.; Площадка навантаження вагонiв м.Шепетiвка – 59,9 тис.грн. Система водовiдливу кар’єру – 59,4 тис.грн. Мiсцезнаходження основних засобiв – вул.Островського, 61, с.Рудня-Новенька, Шепетiвського району, Хмельницької областi. проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента; ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.

 

Правочинiв з iстотною участю не було.

 

Основнi засоби товариства власнi, орендованих немає.

 

Вiдсутнiсть обiгових коштiв, полiтична нестабiльнiсть.

 

На протязi звiтного року Товариство штрафних санкцiй не сплачувало.

 

Фiнансування дiяльностi Товариство здiйснює за рахунок власних коштiв.

 

Договори не укладались.

 

Планується запустити виробництво, залучити iнвесторiв.

 

Дослiдження та розробки в Товариствi не проводяться i не планується проводити.

 

Участi в судових справах товариство не приймало.

 

Товариство знаходиться в зручному для сполучення мiсцi.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

740

1955

0

0

740

1955

будівлі та споруди

224

242

0

0

224

242

машини та обладнання

445

1278

0

0

445

1278

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

71

435

0

0

71

435

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

740

1955

0

0

740

1955

Опис

н/д

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-1632

-24

Статутний капітал (тис. грн.)

15

15

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

15

15

Опис

Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2013 р. складає -1632 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить – 1647 тис. грн. Вартiсть чистих активiв менша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище не вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

62

X

X

у тому числі:

 

Кредит АТ "Приватбанк"

01.12.2013

62.0

0.9

01.04.2014

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

32

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

7055

X

X

Усього зобов'язань

X

7149

X

X

Опис:

н/д

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

27.03.2013

27.03.2013

Відомості про проведення загальних зборів

19.04.2013

19.04.2013

Відомості про проведення загальних зборів

19.04.2013

19.04.2013

Відомості про проведення загальних зборів

19.04.2013

19.04.2013

Спростування

30.04.2013

07.05.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СМАРТ АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38779546

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 4587 26.09.2013

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

н/д

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчне акцiонерне товариство «Шепетiвський буто-щебеневий кар'єр»
за рiк, що закiнчився 31.12.2013 р.
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Акцiонерам та Правлiнню ПАТ «Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр»
Основнi вiдомостi про емiтента:
Публiчне акцiонерне товариство «Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 00991321
Мiсцезнаходження: 03430, Хмельницька обл., Шепетiвський р-н, с.Рудня-Новенька
Дата державної реєстрацiї: 31.10.1994 р.
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ «Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр» (надалi – Товариство), яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за 2013 рiк та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк, що мiстять стислий виклад суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток.
Перша фiнансова звiтнiсть Товариства, складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), є першою рiчною фiнансовою звiтнiстю, у якiй Товариство застосовує МСФЗ i при цьому чiтко та беззастережно стверджує в цiй фiнансовiй звiтностi вiдповiднiсть МСФЗ.
При пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. була використана порiвняльна iнформацiя iз попередньої фiнансової звiтностi, складеної за 2012 рiк.
Товариство використовувало такi самi облiковi полiтики для пiдготовки звiту про фiнансовий стан за МСФЗ на початок перiоду та щодо усiх перiодiв, вiдображених у його першiй фiнансовiй звiтностi за МСФЗ.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною основою бухгалтерського облiку. Це визначає той факт, що основа фiнансової звiтностi є прийнятною з метою складання фiнансової звiтностi Товариства за 2013 р. в iснуючих обставинах. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Враховуючи, що останню iнвентаризацiю активiв i зобов’язань було проведено до укладення договору з аудитором, аудитор не був присутнiй при її проведеннi. Товариство не нараховує резерв сумнiвних боргiв. У фiнансовiй звiтностi Товариства всупереч вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 12 «Податок на прибуток» не вiдображено вiдстроченi податковi активи та зобов’язання. Враховуючи вище зазначене, аудитор не мав змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази щодо достовiрної оцiнки активiв i зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2013 року, тому можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр» станом на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв i власного капiталу за 2013 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

Ми висловлюємо думку щодо iншої допомiжної iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
1. На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України.
2. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодавством термiни наведено достовiрно.
3. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку вiдображено у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i вiдповiдає Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
4. Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2013 р. складає -1632 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить – 1647 тис. грн. Вартiсть чистих активiв менша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище не вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.
5. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента - наведено достовiрно. На нашу думку твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"), не вiдбувались, наведено достовiрно.
6. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку для емiтентiв - акцiонерних товариств не визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
7. За результатами перевiрки фiнансової звiтностi Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналiзу одержаної необхiдної iнформацiї вiдповiдно до МСА 570 «Безперервнiсть», аудитори пiдтверджують можливiсть Товариства продовжувати безперервно функцiонувати не менше одного року пiсля закiнчення звiтного перiоду, що перевiрявся. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту, аудиторський звiт не може сприйматись користувачами як повна й абсолютна гарантiя життєздатностi Товариства.
8. Вiдповiдно до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» зазначаємо про вiдсутнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю.
9. Аудиторами не виявлено виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
10. Зауваження щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", вiдсутнi.
11. Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства оцiнено аудитором як низький.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СМАРТ АУДИТ»
Код 38779546
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 4587 вiд 26 вересня 2013 року
Мiсцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47
Телефон (факс) юридичної особи: 050-344-55-78
Дата i номер договору на проведення аудиту: 01.04.2014 р. № 1-01/04
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 01.04.2014 р. – 17.04.2014 р.
Аудитор ______________________ Глигало Р.I.
Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р.
Генеральний директор ТОВ «СМАРТ АУДИТ» ______________________ Глигало Р.I.
Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р.
МП
Дата аудиторського висновку: 17.04.2014 р.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi Збори Товариством не скликались i не проводились.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Розмiр винагороди визначається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв згiдно Статуту Товариства.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): н/д

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

н/д

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

н/д

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"

за ЄДРПОУ

00991321

Територія

Хмельницька обл.

за КОАТУУ

6825588505

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю (основний)

за КВЕД

08.11

Середня кількість працівників

15

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

03430, Хмельницька обл., Шепетiвський р-н, с.Рудня-Новенька

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

740

1955

737

первісна вартість

1011

2265

3413

2261

знос

1012

-1525

-1458

-1524

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

740

1955

737

II. Оборотні активи

Запаси

1100

47

329

33

Виробничі запаси

1101

47

282

33

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

47

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

90

2459

90

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

270

260

260

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

35

0

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

35

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

3

514

0

Усього за розділом II

1195

445

3562

383

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

1185

5517

1120

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

15

15

15

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

635

635

635

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

583

583

583

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1257

-2865

-1080

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-24

-1632

153

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

1053

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

1053

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

62

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

496

609

496

за товари, роботи, послуги

1615

276

1568

267

за розрахунками з бюджетом

1620

6

32

10

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

20

13

80

за розрахунками з оплати праці

1630

0

43

1

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

411

3769

113

Усього за розділом IІІ

1695

1209

6096

967

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

1185

5517

1120

 

Примітки

н/д

Керівник

Рудюк Олександр Федорович

Головний бухгалтер

Капиця Сергiй Леонiдович


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"

за ЄДРПОУ

00991321

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

5907

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 3567 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


2340


0

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2000

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 462 )

( 0 )

Витрати на збут

2150

( 3409 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 2322 )

( 177 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 1853 )

( 177 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

382

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 137 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 1608 )

( 177 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 1608 )

( 177 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1608

-177

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

1962

0

Витрати на оплату праці

2505

177

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

112

0

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

7509

177

Разом

2550

9760

177

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

60520

60520

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

60520

60520

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.02657

-0.00292

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.02657

-0.00292

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

н/д

Керівник

Рудюк Олександр Федорович

Головний бухгалтер

Капиця Сергiй Леонiдович


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"

за ЄДРПОУ

00991321

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


10064


0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

20

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 8928 )


( 63 )

Праці

3105

( 110 )

( 1 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 119 )

( 102 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 181 )

( 59 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 1203 )

( 55 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-457

-280

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

1275

315

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

-961

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

314

315

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-143

35

Залишок коштів на початок року

3405

35

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

108

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

35

 

Примітки

н/д

Керівник

Рудюк Олександр Федорович

Головний бухгалтер

Капиця Сергiй Леонiдович

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

1900 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"

за ЄДРПОУ

00991321

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

н/д

Керівник

н/д

Головний бухгалтер

н/д

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"

за ЄДРПОУ

00991321

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

15

0

635

583

-1257

0

0

-24

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

15

0

635

583

-1257

0

0

-24

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-1608

0

0

-1608

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-1608

0

0

-1608

Залишок на кінець року

4300

15

0

635

583

-2865

0

0

-1632

 

Примітки

н/д

Керівник

Рудюк Олександр Федорович

Головний бухгалтер

Капиця Сергiй Леонiдович

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 р. ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР»

 

1.      Організація

 

ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР» (далі – Товариство) код ЄДРПОУ: 00991321, зареєстровано: 22.02.2006 р., Номер запису: 1 670 120 0000 000234. 07730, Адреса: 30430, Хмельницька обл., Шепетівський район, село Рудня-Новенька.

Основними видами діяльності, якими займається товариство є:

Код КВЕД 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;

Код КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (основний);

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устатковання;

Код КВЕД 38.32 Відновлення відсортованих відходів

 

 

2.      Заява про відповідальність Керівництва Товариства

 

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності Товариства. Фінансова звітність достовірно відображає фінансове положення Товариства на 31 грудня 2013 року, результати її господарської діяльності і потоки грошових коштів за 2013 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Керівництво підтверджує, що відповідна облікова політика була послідовно застосована. В ході підготовки фінансової звітності Товариства були зроблені справедливі думки і оцінки. Керівництво також підтверджує, що фінансова звітність Товариства була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності.

Керівництво Товариства несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку належним чином, за вживання розумних заходів для захисту активів Товариства, а також за запобігання і виявлення шахрайства і інших порушень. Воно також несе відповідальність за діяльність Товариства відповідно до законодавства України.

 

3.      Принципи складання фінансової звітності та оцінки її елементів

 

Фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ"). Дана звітність є першим повним комплектом річної фінансової звітності, складеним відповідно до МСФЗ.

Для підготовки повного комплекту річної фінансової звітності за 2013 рік, яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності за 2013 рік, які містять загальну інформацію про діяльність Товариства за рік, що минув на зазначену дату, опис основних важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Фінансова звітність була підготовлена на основі історичної вартості, окрім інструментів, відображених за справедливою вартістю.

 

4.      Основа надання інформації

 

Основою складання фінансової звітності були документи:

•        Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

•        Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).

•        Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

•        Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Фінансова звітність складена у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності" та МСБО 16 "Основні засоби".

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Зміни, пов’язані з переходом на МСФЗ, були відображені шляхом коригування відповідних статей балансу у кореспонденції з нерозподіленим прибутком (стаття капіталу) на початок 2012 року. Окремо були відображені коригування з виправлення помилок.

 

Стаття

На 31.12.2013 року

(в тис. грн.)

На 31.12.2012 року

(в тис. грн. )

Власний капітал згідно з П(С)БО

(1675)

(522)

Коригування прибутку за період

(1190)

(735)

Власний капітал згідно МСБО

(2865)

(1257)

 

Основний вплив на чистий прибуток (збиток) Товариства є таким:

 

Стаття

2013 рік

(в тис. грн.)

2012 рік

(в тис. грн. )

Чистий прибуток (збиток) згідно з П(С)БО

(1153)

(141)

Рекласифікація витрат

(456)

(36)

Чистий прибуток (збиток) згідно МСБО

(1608)

(177)

 

 

5.      Основні принципи бухгалтерського обліку

 

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

 

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очкується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

 

Основні засоби

Товариство визнає матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, первісна вартість яких більше 1000 грн.

Товариство оцінює основні засоби за первісною вартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів. Товариство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012) та використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату.

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

 

Амортизація основних засобів

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

 

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані і використовуються підприємством протягом більше 1 року.

Інвестиції

Згідно  з  методом  участі  в  капіталі,  інвестиція  в  асоційоване  підприємство первісно  визнається  за  собівартістю  і  балансова  вартість  збільшується  або зменшується для  визнання частки  інвестора у прибутку  або  збитку об’єкта інвестування після дати придбання. Частка інвестора у прибутку або збитку об’єкта  інвестування визнається у прибутку або збитку  інвестора. Виплати, отримані від об’єкта інвестування, зменшують балансову вартість інвестиції.

 

Запаси

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість придбаних запасів складається з ціни придбання, а також всіх інших витрат безпосередньо пов’язаних з придбанням. Собівартість незавершеного виробництва та готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат. Оцінка собівартості вибуття запасів визначається за методом FIFO.

 

Забезпечення

Товариство визнає забезпечення, якщо існує теперішня заборгованість (юридична чи конструктивна) внаслідок минулих подій, можна достовірно оцінити суму заборгованості та ймовірно, що вибуття економічних вигод буде потрібно для погашення заборгованості.

 

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з сум поточного i вiдстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається, виходячи з оподаткованого прибутку за рiк. Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка як очiкується буде сплачена чи вiдшкодована в зв’язку з наявнiстю рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв та зобов’язань.

 

6.      Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

Види доходів

2013 рік

(в тис. грн.)

Дохід від реалізації щебеневої продукції (власного в-ва)

5907

Всього

5907

 

7.      Інші операційні доходи

 

Види доходів

2013 рік

(в тис. грн.)

Дохід від реалізації ТМЦ, відшкодування вартості наданих послуг (екскаватора, бутобоя, транспортних витрат)

1588

Інші

412

Всього

2000

 

8.      Інші доходи

 

Види доходів

2013 рік

(в тис. грн.)

Реалізація основних засобів

382

Всього

382

 

9.      Інші витрати

 

Види витрат

2013 рік

(в тис. грн.)

Собівартість реалізованих основних засобів

32

Відсотки по фінансовому лізингу

105

Всього

137

 

 

10.  Основні засоби

 

Група основних засобів

Будинки та споруди тис. грн.

Машини та обладнання тис. грн.

Транспортні засоби

тис. грн.

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) тис. грн.

Інші тис. грн.

Всього тис. грн.

Первісна (переоцінена) вартість

Первісна та переоцінена вартість на 01 січня 2013 року

687

1366

 

 

208

2261

Надходження

18

 

280

585

 

319

 

1202

Вибуття

 

98

 

 

 

98

Переоцінка

 

 

 

 

 

 

На 31 грудня 2013 року

705

1548

585

 

527

3365

Знос основних засобів

Накопичена амортизація на 1 січня 2013 року

463

 

921

 

 

140

1524

Нарахована амортизація за рік

 

 

 

 

 

 

Списано внаслідок вибуття

 

66

 

 

 

66

Втрати від зменшення корисності

 

 

 

 

 

 

Переоцінка

 

 

 

 

 

 

На 31 грудня 2013 року

463

 

855

 

 

140

1458

 

 

11.   Дебіторська заборгованість за товари , роботи, послуги

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

На кінець 2013 року

тис. грн.

На кінець 2012 року

тис. грн.

Дебіторська заборгованість

2459

90

Резерв сумнівних боргів

(-)

(-)

Всього

2459

90

 

 

12.  Кредиторська заборгованість

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

На кінець 2013 року

тис. грн.

На кінець 2012 року

тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

довгостроковими зобов'язаннями

609

496

товари, роботи, послуги

1568

276

розрахунками з бюджетом

32

6

розрахунками зі страхування

13

20

розрахунками з оплати праці

43

 

Всього

2265

798

 

Керівник                                                          Рудюк Олександр Федорович

 

 

Головний бухгалтер                                       Капиця Сергій Леонідович