Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»,

код за ЄДРПОУ 00991321, місцезнаходження: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька (далі Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, 30 квітня 2014 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах;

2. Про обрання лічильної комісії;

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

4. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік;

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік;

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік;

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;

9. Про розподіл прибутку і збитків  товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;

10. Про попереднє схвалення значних правочинів;

11. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів;

12. Про створення дочірнього підприємства ПАТ «ШБЩК»;

13. Про затвердження Статуту дочірнього підприємства ПАТ «ШБЩК» та надання повноважень щодо його підписання;

14. Про формування Статутного капіталу дочірнього підприємства ПАТ «ШБЩК»;

15. Про надання повноважень щодо реєстрації Статуту дочірнього підприємства ПАТ «ШБЩК» та проведення державної реєстрації дочірнього підприємства ПАТ «ШБЩК».

Основні показники фінансово-господарської діяльності

публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» (тис. грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

6705,8

1919,3

Основні засоби

1906,4

736,8

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

328,4

46,9

Сумарна дебіторська заборгованість

2718,6

359,5

Грошові кошти та їх еквіваленти

0

35,0

Нерозподілений прибуток

-1675,0

-522,1

Власний капітал

-442,0

710,9

Статутний капітал

15,0

15,0

Довгострокові зобов’язання

1052,5

0

Поточні зобов’язання

6095,3

1208,4

Чистий прибуток (збиток)

-1152,9

-140,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

60520

60520

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 24 квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення.

Початок реєстрації: о 14 год. 00 хв. 30.04.2014 року; закінчення – о 14 год. 45 хв. 30.04.2014 року.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька):

·         до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

·         у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – директор ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» Рудюк Олександр Федорович, телефон +380 (3840) 6-93-25, адреса: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, кабінет директора.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.

Довідки за телефоном +380 (3840) 6-93-25.

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів було розміщено в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №61(1814) від 31.03.2014р.

Директор

ПАТ «ШБЩК»                                                                                                                                                                                О. Ф. Рудюк