Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Рудюк Олександр Федорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

12.03.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР»

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

30433, Хмельницька область, Шепетiвський район, с. Рудня-Новенька, Островського, буд. 62/1

4. Код за ЄДРПОУ

00991321

5. Міжміський код та телефон, факс

+380(3840) 6-93-25 +380(3840) 6-93-25

6. Електронна поштова адреса

shbshk@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.03.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

86 (1590) Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР»

13.05.2013

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

shbshk.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

12.03.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.05.2013

звільнено

Голова Наглядової ради

Денисюк Юрiй Iванович

№4611292984
04.03.2011 ТП Росiї по Московськiй обл.в Балашихiнському р-нi пос. Салтиковка,к.п.500-011

9.377

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про звiльнення з 30.04.2013 р. з посади голови Наглядової ради ПАТ "ШБЩК" Денисюка Юрiя Iвановича. Особу звiльнено у зв’язку iз затвердженням Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК" нової редакцiї Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Денисюк Юрiй Iванович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Денисюк Юрiй Iванович перебував на посадi голови Наглядової ради з 29.03.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

07.05.2013

звільнено

Член Наглядової ради

Слободянюк Андрiй Вiкторович

КМ 351375
16.11.2005 Суворовське РВ МУ УМВС України в м. Києвi

9.3771

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про звiльнення з 30.04.2013 р. з посади члена Наглядової ради ПАТ "ШБЩК" Слободянюка Андрiя Вiкторовича. Особу звiльнено у зв’язку iз затвердженням Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК" нової редакцiї Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Слободянюк Андрiй Вiкторович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Слободянюк Андрiй Вiкторович перебував на посадi члена Наглядової ради з 29.03.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

07.05.2013

звільнено

Член Наглядової ради

Коваль Олексiй Валерiйович

СО 955071
11.06.2002 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

9.377

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про звiльнення з 30.04.2013 р. з посади члена Наглядової ради ПАТ "ШБЩК" Коваля Олексiя Валерiйовича. Особу звiльнено у зв’язку iз затвердженням Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК" нової редакцiї Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Коваль Олексiй Валерiйович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Коваль Олексiй Валерiйович перебував на посадi члена Наглядової ради з 29.03.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

07.05.2013

призначено

Член Наглядової ради

Денисюк Юрiй Iванович

№4611292984
04.03.2011 ТП Росiї по Московськiй обл.в Балашихiнському р-нi пос. Салтиковка,к.п.500-011

9.377

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про призначення з 30.04.2013 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ШБЩК" Денисюка Юрiя Iвановича. Особу призначено у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 1989 - 1996 рр.. - служба на на офицерских должностях ВВ МВД РС в г. Москва; 1996 - 1998 рр. - ведущий специалист, Банк "Российский кредит"; 1998 - 2003 рр.. - СК "РК-ГАРАНТ", заместитель генерального директора; 2003-2005 рр.. - НТ "Национальная страховая гильдия", президент, 2005-2006 рр.. - ООО "Универсальные финансовые технологии", генеральный директор; з травня 2008 р. по 2012 р. – безробiтний. З 2012 р. по теперiшнiй час – ТОВ «СТРОЙ ТРАНС ХОЛДИНГ», генеральний директор. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Денисюк Юрiй Iванович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

07.05.2013

призначено

Член Наглядової ради

Козин Сергiй Миколайович

46 11 520949
07.09.2011 ТП № 1 межрайонного ОУФМС России по Московской обл., к. п. 500-055

9.3771

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про призначення з 30.04.2013 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ШБЩК" Козина Сергiя Миколайовича. Особу призначено у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 15.11.1984 р. по 31.12.1984 р. - МАТИ им. Циолковского, кафедра ТПЛА, лаборант; з 01.11.1985 р. по 28.12.1985 р. - МАТИ им. Циолковского, кафедра ТПЛА, лаборант; з 01.03.1986 р. по 31.05.1986 р. - МАТИ им. Циолковского, кафедра ТПЛА, лаборант; з 15.02.1987 р. по 10.05.1987 р. - МАТИ им. Циолковского, кафедра ТПЛА, лаборант; з 21.09.1987 р. по 15.05.1988 р. - АХО, гардеробщик; з 25.08.1983 р. по 13.03.1989 р. - МАТИ им. Циолковского, зачислен на 1 курс дневного факультета; з 24.04.1989 р. по 01.02.1991 р. - ЦЕХ 414, инженер-технолог; з 04.02.1991 р. по 15.02.1992 р. - Научно-организационный сектор "Центр организации научных исследований", специалист 1 категории; з 06.02.1992 р. по 06.07.1993 р. - Комитет по высшей школе Миннауки Росийской Федерации, ведущий специалист; з 01.09.1993 р. по 05.04.1994 р. - ТОО НПО "ОСВИ", коммерческий директор; з 12.04.1994 р. по 30.07.1996 р. - ТОО "ТрансАвто-94", заместитель директора ко коммерческой работе; з 19.08.1996 р. по 28.12.1998 р. - ООО "СВ-ПРОФИТ", генеральный директор; з 05.01.1999 р. по 26.07.2000 р. - ООО "Бизнесстройиндустрия", заместитель директора по коммерческой работе; з 21. 07. 2000 р. по 30. 06. 2003 р. - ООО "Мэрил строй", заместитель директора по коммерческой работе; Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Козин Сергiй Миколайович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

07.05.2013

призначено

Член Наглядової ради

Дяченко Максим Григорович

СН 467445
20.03.1997 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi

9.3771

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про призначення з 30.04.2013 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ШБЩК" Дяченка Максима Григоровича. Особу призначено у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 04.04.2011 року по 01.11.2012 року - ТОВ «ЦЕНТРОСЕРВIС», менеджер з постачання; з 02.11.2012 року по теперiшнiй час - тимчасово непрацюючий. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Дяченко Максим Григорович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

07.05.2013

звільнено

Член Ревiзiйної комiсiїм

Савлук Олексiй Сергiйович

СН 023166
14.11.1995 Московським РУ ГУ МВС України у м.Києвi

0.0033

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про звiльнення з 30.04.2013 р. з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ШБЩК" Савлука Олексiя Сергiйовича. Особу звiльнено у зв’язку iз затвердженням Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК" нової редакцiї Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Савлук Олексiй Сергiйович володiє 2 штуками простих iменних акцiй Товариства. Савлук Олексiй Сергiйович перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 29.03.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Станом на 30.04.2013 р. нового члена Ревiзiйної комiсiї не призначено.

07.05.2013

звільнено

Голова Ревiзiйної комiсiї

Дяченко Максим Григорович

СН 467445
20.03.1997 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi

9.3771

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про звiльнення з 30.04.2013 р. з посади голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ШБЩК" Дяченка Максима Григоровича. Особу звiльнено у зв’язку iз затвердженням Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК" нової редакцiї Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Дяченко Максим Григорович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Дяченко Максим Григорович перебував на посадi голови Ревiзiйної комiсiї з 29.03.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Станом на 30.04.2013 р. нову голову Ревiзiйної комiсiї не призначено.

07.05.2013

призначено

Голова Наглядової Ради

Денисюк Юрiй Iванович

№4611292984
04.03.2011 ТП Росiї по Московськiй обл.в Балашихiнському р-нi пос. Салтиковка,к.п.500-011

9.377

Зміст інформації:

Засiданням Наглядової ради ПАТ "ШБЩК", яке вiдбулись 30.04.2013 року, протоколом №1 прийнято рiшення про призначення з 30.04.2013 р. на посаду голови Наглядової ради ПАТ "ШБЩК" Денисюка Юрiя Iвановича. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 1989 - 1996 рр.. - служба на на офицерских должностях ВВ МВД РС в г. Москва; 1996 - 1998 рр. - ведущий специалист, Банк "Российский кредит"; 1998 - 2003 рр.. - СК "РК-ГАРАНТ", заместитель генерального директора; 2003-2005 рр.. - НТ "Национальная страховая гильдия", президент, 2005-2006 рр.. - ООО "Универсальные финансовые тхнологии", генеральный директор; з травня 2008 р. по 2012 р. – безробiтний. З 2012 р. по теперiшнiй час – ТОВ «СТРОЙ ТРАНС ХОЛДИНГ», генеральний директор. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Денисюк Юрiй Iванович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.