Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Протокол №2

річних Загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства

«ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»

(код за ЄДРПОУ 00991321)

Дата, час та місце проведення:

30 квітня 2013 року о 15 год. 00 хв. за адресою: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 15 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів голова Наглядової ради Товариства Денисюк Юрій Іванович.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), Наглядовою радою (протокол №3 від 15.03.2013 року) публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових повідомлень 28.03.2013 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №59 (1563) від 27.03.2013 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів та розміщено на стрічці новин НКЦПФР. В подальшому, на підставі пропозиції акціонера Товариства – власника більш ніж 5% простих іменних акцій Товариства, до порядку денного річних Зборів Товариства були внесені зміни шляхом включення нових питань. Про внесення змін до порядку денного всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових повідомлень 18.04.2013 року, крім того, повідомлення про внесення змін до порядку денного було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №76 (1580) від 19.04.2013 року та розміщено на стрічці новин НКЦПФР.

Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» проводяться 30 квітня 2013 року о 15 год. 00 хв. за адресою: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, та на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №3 від 15.03.2013 року), директором Товариства був укладений договір №ІК-109/13 від 18 квітня 2013 року зі зберігачем – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року (ТОВ «ГРАД-ЦП»), про передачу останньому повноважень із здійснення функцій реєстраційної комісії.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №3 від 15.03.2013 року), було створено реєстраційну комісію у складі 3-х осіб – представників зберігача: Єфремов Всеволод Юрійович (голова Комісії), Салімова Лєйля Талятівна, Мокляк Катерина Богданівна (члени Комісії).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 24 квітня 2013 року.

Товариство є емітентом 60 520 (шістдесяти тисяч п’ятиста двадцяти) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 квітня 2013 року є 107 (сто сім) акціонерів.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Єфремову Всеволоду Юрійовичу.

Голова Реєстраційної комісії Єфремов Всеволод Юрійович: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 10 (десять) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 43 308 (сорок три тисячі триста вісім) простих іменних акцій Товариства і, відповідно, 43 308 (сорок три тисячі триста вісім) голосів на Зборах (окрім питань порядку денного, голосування за якими відбувається за кумулятивним принципом), що складає 71,5598 (сімдесят один цілий п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто вісім десятитисячних) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Єфремов В. Ю.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №2 від 15.02.2013 року) та умов договору №ІК-109/13 від 18 квітня 2013 року, реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків лічильна комісія.

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» оголошуються відкритими.

Голова Наглядової ради Товариства Денисюк Ю. І.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР», призначених на 30 квітня 2013 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

2. Про обрання лічильної комісії.

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року.

12. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

13. Про надання повноважень на вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.

До Товариства у встановлені Законом строки надійшли пропозиції про внесення змін до порядку денного від акціонера Товариства, який є власником 5 675 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 9,37710% від їх загальної кількості, в результаті чого до порядку денного Зборів були включені наступні питання:

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

17. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

18. Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Отже, враховуючи всі обставини, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

Директор Товариства Рудюк О. Ф. запропонував прийняти таке рішення:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-110/13 від 18. 04. 2013 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-110/13 від 18. 04. 2013 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ».

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Представник ТОВ «ГРАД-ЦП» Єфремов В. Ю. запропонував обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», а саме: Єфремова Всеволода Юрійовича (голова лічильної комісії), Салімової Лєйлі Талятівни, Мокляк Катерини Богданівни (члени лічильної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», а саме: Єфремова Всеволода Юрійовича (голова лічильної комісії), Салімової Лєйлі Талятівни, Мокляк Катерини Богданівни (члени лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Директор Товариства Рудюк О. Ф. запропонував обрати головою Зборів Денисюка Юрія Івановича, секретарем Зборів – Слободянюка Андрія Вікторовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Денисюка Юрія Івановича, секретарем Зборів – Слободянюка Андрія Вікторовича.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Денисюк Ю. І. запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Виступив директор Товариства Рудюк О. Ф., який доповів наступне:

«В связи с утверждением плана по запуску предприятия, в работу путем организации производства продукции, путем привлечения подрядных организаций на основные производственные процессы руководством компании проведено изучения рынка Украины по стоимости и объемам оказания подобных услуг. В результате этой работы, были определены подрядные организации, проведены переговоры и заключены договора на организацию совместной работы. Был составлен и утвержден план работы, бизнес-план и финансовый план по организации запуска предприятия в работу. Датой начала работы определен май 2013 года, до которого предстояло сделать следующее: организовать откачку воды с карьера, организовать восстановление элементов инфраструктуры предприятия, организовать замену бланка специального разрешения на пользование недрами, организовать и получить все разрешительные документы для проведения взрывных работ и работ по переработке горной массы, организовать проведение вскрышных работ, организовать переработку горной массы, организовать склад готовой продукции и систему продажи на экспорт, организовать систему перевозки готовой продукции и ряд других общих вопросов. К моменту проведения собрания докладываю о выполнении поставленных задач и готовности предприятия к старту в намеченные сроки.

На сегодня заключен договор с ООО “НК Альянс” на реализацию готовой продукции и получены финансовые средства, позволяющие оплатить авансы подрядным организациям и в намеченный срок произвести взрывные работы.

В 2012 году при поддержке финансового партнера было привлечено около 300 000 гривен заемных средств, которые пошли на оплату задолженностей предыдущих периодов, текущих первоочередных платежей и позволили начать работы по восстановлению работоспособности предприятия.»

Голова Наглядової ради Денисюк Ю. І. наголосив на тому, що протягом усього періоду своєї діяльності з дня обрання її персонального складу Наглядова рада здійснювала постійний контроль за оперативною діяльністю виконавчого органу Товариства – директора Товариства. Діяльність директора Товариства та всі його дії як виконавчого органу Товариства Наглядова рада схвалює та погоджує як оперативні, своєчасні та належним чином обґрунтовані.

Робота виконавчого органу Товариства велась згідно Статуту та чинного законодавства. Порушень в роботі виявлено не було, тому пропоную затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.
5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Виступив голова Наглядової ради Товариства Денисюк Ю. І., який доповів наступне:

«Основными заданиями Наблюдательного совета на 2012 год были:

·           разработка стратегического плана развития предприятия;

·           поиск путей для максимально быстрого запуска предприятия в работу и вывод его из финансового кризиса.

Были проведены переговоры с рядом компаний, имеющих опыт в решении подобных вопросов, и выбрано два партнера в реализации поставленной задачи – это ООО “Украинская горная компания” - технический партнер, и ООО “Южноукраинская инвестиционная компания” - финансовый партнер предприятия. С их помощью был проведен анализ существующей технической базы предприятия и принято экспертное заключение об экономической нецелесообразности восстановления существующих конструкций завода и реализации их, как запасных частей и делового металла, по цене не ниже балансовой стоимости.

Было разработано два проекта развития предприятия, первый – строительство стационарного дробильно-сортировочного завода модульного типа производительностью около 1 млн. тонн в год готовой продукции и второй - производство готовой продукции путем установки на карьере мобильного (передвижного) дробильно-сортировочного комплекса производительностью от 30 тысяч тонн готовой продукции в месяц.

Решено в 2013-2014 годах организовать работу по второму варианту путем привлечения подрядных организаций на основные этапы работы (вскрышные, переработка горной массы, вывоз продуктов переработки и вскрыши), что потребует минимальный размер начальных инвестиций и оборотных средств. За это время организовать работу по привлечению инвестиций для приобретения собственного ДСК и горной и погрузочной техники.

За период между собраниями заседания Наблюдательного совета проводились пять раз, на которых решались вышеперечисленные задачи и организационные вопросы, связанные с работой Наблюдательного совета и проведением собрания акционеров.»

Директор Товариства Рудюк О. Ф. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Виступив голова Зборів Денисюк Ю. І., який доповів наступне:

Ревізійна комісія Товариства протягом 2012 р. засідань не проводила.

Директор Товариства Рудюк О. Ф. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік з урахуванням викладеного.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Виступив директор Товариства Рудюк О. Ф., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

Виступив директор Товариства Рудюк О. Ф., який запропонував розподілити прибуток і збитки Товариства за 2012 рік наступним чином:

9.1. Дивіденди за 2012 рік не виплачувати.

9.2. Частину чистого прибутку, що залишилася у розпорядженні Товариства після покриття збитків (нерозподілений прибуток), скерувати на розширення та оновлення необоротних коштів та поповнення обігових коштів Товариства.

Затвердити наступні нормативи розподілу прибутку Товариства на 2013 рік: чистий прибуток розподілити на наступних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

Розподілити прибуток і збитки Товариства за 2012 рік наступним чином:

9.1. Дивіденди за 2012 рік не виплачувати.

9.2. Частину чистого прибутку, що залишилася у розпорядженні Товариства після покриття збитків (нерозподілений прибуток), скерувати на розширення та оновлення необоротних коштів та поповнення обігових коштів Товариства.

Затвердити наступні нормативи розподілу прибутку Товариства на 2013 рік: чистий прибуток розподілити на наступних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.

Директор Товариства Рудюк О. Ф. запропонував у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Також, надати повноваження голові та секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10. ВИРІШИЛИ:

10.1. У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

10.2. Надати повноваження голові та секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

11. СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року.

Директор Товариства Рудюк О. Ф. запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як один рік з дати прийняття такого рішення, а саме – попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів на протязі періоду 01.05.2013 р. - 30.04.2014 р., в тому числі правочинів:
1) погодити заключення договору фінансового лізингу з товариством з обмеженою відповідальністю «Богдан-Лізинг» щодо придбання у платне володіння та користування з подальшим правом викупу фронтального навантажувача марки DISD моделі DS 300, 2012 року випуску, у кількості однієї одиниці на суму лізингових платежів не більше 1 млн. грн. та оформлення додаткових договорів (угод), договору купівлі-продажу, іншої документації, пов’язаних із заключенням та виконанням договору фінансового лізингу;
2) погодити укладення контрактів на готову продукцію до 100 000 000 (сто мільйонів) грн.;
3) схвалити придбання основних засобів, в тому числі шляхом лізингу, на загальну суму 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) грн.;

4) схвалити продаж залишків старого стаціонарного заводу, який знаходиться на території ПАТ «ЩБЩК» (Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1), на металобрухт за ціною не менш ніж 400 000 (чотириста тисяч) грн.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, що становить 71,4904% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, що становить 0,0694% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як один рік з дати прийняття такого рішення, а саме – попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів на протязі періоду 01.05.2013 р. - 30.04.2014 р., в тому числі правочинів:
1) погодити заключення договору фінансового лізингу з товариством з обмеженою відповідальністю «Богдан-Лізинг» щодо придбання у платне володіння та користування з подальшим правом викупу фронтального навантажувача марки DISD моделі DS 300, 2012 року випуску, у кількості однієї одиниці на суму лізингових платежів не більше 1 млн. грн. та оформлення додаткових договорів (угод), договору купівлі-продажу, іншої документації, пов’язаних із заключенням та виконанням договору фінансового лізингу;
2) погодити укладення контрактів на готову продукцію до 100 000 000 (сто мільйонів) грн.;
3) схвалити придбання основних засобів, в тому числі шляхом лізингу, на загальну суму 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) грн.;

4) схвалити продаж залишків старого стаціонарного заводу, який знаходиться на території ПАТ «ЩБЩК» (Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1), на металобрухт за ціною не менш ніж 400 000 (чотириста тисяч) грн.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Виступив голова Наглядової ради Товариства Денисюк Ю. І., який запропонував доручити виконавчому органу Товариства вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

12. ВИРІШИЛИ:

Доручити виконавчому органу Товариства вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

13. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.

Виступив голова Наглядової ради Товариства Денисюк Ю. І., який запропонував надати директору Товариства О. Ф. Рудюку повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

13. ВИРІШИЛИ:

Надати директору Товариства О. Ф. Рудюку повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

14. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив директор Товариства Рудюк О. Ф., який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

•                     Денисюк Юрій Іванович – голова Наглядової ради;

•                     Слободянюк Андрій Вікторович – член Наглядової ради;

•                     Коваль Олексій Валерійович – член Наглядової ради.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

14. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

•                     Денисюк Юрій Іванович – голова Наглядової ради;

•                     Слободянюк Андрій Вікторович – член Наглядової ради;

•                     Коваль Олексій Валерійович – член Наглядової ради.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

15. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів: Пропонується обрати таких членів Наглядової ради Товариства:

  • Денисюк Юрій Іванович;
  • Козин Сергій Миколайович;
  • Дяченко Максим Григорович.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №15.

Результати голосування:

За кандидатуру Денисюка Юрія Івановича:

«ЗА» - 43 266 голосів.

За кандидатуру Козина Сергія Миколайовича:

«ЗА» - 43 266 голосів.

За кандидатуру Дяченко Максима Григоровича:

«ЗА» - 43 266 голосів.

Наглядову раду Товариства обрано у наступному складі:

·         Денисюк Юрій Іванович;

·         Козин Сергій Миколайович;

·         Дяченко Максим Григорович.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

16. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Виступив голова Зборів Денисюк Ю. І., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, винагороду за виконання функцій членів Наглядової ради не сплачувати. Надати повноваження директору Товариства О. Ф. Рудюку підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

16. ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, винагороду за виконання функцій членів Наглядової ради не сплачувати. Надати повноваження директору Товариства О. Ф. Рудюку підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

17. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Виступив директор Товариства Рудюк О. Ф.: У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» пропоную прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №17.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

17. ВИРІШИЛИ:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме:

•                     Савлук Олексій Сергійович – голова Ревізійної комісії;

•                     Дяченко Максим Григорович – член Ревізійної комісії.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

18. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Виступив директор Товариства Рудюк О. Ф., який запропонував скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.03.2012 р. (протокол №1).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №18.

Результати відкритого голосування:

«за» - 43 266 (сорок три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що становить 99,903% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 42 (сорок два) голоси, що становить 0,097% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

18. ВИРІШИЛИ:

Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.03.2012 р. (протокол №1).

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 30 квітня 2013 року о 16:00.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» оголошуються закритими.

 

Голова Зборів                                                                                                                                Ю. І. Денисюк

 

Секретар Зборів                                                                                                                            А. В. Слободянюк