Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Публiчне акцiонерне товариство

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00991321

1.4 Місцезнаходження емітента

30433, Хмельницька область, Шепетiвський район, с. Рудня-Новенька, Островського, буд. 62/1

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

+380(3840) 6-93-25 +380(3840) 6-93-25

1.6 Електронна поштова адреса емітента

shbshk@emitent.org.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

shbshk.emitent.org.ua

1.8 Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

 

2. Текст повідомлення

 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про звiльнення з 30.04.2013 р. з посади голови Наглядової ради ПАТ "ШБЩК" Денисюка Юрiя Iвановича, паспорт №4611292984, вид. ТП Росiї по Московськiй обл.в Балашихiнському р-нi пос. Салтиковка,к.п.500-011. Особу звiльнено у зв’язку iз затвердженням Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК" нової редакцiї Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Денисюк Юрiй Iванович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Денисюк Юрiй Iванович перебував на посадi голови Наглядової ради з 29.03.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про звiльнення з 30.04.2013 р. з посади члена Наглядової ради ПАТ "ШБЩК" Слободянюка Андрiя Вiкторовича, паспорт КМ 351375, вид. Суворовським РВ МУ УМВС України в м. Києвi. Особу звiльнено у зв’язку iз затвердженням Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК" нової редакцiї Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Слободянюк Андрiй Вiкторович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Слободянюк Андрiй Вiкторович перебував на посадi члена Наглядової ради з 29.03.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про звiльнення з 30.04.2013 р. з посади члена Наглядової ради ПАТ "ШБЩК" Коваля Олексiя Валерiйовича, паспорт СО 955071, вид. Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Особу звiльнено у зв’язку iз затвердженням Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК" нової редакцiї Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Коваль Олексiй Валерiйович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Коваль Олексiй Валерiйович перебував на посадi члена Наглядової ради з 29.03.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про призначення з 30.04.2013 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ШБЩК" Денисюка Юрiя Iвановича, паспорт №4611292984, вид. ТП Росiї по Московськiй обл.в Балашихiнському р-нi пос. Салтиковка,к.п.500-011. Особу призначено у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 1989 - 1996 рр.. - служба на на офицерских должностях ВВ МВД РС в г. Москва; 1996 - 1998 рр. - ведущий специалист, Банк "Российский кредит"; 1998 - 2003 рр.. - СК "РК-ГАРАНТ", заместитель генерального директора; 2003-2005 рр.. - НТ "Национальная страховая гильдия", президент, 2005-2006 рр.. - ООО "Универсальнiе финансовiе тхнологии", генеральнiй директор; з травня 2008 р. по 2012 р. – безробiтний. З 2012 р. по теперiшнiй час – генеральний директор, ТОВ «СТРОЙ ТРАНС ХОЛДИНГ». Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Денисюк Юрiй Iванович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про призначення з 30.04.2013 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ШБЩК" Козина Сергiя Миколайовича, паспорт № 46 11 520949, вид. ТП № 1 межрайонного ОУФМС России по Московской обл., к. п. 500-055. Особу призначено у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 15.11.1984 р. по 31.12.1984 р. - МАТИ им. Циолковского, кафедра ТПЛА, лаборант; з 01.11.1985 р. по 28.12.1985 р. - МАТИ им. Циолковского, кафедра ТПЛА, лаборант; з 01.03.1986 р. по 31.05.1986 р. - МАТИ им. Циолковского, кафедра ТПЛА, лаборант; з 15.02.1987 р. по 10.05.1987 р. - МАТИ им. Циолковского, кафедра ТПЛА, лаборант; З 21.09.1987 р. по 15.05.1988 р. - АХО, гардеробщик; з 25.08.1983 р. по 13.03.1989 р. - МАТИ им. Циолковского, зачислен на 1 курс дневного факультета; з 24.04.1989 р. по 01.02.1991 р. - ЦЕХ 414, инженер-технолог; з 04.02.1991 р. по 15.02.1992 р. - Научно-организационный сектор "Центр организации научных исследований", специалист 1 категории; з 06.02.1992 р. по 06.07.1993 р. - Комитет по высшей школе Миннауки Росийской Федерации, ведущий специалист; з 01.09.1993 р. по 05.04.1994 р. - ТОО НПО "ОСВИ", коммерческий директор; з 12.04.1994 р. по 30.07.1996 р. - ТОО "ТрансАвто-94", заместитель директора ко коммерческой работе; з 19.08.1996 р. по 28.12.1998 р. - ООО "СВ-ПРОФИТ", генеральный директор; з 05.01.1999 р. по 26.07.2000 р. - ООО "Бизнесстройиндустрия", заместитель директора по коммерческой работе; з 21. 07. 2000 р. по 30. 06. 2003 р. - ООО "Мэрил строй", заместитель директора по коммерческой работе. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Козин Сергiй Миколайович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про призначення з 30.04.2013 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ШБЩК" Дяченка Максима Григоровича, паспорт СН 467445, вид. Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Особу призначено у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 04.04.2011 року по 01.11.2012 року - ТОВ «ЦЕНТРОСЕРВIС», менеджер з постачання; з 02.11.2012 року по теперiшнiй час - тимчасово непрацюючий. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Дяченко Максим Григорович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про звiльнення з 30.04.2013 р. з посади голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ШБЩК" Савлука Олексiя Сергiйовича, паспорт СН 023166, вид. Московським РУ ГУ МВС  України у м.Києвi. Особу звiльнено у зв’язку iз затвердженням Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК" нової редакцiї Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Савлук Олексiй Сергiйович володiє 2 штуками простих iменних акцiй Товариства. Савлук Олексiй Сергiйович перебував на посадi голови Ревiзiйної комiсiї з 29.03.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Станом на 30.04.2013 р. нового голову Ревiзiйної комiсiї не призначено.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК", якi вiдбулись 30.04.2013 року, прийнято рiшення про звiльнення з 30.04.2013 р. з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ШБЩК" Дяченка Максима Григоровича, паспорт СН 467445, вид. Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Особу звiльнено у зв’язку iз затвердженням Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ШБЩК" нової редакцiї Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Дяченко Максим Григорович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Дяченко Максим Григорович перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 29.03.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Станом на 30.04.2013 р. нового члена Ревiзiйної комiсiї не призначено.

Засiданням Наглядової ради ПАТ "ШБЩК", яке вiдбулись 30.04.2013 року, протоколом №1 прийнято рiшення про призначення з 30.04.2013 р. на посаду голови Наглядової ради ПАТ "ШБЩК" Денисюка Юрiя Iвановича, паспорт №4611292984, вид. ТП Росiї по Московськiй обл.в Балашихiнському р-нi пос. Салтиковка,к.п.500-011. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 1989 - 1996 рр.. - служба на на офицерских должностях ВВ МВД РС в г. Москва; 1996 - 1998 рр. - ведущий специалист, Банк "Российский кредит"; 1998 - 2003 рр.. - СК "РК-ГАРАНТ", заместитель генерального директора; 2003-2005 рр.. - НТ "Национальная страховая гильдия", президент, 2005-2006 рр.. - ООО "Универсальные финансовые технологии", генеральный директор; з травня 2008 р. по 2012 р. – безробiтний. З 2012 р. по теперiшнiй час – ТОВ «СТРОЙ ТРАНС ХОЛДИНГ», генеральний директор. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Денисюк Юрiй Iванович володiє 5675 штуками простих iменних акцiй Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

 

3. Підпис

Директор Рудюк Олександр Федорович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.