Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Рудюк Олександр Федорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

08.10.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Публiчне акцiонерне товариство "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

00991321

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Хмельницька , Шепетiвський район, 30433, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

0673358066, 0673358066

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

shbshk@emitent.org.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

08.10.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 190(1694)

 

09.10.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

shbshk.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

08.10.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

X

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

30. Примітки

1. "н/д" - означає "немає даних".
2. Вказання в тексті звіту дати "01.01.1900" означає, що подiї не вiдбувалось.
3. п. "д" Розділу 1 "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" не заповнений у зв'язку iз неналежнiстю Товариства до будь-яких об'єднань.
4. п. "е" Роздiлу 1 "iнформацiя про рейтингове агентство" - вiдсутнiй. Товариство не користується данними послугами.
5. п. "є" Роздiлу 1 "iнформацiя про органи управлiння емiтента" - вiдсутнiй. Вiдповiдно до п. 1.6 Глави 2 Роздiлу 5 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, зазначену таблицю не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
6. п. "б" Роздiлу 9 "iнформацiя про облiгацiї емiтента" - вiдсутнiй. Товариство не здiйснювало емiсiї облiгацiй.
7. п. "в" Роздiлу 9 "iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - вiдсутнiй. Товариство не здiйснювало емiсiї iнших цiнних паперiв, окрiм акцiй.
8. п. "г" Роздiлу 9 " iнформацiя про похiднi цiннi папери" - вiдсутнiй. Товариство не здiйснювало емiсiї iнших цiнних паперiв, окрiм акцiй.
9. п. "ґ" Роздiлу 9 "iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - вiдсутнiй. Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
10. п. "д" Роздiлу 9 "iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - вiдсутнiй. Товариством не видавались сертифiкати цiнних паперiв.
11. п. "г" Роздiлу 11 "iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - вiдсутня. Вiдповiдно до п. 1.16 Глави 2 Роздiлу 5 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, зазначену таблицю можуть не заповнювати еiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн.
12. п. "ґ" Роздiлу 11 "iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - вiдсутня. Вiдповiдно до п. 1.16 Глави 2 Роздiлу 5 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, зазначену таблицю можуть не заповнювати еiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн.
13. Роздiли 15-24 - вiдсутнi. Товариство не здiйснювало емiсiї iнших цiнних паперiв, окрiм акцiй.

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "ШБЩК"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

30433

3.1.5. Область, район

Хмельницька , Шепетiвський район

3.1.6. Населений пункт

с. Рудня-Новенька

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Островського, буд. 62/1

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААВ №648103

3.2.2. Дата державної реєстрації

31.10.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Шепетiвська райдержадмiнiстрацiя Хмельницької областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

15130

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

15130

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ

3.3.2. МФО банку

380805

3.3.3. Поточний рахунок

26007394535

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ

 

3.3.5. МФО банку

 

380805

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26005394537

 

 

3.4. Основні види діяльності

08.11

Добування декоративного та будiв.каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю

02.40

Надання допомiжних послуг у лiсовому господарствi

46.90

Неспецiалiзована оптова торгiвля

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Добування декоративного та будiв.каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю

4843

29.12.2008

Державна служба геологiї та надр України

29.12.2028

Опис

Термiн подовження дiї Лiцензiї буде розглянуто Загальними Зборами акцiонерiв в 2027 р.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

РВ ФДМУ у Хмельницькiй областi

2898152

29005Україна м. Хмельницький вул. Соборна, 75

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду складає - 1 (одна) особа. Позаштатнi працiвники та особи, якi працюють за сумiсництвом вiдсутнi. Фонд оплати працi становить 12.6 тис. грн. Розмiру фонду оплати працi збiльшився на 0.4 тис. грн., його зменшення вiдносно попереднього року немає.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рудюк Олександр Федорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 457578 06.02.1998 Бiлогiрським РВ УМВС у Х мельницькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

н/д

6.1.8. Опис

Посадова особа судимостi за корисливi чи економiчнi злочини немає. права та повноваження передбаченi статутом товариства

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Денисюк Юрiй Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

46 11 292984 04.03.2011 Росiйської Федерацiї, ТП ОУФМС России по Московської обл. в Балашихинском р-не, пос. Салтыковка

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

вища, Вiйськово-медичний факультет при Куйбишiвському медичному iнститутi

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор САО “Метрополiс”, м. Москва

6.1.8. Опис

Здiйснював поточне керiвництво САО “Метрополiс”. Наявнiсть непогашеної (незнятої) судимостi не має.
Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Слободянюк Андрiй Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КМ 351375 04.03.2011 Суворовським РВ ОМУ УМВС У Одеськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1989

6.1.5. Освіта**

вища, Одеський нацiональний морський унiверситет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

не працював

6.1.8. Опис

Наявнiсть непогашеної (незнятої) судимостi не має .
Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiялнiсьтю не має

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коваль Олексiй Валерiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 955073 27.10.2010 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1985

6.1.5. Освіта**

вища, КНУ “Київський полiтехнiчний iнститут”

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДМСУ, головний спецiалiст

6.1.8. Опис

Наявнiсть непогашеної (незнятої) судимостi не має.
Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiялнiсьтю не має

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савлук Олексiй Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 023166 14.11.1995 Московським РУ ГУ МВС України у м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

вища, УДУХТ, iнженер-електрик

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ “ШУКАЧ”

6.1.8. Опис

Здiйснював поточне керiвництво, розробляв стратегiю розвитку пiдприємства
Наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi (так/нi) - НI.
Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони бiймати певнi посади та/або займатись певною дiялнiсьтю (так/нi) - НI

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дяченко Максим Григорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 467445 20.03.1997 Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

вища, АМСУ

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ “Центрсервiс”, менеджер з постачання

6.1.8. Опис

Планування та поточне керiвництво вiддiлом постачання.
Наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi (так/нi) - НI .
Наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони бiймати певнi посади та/або займатись певною дiялнiсьтю (так/нi) - НI.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор

Рудюк Олександр Федорович

НА 457578 06.02.1998 Бiлогiрським РВ УМВС у Х мельницькiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Денисюк Юрiй Iванович

46 11 292984 04.03.2011 Росiйської Федерацiї, ТП ОУФМС России по Московської обл. в Балашихинском р-не. пос. Салтыковке

 

5675

9.3771

5675

0

0

0

Член Наглядової ради

Слободянюк Андрiй Вiкторович

КМ 351375 16.11.1989 Суворовським РВ ОМУ УМВС У Одеськiй областi

 

5675

9.3771

5675

0

0

0

Член Наглядової ради

Коваль Олексiй Валерiйович

СО 955073 27.10.2010 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

 

5675

9.3771

5675

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Дяченко Максим Григорович

СН 467445 20.03.1997 Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi

 

5675

9.3771

5675

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Савлук Олексiй Сергiйович

СН 023166 14.11.1995 Московським РУ ГУ МВС України у м.Києвi

 

2

0.0033

2

0

0

0

Усього

22702

37.5116

22702

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

н/д

н/д

н/д

 

0

0

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

н/д

н/д

 

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

29.03.2012

Кворум зборів**

75.65598

Опис

Порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства «ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР»

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, лiчильної комiсiї, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.

2. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010-2011 роки та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 р.

3. Звiт Спостережної ради Товариства за 2010-2011 роки.

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010-2011 роки.

5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010-2011 роки.

6. Про розподiл прибутку за 2010-2011 роки та план розподiлу прибутку на 2012 рiк.

7. Затвердження рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.

8. Про припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв з реєстратором ТОВ «РКФ «АКЦIОНЕР».

9. Визначення дати припинення ведення реєстру.

10. Визначення депозитарiю для обслуговування випуску акцiй, форма iснування яких змiнюється з документарної на бездокументарну форму iснування.

11. Визначення зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.

12. Визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.

13. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi Загальними зборами акцiонерiв рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства.

14. Затвердження Протоколу рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (Протоколу рiшення про дематерiалiзацiю).

15. Про затвердження тексту Повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiй для розмiщення у офiцiйному друкованому виданнi НКЦПФР та персонального повiдомлення акцiонерiв.

16. Про приведення складу органiв управлiння Товариства у вiдповiднiсть з новою редакцiєю Статуту: 16.1. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової (Спостережної) ради;

16.2. Вiдкликання та обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора);

16.3. Вiдкликання та обрання директора (виконавчого органу) товариства.

17. Змiна найменування Товариства та внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.

18. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних з дематерiалiзацiєю акцiй i змiною найменування товариства та реєстрацiєю нової редакцiї Статуту.

19. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. Пропозицiй до порядку денного до Товариства не надходило.

Оголошення про проведення Зборiв було надруковано у в офiцiйному виданнi НКЦПФР – газетi «Бюлетень. Цiннi папери України» вiд 24 лютого 2012 р. №35 (3335). Усi питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв розглянуто. За всiма питаннями порядку денного голосування вiдбувалось iз застосуванням бюлетенiв.

Рiшення з питань 1-15, 18-19 порядку денного приймались простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Зборах, питання 16.1, 16.2,16.3 у першiй частинi питання (про вiдкликання) приймалися простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Зборах, а у другiй частинi (щодо обрання) приймалися за кумулятивним принципом. Рiшення з питання 17 порядку денного Зборiв приймалося бiльш як трьома четвертями голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Зборах.

 

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2013 року дивiденди за 2012 рiк не виплачувати, частину чистого прибутку, що залишилася у розпорядженнi Товариства пiсля покриття збиткiв (нерозподiлений прибуток), скерувати на розширення та оновлення необоротних коштiв та поповнення обiгових коштiв Товариства.

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул..Тропiнiна, буд.7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АВ №498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.11.2009

Міжміський код та телефон

0445854240

Факс

0445854240

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

н/д

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя Столиця»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37388196

Місцезнаходження

02121 Україна м. Київ н/д м. Київ вул. Вербицького, 13, кв.83

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4403

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.12.2010

Міжміський код та телефон

044-284-93-55

Факс

044-284-93-55

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Внесено до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiдповiдно до рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №377 вiд 06.03.2012 року. Серiя та номер Свiдоцтва: АВ №000064

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37045775

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський м. Київ бул. Лесi Українки, буд. 34, под. 3, поверх 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 533951

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.05.2010

Міжміський код та телефон

(044) 585-71-20

Факс

(044) 585-71-20

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис

Мiж ТОВ "ГРАД-ЦП" та ПАТ "ШБЩК" укладений договiр №Е-2/12 вiд 18.05.2012 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Емiтента.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЗАКОН"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37814474

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський м. Київ бульв. Л. Українки

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

0

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.1900

Міжміський код та телефон

(044) 585-71-20

Факс

(044) 585-71-20

Вид діяльності

69.10. Дiяльнiсть у сферi права

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЗАКОН" здiйснює дiяльнiсть у сферi права, яка не пiдлягає лiцензуванню.

 

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

07.05.2012

22/22/1/99

Прикарпатське територiальне управлiння НКЦПФР

UA4000140404

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

60520

15130

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвлi акцiями не вiдбувалось. Додаткового розмiщення (емiсiї) не здiйснювалось. В лiстингу акцiї Товариства не перебувають.

 

 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Вiдкрите акцiонерне товариство було створено в процесi приватизацiї майна державного пiдприємства у вiдповiдностi до наказу регiонального вiддiлення ФДМУ.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Структура товариства єдина без подiлу на цехи, дiльницi, тощо.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Реорганiзацiя товариства не планується. Пропозицiї не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк в товариствi побудований у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiкт в Українi".

Текст аудиторського висновку

Аудиторська компанiя «Столиця»
________________________________________
01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83 , тел. /044/ 284-93-55 , (096) 140-97-47

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчне акцiонерне товариство «Шепетiвський буто-щебеневий кар'єр»
за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р.

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Акцiонерам та Правлiнню ПАТ «Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр»

Основнi вiдомостi про емiтента:
Публiчне акцiонерне товариство «Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 00991321
Мiсцезнаходження: 03430, Хмельницька обл., Шепетiвський р-н, с.Рудня-Новенька
Дата державної реєстрацiї: 31.10.1994 р.
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ «Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр» (надалi – Товариство), яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2012 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2012 рiк, а також короткого викладу основних принципiв облiкової полiтики та iншої пояснюючої iнформацiї, яка пояснює особливостi переходу з попередньо застосованих Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), до цiєї фiнансової звiтностi (надалi разом – «фiнансова звiтнiсть»).
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи:
- розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;
- вiдсутнiсть порiвняльної iнформацiї (крiм балансу);
- допущення, прийнятi керiвництвом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, вступлять в силу, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки керiвництвом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.
Ця Фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана у якостi порiвняльної при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною основою бухгалтерського облiку. Це визначає той факт, що основа фiнансової звiтностi є прийнятною з метою складання фiнансової звiтностi Товариства за 2012 р. в iснуючих обставинах. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми звертаємо увагу на обмеження, накладенi МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», на концептуальну основу фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., в частинi вiдсутностi порiвняльної iнформацiї за попереднi перiоди, окрiм Балансу (Звiту про фiнансовий стан). МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу пiд час складання остаточного вхiдного балансу за МСФЗ. Вхiднi залишки балансу перевiрялися попереднiм аудитором, яким було висловлено немодифiковану думку. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає Звiт про фiнансовий стан на дату закiнчення перiоду, Звiт про сукупний дохiд за перiод, Звiт про змiни в капiталi за перiод, Звiт про рух грошових коштiв за перiод, Примiтки, що складаються з короткого огляду основних принципiв облiкової полiтики та iншої iнформацiї, з порiвняльною та iншою пояснювальною iнформацiєю, якi перевiрялися попереднiм аудитором, яким було висловлено немодифiковану думку, може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового положення Товариства, а саме, iнформацiї про економiчнi ресурси, а також наслiдки операцiй та iнших подiй, якi змiнюють економiчнi ресурси та вимоги до неї.
Враховуючи, що останню iнвентаризацiю активiв i зобов’язань було проведено до укладення договору з аудитором, аудитор не був присутнiй при її проведеннi, i, вiдповiдно, не мав змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо достовiрної оцiнки активiв i зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2012 року.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр» станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати за 2012 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Ми висловлюємо думку щодо iншої допомiжної iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
1. На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України.
2. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодавством термiни наведено достовiрно.
3. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку вiдображено у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i вiдповiдає Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
4. Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 р. складає -23,5 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить – 38,5 тис. грн. Вартiсть чистих активiв менша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище не вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
5. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента - наведено достовiрно. На нашу думку твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"), не вiдбувались, наведено достовiрно.
6. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку для емiтентiв - акцiонерних товариств не визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
7. За результатами перевiрки фiнансової звiтностi Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналiзу одержаної необхiдної iнформацiї вiдповiдно до МСА 570 «Безперервнiсть», аудитори пiдтверджують можливiсть Товариства продовжувати безперервно функцiонувати не менше одного року пiсля закiнчення звiтного перiоду, що перевiрявся. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту, аудиторський звiт не може сприйматись користувачами як повна й абсолютна гарантiя життєздатностi Товариства.
8. Вiдповiдно до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» зазначаємо про вiдсутнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю.
9. Аудиторами не виявлено виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
10. Зауваження щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", вiдсутнi.
11. Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства оцiнено аудитором як низький.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя Столиця»
Код 37388196
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 4403 вiд 23 грудня 2010 року
Мiсцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ вул. Вербицького, 13, кв.83
Телефон (факс) юридичної особи: 044-284-93-55
Дата i номер договору на проведення аудиту: 25.03.2013 р. № 25-03-2013/01
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 25.03.2013 р. – 05.04.2013 р.

Аудитор ________________________ Глигало Р.I.
Сертифiкат аудитора № 006162,
виданий рiшенням АПУ вiд 19.01.2007 р.
Директор ТОВ «Аудиторська компанiя
«Столиця» ________________________ Перерва Л. М.
Сертифiкат аудитора № 006713,
виданий рiшенням АПУ вiд 14.07.2010 р.

МП
Дата аудиторського висновку: 05.04.2013 р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Товариство виробляє щебiнь рiзних фракцiй.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Основнi засоби не придбавались i не вiдчужувалисьза останнi п"ять рокiв.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби товариства власнi, орендованих немає.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Вiдсутнiсть обiгових коштiв, полiтична нестабiльнiсть.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

На протязi звiтного року Товариство штрафних санкцiй не сплачувало.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариство здiйснює за рахунок власних коштiв.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Договори не укладались.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Планується запустити виробництво, залучити iнвесторiв.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiдження та розробки в Товариствi не проводяться i не планується проводити.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Участi в судових справах товариство не приймало.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Товариство знаходиться в зручному для сполучення мiсцi.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

736.8

740.3

0

0

736.8

740.3

будівлі та споруди

224.0

224.0

0

0

224.0

224.0

машини та обладнання

445.0

448.5

0

0

445.0

448.5

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

67.8

67.8

0

0

67.8

67.8

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

736.8

740.3

0

0

736.8

740.3

Опис

На початок звiтного перiоду: первiсна вартiсть - 2261,3 тис. грн., знос - 1524,5 тис. грн., залишкова вартiсть - 736,8 тис. грн., ступiнь зносу 67,42%. На кiнець звтного перiоду: первiсна вартiсть - 2264,8 тис. грн., знос - 1524,5 тис. грн., залишкова вартiсть - 740,3 тис. грн., ступiнь зносу 67,31%

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-23.5

290.9

Статутний капітал (тис. грн.)

15

15

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

15

15

Опис

Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 р. складає -23,5 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить – 38,5 тис. грн. Вартiсть чистих активiв менша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище не вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

6.3

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

Х

X

X

Інші зобов'язання

X

1202.1

X

X

Усього зобов'язань

X

1208.4

X

X

Опис:

Товариство не користується кредитами.

 

14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта

Місцезнаходження гаранта

1

2

3

4

5

01.01.1900

0

0

0

0

Опис

Випуск боргових цiнних паперiв Товариство не здiйснювало.

 

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

22.02.2012

22.02.2012

Відомості про проведення загальних зборів

29.03.2012

30.03.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

Х

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

Х

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

Х

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

Х

Інше (запишіть):

Позачергові Збори Товариством не скликались і не проводились.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Розмiр винагороди визначається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв згiдно Статуту товариства та ПОЛОЖЕННЯМ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр ”

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): н/д

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): За збереження Протоколiв вiдповiдає Директор Товариства.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

н/д

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

Х

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

Х

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Особу змiнено у зв'язку зi змiною законодавства України

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне Товариство кодексу корпоративного управлiння не розробляло та не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне Товариство кодексу корпоративного управлiння не розробляло та не має.

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Акцiонерне Товариство кодексу корпоративного управлiння не розробляло та не має.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

товариство не є фiнансовою установою

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

товариство не є фiнансовою установою

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

товариство не є фiнансовою установою

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

товариство не є фiнансовою установою

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

товариство не є фiнансовою установою

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

товариство не є фiнансовою установою

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

товариство не є фiнансовою установою

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

товариство не є фiнансовою установою

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

товариство не є фiнансовою установою

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

товариство не є фiнансовою установою

 

Річна фінансова звітність

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2013.01.01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ШЕПЕТIВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"

за ЄДРПОУ

00991321

Територія

Хмельницька обл., Шепетівський р-н.

за КОАТУУ

6825588505

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

---

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (основний)

за КВЕД

08.11

Середня кількість працівників

1

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

03430, Хмельницька обл., Шепетiвський р-н, с. Рудня-Новенька

 

 

Форма № 1-мc

1. Баланс на 07.10.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

736.8

740.3

- первісна вартість

031

2261.3

2264.8

- знос

032

( -1524.5 )

( -1524.5 )

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

736.8

740.3

II. Оборотні активи

Запаси

100

33.3

46.9

Поточна дебіторська заборгованість

210

259.5

269.5

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

21.7

35

у тому числі в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

41

3.2

Усього за розділом II

260

445.6

444.6

Баланс

280

1182.4

1184.9

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Капітал

300

15

15

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-942.1

-1256.5

Усього за розділом I

380

290.9

-23.5

II. Цільове фінансування

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

266.5

275.8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

0

6.3

- зі страхування

570

15.4

20.1

- з оплати праці

580

0.8

0

Інші поточні зобов'язання

610

112.8

410.2

Усього за розділом IV

620

891.5

1208.4

Баланс

640

1182.4

1184.9

* з рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

665

0

 

Примітки

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду складає 1 (одну) особу.

Керівник

Рудюк Олександр Федорович

Головний бухгалтер

Посада не передбачена

 

Форма № 2-мc

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 20121230 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

0

230.2

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0 )

( -38.4 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

0

191.8

Інші доходи

040

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040)

070

0

191.8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 0 )

( -126.6 )

Інші витрати

100

( 0 )

( 0 )

у тому числі:

101

( 0 )

( 0 )

 

110

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 100)

120

( -314.2 )

( -191.2 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

( -314.2 )

( 0.6 )

Податок на прибуток

140

( -0.2 )

( -0.3 )

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

145

0

0

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145)

150

-314.4

0.3

 

Примітки

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду складає 1 (одну) особу

Керівник

Рудюк Олександр Федорович

Головний бухгалтер

Посада не передбачена

 

Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторська компанiя «Столиця»
01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83 , тел. /044/ 284-93-55 , (096) 140-97-47
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчне акцiонерне товариство «Шепетiвський буто-щебеневий кар'єр»
за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р.
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Акцiонерам та Правлiнню ПАТ «Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр»
Основнi вiдомостi про емiтента:
Публiчне акцiонерне товариство «Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 00991321
Мiсцезнаходження: 03430, Хмельницька обл., Шепетiвський р-н, с.Рудня-Новенька
Дата державної реєстрацiї: 31.10.1994 р.
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ «Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр» (надалi – Товариство), яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2012 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2012 рiк, а також короткого викладу основних принципiв облiкової полiтики та iншої пояснюючої iнформацiї, яка пояснює особливостi переходу з попередньо застосованих Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), до цiєї фiнансової звiтностi (надалi разом – «фiнансова звiтнiсть»).
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи:
- розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;
- вiдсутнiсть порiвняльної iнформацiї (крiм балансу);
- допущення, прийнятi керiвництвом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, вступлять в силу, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки керiвництвом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.
Ця Фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана у якостi порiвняльної при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною основою бухгалтерського облiку. Це визначає той факт, що основа фiнансової звiтностi є прийнятною з метою складання фiнансової звiтностi Товариства за 2012 р. в iснуючих обставинах. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми звертаємо увагу на обмеження, накладенi МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», на концептуальну основу фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., в частинi вiдсутностi порiвняльної iнформацiї за попереднi перiоди, окрiм Балансу (Звiту про фiнансовий стан). МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу пiд час складання остаточного вхiдного балансу за МСФЗ. Вхiднi залишки балансу перевiрялися попереднiм аудитором, яким було висловлено немодифiковану думку. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає Звiт про фiнансовий стан на дату закiнчення перiоду, Звiт про сукупний дохiд за перiод, Звiт про змiни в капiталi за перiод, Звiт про рух грошових коштiв за перiод, Примiтки, що складаються з короткого огляду основних принципiв облiкової полiтики та iншої iнформацiї, з порiвняльною та iншою пояснювальною iнформацiєю, якi перевiрялися попереднiм аудитором, яким було висловлено немодифiковану думку, може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового положення Товариства, а саме, iнформацiї про економiчнi ресурси, а також наслiдки операцiй та iнших подiй, якi змiнюють економiчнi ресурси та вимоги до неї.
Враховуючи, що останню iнвентаризацiю активiв i зобов’язань було проведено до укладення договору з аудитором, аудитор не був присутнiй при її проведеннi, i, вiдповiдно, не мав змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо достовiрної оцiнки активiв i зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2012 року.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Шепетiвський буто-щебеневий кар’єр» станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати за 2012 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Ми висловлюємо думку щодо iншої допомiжної iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
1. На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України.
2. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодавством термiни наведено достовiрно.
3. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку вiдображено у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i вiдповiдає Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
4. Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 р. складає -23,5 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить – 38,5 тис. грн. Вартiсть чистих активiв менша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище не вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
5. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента - наведено достовiрно. На нашу думку твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"), не вiдбувались, наведено достовiрно.
6. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку для емiтентiв - акцiонерних товариств не визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
7. За результатами перевiрки фiнансової звiтностi Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналiзу одержаної необхiдної iнформацiї вiдповiдно до МСА 570 «Безперервнiсть», аудитори пiдтверджують можливiсть Товариства продовжувати безперервно функцiонувати не менше одного року пiсля закiнчення звiтного перiоду, що перевiрявся. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту, аудиторський звiт не може сприйматись користувачами як повна й абсолютна гарантiя життєздатностi Товариства.
8. Вiдповiдно до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» зазначаємо про вiдсутнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю.
9. Аудиторами не виявлено виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
10. Зауваження щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", вiдсутнi.
11. Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства оцiнено аудитором як низький.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя Столиця»
Код 37388196
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 4403 вiд 23 грудня 2010 року
Мiсцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ вул. Вербицького, 13, кв.83
Телефон (факс) юридичної особи: 044-284-93-55
Дата i номер договору на проведення аудиту: 25.03.2013 р. № 25-03-2013/01
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 25.03.2013 р. – 05.04.2013 р.

Аудитор ________________________ Глигало Р.I.
Сертифiкат аудитора № 006162,
виданий рiшенням АПУ вiд 19.01.2007 р.
Директор ТОВ «Аудиторська компанiя
«Столиця» ________________________ Перерва Л. М.
Сертифiкат аудитора № 006713,
виданий рiшенням АПУ вiд 14.07.2010 р.
МП
Дата аудиторського висновку: 05.04.2013 р.

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

н/д

Продовження тексту приміток

н/д

Продовження тексту приміток

н/д

Продовження тексту приміток

н/д

 

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Емiсiя боргових цiнних паперiв Товариством не здiйснювалась.