Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 16.12.2011
Дата публікації 16.12.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Шепетівський буто-щебеневий гранкар"єр"
Юридична адреса* 30433 Хмельницька область,Шепетівський район, с.. Рудня-Новенька
Керівник* Калічак Олександ Остапович - Голова правління. Тел: 0384069325
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство «Шепетівський буто-щебеневий кар»єр» (код за ЄДРПОУ 00991321) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства,
Які відбудуться «03» лютого 2012 р. о 12.00 за адресою:
30433,Хмельницька область, Шепетівський район, с.Рудня-Новенька, вул..Островського,буд. 62/1 (актовий зал, перший поверх).
Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010-2011 роки та основні напрямки діяльності Товариства на 2012р.
3. Звіт Спостережної ради Товариства за 2010-2011 роки.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010-2011 роки.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010-2011 роки.
6. Про розподіл прибутку за 2010-2011 роки та план розподілу прибутку на 2012 рік.
7. Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
8. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором ТОВ РКФ «Акціонер»
9. Визначення дати припинення ведення реєстру.
10. Визначення депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної на без документарну форму існування.
11. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
12. Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.
13. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення про де матеріалізацію акцій товариства.
14. Затвердження Протоколу рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у без документарну форму існування (Протоколу рішення про дематеріалізацію).
15. Про затвердження тексту Повідомлення про де матеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні ДКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів.
16. Про приведення складу органів управління товариства у відповідність з новою редакцією Статуту:
16.1 Відкликання та обрання членів Наглядової (Спостережної) ради;
16.2 Відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора);
16.3 Відкликання та обрання Директора (виконавчого органу) товариства.
17.Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв»язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
18. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов»язаних з де матеріалізацією акцій і зміною найменування товариства та реєстрацією нової редакції Статуту.
19. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.00-30 січня 2012 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись: «03» лютого 2012р. з 11.00 до 11.45 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства за адресою: 30433,Хмельницька область, Шепетівський район, с.Рудня Новенька, вул..Островського,буд. 62/1. Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства:
- до дати проведення загальних зборів 30433,Хмельницька область, Шепетівський район, с.Рудьня Новенька, вул..Островського,буд. 62/1, у робочі дні з 10.00 до 13.00 години;
- у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.
- Прізвище особи, у якої акціонери мають можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного: -Калічак Олександр Остапович, тел.: 099-322-69-97
Опубліковано БЦП №240 за 19.12.2011 р.