Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 01.03.2011
Дата публікації 01.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Шепетівський буто-щебеневий гранкар"єр"
Юридична адреса* 30433 Хмельницька область,Шепетівський район, с.. Рудня-Новенька
Керівник* Калічак Олександ Остапович - Голова правління. Тел: 0384069325
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Правління ВАТ «Шепетівський буто-щебневий кар»єр» (надалі-Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 квітня 2011 р. о 11.00 годині за адресою: 04071, м. Київ, вул. Лук»янівська, 65/67, Інститут «Підготовки кадрів міністерства промислової політики України» (актовий зал).
Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.
3. Звіт спостережної ради Товариства за 2010 рік.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
6. Про розподіл прибутку за 2010 рік та план розподілу прибутку на 2011 рік.
7. Припинення дії Договору №13 від 31.03.2008 року з реєстроутримувачем ТОВ «Авто-Газ-2005» (ліцензія АБ №293330 від 25.10.2005 року) у зв»язку з анулюванням ліцензії.
8. Обрання нового незалежного реєстроутримувача та затвердження умов Договору з ним.
9. Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування.
10. Про припинення дії Договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з новообраним незалежним реєстратором.
11. Визначення дати припинення ведення реєстру.
12. Визначення дати припинення операцій.
13. Визначення депозитарію для обслуговування випуску акцій, форми існування яких змінюється з документарної на бездокументарну форму існування.
14. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
15. Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.
16. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію акцій Товариства.
17. Затвердження Протоколу рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (Протокол рішення про дематеріалізацію).
18. Про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні ДКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів.
19. Про приведення складу органів управління Товариства у відповідність з новою редакцією Статуту:
Відкликання та обрання членів Наглядової (Спостережної) ради.
Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора).
Відкликання та обрання Голови та членів виконавчого органу Товариства.
20. Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв»язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства» шляхом викладення його у новій редакції то затвердження нової редакцій Статуту Товариства.
21. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов»язаних з дематаріалізацією акцій і зміною найменування Товариства та реєстрацією нової редакції Статуту.
22. Затвердження внутрішніх положень Товариства.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 


Найменування показника 
період 

звітний 2010
попередній 2009
2010 2009
Усього активів 1778,3 2343,2
Основні засоби 741,0 759,4
Запаси 33,3 345,0
Сумарна дебіторська заборгованість 142,9 145,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений збиток 381,8 556,5
Власний капітал 851,2 676,5
Статутний капітал 15,0 15,0
Поточні зобов'язання 927,1 1666,7
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 60520 60520
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на день проведення загальних зборів-15 квітня 2011 р. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 15 квітня 2011 року з 9.30 до9.45 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 30433, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Рудня Новенька, вул. Пролетарська, 23. Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 13.00 годин.
Довідки за телефоном (097) 210-17-64

ДиректорОпубліковано Бюлетень Цінні папери України №34 від 23.02.2011