Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 31.03.2010
Дата публікації 31.03.2010 12:10:17
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Шепетівський буто-щебеневий гранкар"єр"
Юридична адреса* 30433 Хмельницька область,Шепетівський район, с.. Рудня-Новенька
Керівник* Калічак Олександ Остапович - Голова правління. Тел: 0384069325
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ВАТ “Шепетівський буто-щебеневий кар’’єр”

Повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 01 червня 2010 року о 11-00 годині за адресою:Хмельницька область, Шепетівський район, с.Рудня Новенька, адмінбудинок товариства.
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників розпочнеться о 10-00 і триватиме до 11-00. Наявність документів, що підтверджують право участі акціонерів або їх представників у загальних зборах - обов’язкова. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися на підставі зазначених документів згідно з реєстром акціонерів у порядку відповідно чинному законодавству України.
З документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери Товариства можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства по середах, попередньо письмово повідомивши про таку необхідність.

Порядок денний:
1.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік та перспективи розвитку на 2010 рік.
2.Звіт Спостережної Ради.
3.Звіт ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії.
4.Затвердження річних звітів та балансу за 2009 рік.
5. Прийняття рішення про переведення з документарної форми існування акцій в бездокументарну та затвердження відповідних змін пов’язаних з вказаним переведенням. Зміна особи, що веде реєстр власників іменних цінних паперів товариства. 
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися на підставі зазначених документів згідно з реєстром акціонерів у порядку відповідно чинному законодавству України.
З документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери Товариства можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства по середах, попередньо письмово повідомивши про таку необхідність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
(тис.грн.)
Найменування показника Звітний
період
2009р.
Попередній період
2008р.
Усього активів 2343,2 2430
Основні засоби 759,4 784
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 345 345
Сумарна дебіторська заборгованість 90 90
Грошові кошти та їх еквівалент 0 0
Непокритий збиток 556,5 563
Власний капітал 676,5 670
Статутний капітал 15 15
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 1666,7 1760
Чистий прибуток (збиток) 6,5 -62,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 60520 60520
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 1
Телефон для довідок (03840) 41147 Дирекція


Опубліковано Бюлетень Цінні папери України №59 за 1 квітня 2010 року